Praca w DPS

Aktualne ogłoszenia:

Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej  ”Włókniarz” im. Jana Pawła II - ogłoszenie naboru

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła IIogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Domu Pomocy Społecznej  ”Włókniarz” im. Jana Pawła II

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
  94-017 Łódź , ul. Krzemieniecka 7, tel. 042 686 06 49, tel./fax 042 686 00 10
  e-mail: sekretariat@dpswlokniarzlodz.pl
 2. Nazwa stanowiska: Główny księgowy
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat  lub 1/2 etatu
 4. Rodzaj umowy o pracę:  zgodnie z art. 25 Kodeksu Pracy 
 5. Planowany początek zatrudnienia:  do uzgodnienia 
 1. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (preferowane - księgowość w jednostce budżetowej),
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych  albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,.
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
  • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego.
  1. spełnia jeden z poniższych warunków:
  2. ponadto:
 1. Wymagane umiejętności:
 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość księgowości budżetowej,
 • znajomość zasad prowadzenia działalności pozabudżetowej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • rzetelność i dokładność,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość problematyki funkcjonowania placówek pomocy społecznej.
 1. Określenie zadań głównego księgowego:
 • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz finansowe jej rozliczanie,
 • nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
 • sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań.
 • nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 1. Wymagane dokumenty:
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie,
 • dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwa pracy),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności (kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego w dniu zawarcia z nim umowy o pracę),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • opinie o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takowe posiada),
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru o treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb aktualnego naboru”
 1. Miejsce i termin składania ofert: dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II, 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 w terminie do 11 kwietnia                                        2022  roku do godz. 10.00

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informuję, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy informacyjnej placówki oraz opublikowana w BIP-ie MOPS z podaniem imienia  i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”
im. Jana Pawła II w Łodzi
Monika Furmańczyk

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :

 

Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:

Administratorem Państwa danych jest Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, z siedzibą  przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do przeprowadzenia otwartego  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na który złożono dokumenty, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kp oraz art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych. Zebrane dane będziemy przetwarzać przez okres i na zasadach określonych w procedurze naboru. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez DPS ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@skold.com.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim prawa zobowiązują dps do ich przetwarzania.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 


Wyniki naboru na stanowsko głównego księgowego w DPS Włókniarz


Kontakt