JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA spoza UE

Źródło: strona internetowa MRPiPS

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z kraju nienależącego do Unii Europejskiej/EOG, pracodawca musi:

 1. uzyskać odpowiedni dokument uprawniający cudzoziemca do pracy na terenie Polski:
 2. podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, której tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca wcześniej przyszłemu pracownikowi przedstawia
 3. po stawieniu się cudzoziemca u pracodawcy skopiować dokument pobytowy cudzoziemca
 4. zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu
 5. zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia
 6. wypełnić obowiązki informacyjne.

Każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, chcąc podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi posiadać odpowiednie zezwolenie. O zezwolenie na pracę (typ A, B, C, D i E) występuje pracodawca do właściwego wojewody lub w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę - cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski do wojewody właściwego ze względu na pobyt cudzoziemca. O zezwolenie na pracę sezonową (typ S) występuje pracodawca do właściwego starosty (powiatowego urzędu pracy).

Informacje na temat cudzoziemców, którzy mogą wykonywać pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia znajdziesz z zakładce "Kto może pracować bez zezwolenia na pracę".

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Możliwość ta dotyczy tylko obywateli jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę (lub zwolniony z wymogu posiadania zezwolenia na pracę), musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy. O tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Do wykonywania pracy na terytorium Polski uprawnieni są cudzoziemcy, którzy przybywają w Polsce na podstawie:

 • wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)
 • art.  108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub
 • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.


JAK ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA spoza UE ulotka do pobrania

Kontakt