Praca w DPS

Dyrektor  5 Domu Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 93-278 Łódź,

ogłasza nabór na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy

 

 1. Nazwa wolnego stanowiska pracy - Główn(a)y księgow(a)y
 2. Liczba wakatów:  1
 3. Wymiar czasu pracy:  1/1 etatu
 4. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
 5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 5 Domu Pomocy Społecznej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.
 6. Zakres wykonywanych zadań:
  Główn(a)y księgow(a)y realizuje zadania wynikające z obowiązujących ustaw i przepisów w zakresie finansów  publicznych i rachunkowości budżetowej, a w szczególności:  
  1. organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3. opracowanie projektu budżetu 5 DPS, sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
  4. sporządzanie bilansu rocznego jednostki, 
  5. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
  6. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, itp., 
  8. nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz finansowe jej rozliczanie, 
  9. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
  10. nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
   1. nadzór nad wyliczaniem wynagrodzeń pracowników, świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz podatków od wynagrodzeń,
  11. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo- księgowych, 
  12. sporządzanie analiz i sprawozdań,
  13. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
  14. Praca w systemie finansowo-księgowym Zintegrowane Finanse Miasta (ZFM).
 7. Wymagania dopuszczające do udziału w naborze: 
  1. jest obywatelem polskim, lub obywatelem Unii Europejskiej lub obywatelem innych państw, którym przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, 
  2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, może być zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, 
  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
  4. nie byłą skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią, 
  6. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości lub ukończyła szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku ekonomicznym i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości. 
 8. Wymagania niezbędne:
  1. wiedza z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o pomocy społecznej, 
  2. znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym programów księgowych,
  4. znajomość księgowości budżetowej, 
  5. doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej
  6. Dobra znajomość programu finansowo-księgowego Zintegrowane Finanse Miasta (ZFM)
 9. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego lub kierownika działu księgowości w jednostce budżetowej, 
  2. komunikatywność  i  wysoki stopień samodzielności,
  3. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychologicznych: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolność przekazywania posiadanych wiadomości, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w realizacji zadań, terminowość, punktualność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa. 
 10. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  1. Curriculum Vitae,
  2. List motywacyjny,
  3. wypełniony, załączony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, 
  4. kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
  5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
  6. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz zobowiązanie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyboru kandydata, 
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej RODO,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę,
  9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  10. mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy.
 11. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2021 r. /od poniedziałku do piątku, do godziny 15:30/ bezpośrednio w sekretariacie 5 Domu Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 93-278 Łódź w zamkniętej kopercie, oznaczonej: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” lub przesłać listem poleconym /decyduje data wpływu/ do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz. 11:00
 12. Inne Informacje
  1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643-53-49/59,
  2. Oferty, które wpłyną do 5 DPS po wyznaczonym terminie oraz nie zawierające kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
  3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00
  4. Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS,
  5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona  na tablicy informacyjnej 5 DPS oraz opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 5 DPS z podaniem imienia, nazwiska i jego miejsca  zamieszkania,
  6. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
  7. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacjo o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów.
  8. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez  kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

  

 

Dyrektor  5DPS w Łodzi
mgr Urszula Wasi

 

Łódź, dnia  1 kwietnia 2021 r.

Kontakt