Zachęty dla inwestora

Pomoc ze strony biura obsługi inwestora i współpracy z zagranicą

Nagrody gospodarcze Łodzi

Dzięki działaniom wspierającym, inwestorzy mogą liczyć na wysoką jakość usług publicznych. Łódź jest miejscem przyjaznym dla biznesu, o czym świadczy szereg przyznanych miastu nagród.

 • Prime Property Prize w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom 2018, 2017, 2014
 • Investment Awards w kategorii „City” przyznane
  przez EuropaProperty.com 2017
 • Nagroda Eurobuild Investor’s Friendly City 2017, 2016, 2014
 • Raport ABSL: wyróżnienie za znaczące zasługi dla rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, 2017,
  I miejsce w kategorii „Współpraca z lokalnymi władzami” oraz „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” 2016 i 2017
 • Ranking Prologis: „100 Najbardziej Pożądanych Lokalizacji Logistycznych w Europie 2017” dla najlepszych lokalizacji
  w Europie - Polska Centralna - Łódź: najbardziej pożądana
  lokalizacja poza Europą Zachodnią 2017
 • Polski Związek Firm Deweloperskich, Ranking Miast Polskich: pierwsze miejsce w 2016 i 2014 roku, drugie miejsce w 2017 i 2015 roku
 • Nagroda Eurobuild The Real Estate Personality
  of the Year 2016 dla Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej 2016
 • fDi STRATEGY AWARD in fDi Polish Cities of the Future 2016/2015
 • Diament miesięcznika „Forbes” 2012
 • Nagroda Pro Progressio, City Outsourcing Stars 2013
 • Grant IBM, Smarter Cities Challenge 2013

Wsparcie publiczne

 • Zwolnienie od podatku od osób prawnych – CIT w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Szeroką gamę przywilejów oferuje także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE, inwestor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, może także być zwolniony z podatku od nieruchomości. Poziom wsparcia jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet 55% w przypadku małych firm.

 • Zwolnienie od podatku od nieruchomości przyznawane przez Gminę 
 • Program wsparcia inwestycji priorytetowych dla polskiej gospodarki w latach 2011-2020 
 • Narzędzia wsparcia rekrutacji - Powiatowy Urząd Pracy

Inne zachęty inwestycyjne

 • Opiekun inwestora dedykowany do danego procesu inwestycyjnego 
 • Wsparcie przy kwestiach proceduralnych, tzw. „szybka ścieżka” 
 • Budowanie wizerunku inwestora na rynku pracy
 • Inne 
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.