Praca w DPS

Dyrektor DPS

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56

 

                                                  na stanowisko  specjalista ds. kadr

 

1. Liczba wakatów: 1

2. Wymiar czasu pracy:  1/2 etatu  

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

  Warunki zatrudnienia:

- praca przy komputerze

- praca w pozycji siedzącej

  Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej 93–423 Łódź, ul. Rudzka 56

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie dokumentacji i akt osobowych pracowników. 
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i zwalnianiem pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Kontrola terminowości badań lekarskich pracowników, wystawianie pracownikom skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne.
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich.
 • Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników oraz ich ewidencja.
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.
 • Sporządzanie i wysyłanie kwartalnych i rocznych  sprawozdań do GUS, PFRON w zakresie kadr.
 • Realizacja zadań z zakresu czasu pracy, w tym ewidencja i zmiany czasu pracy w informatycznym systemie kadrowo-płacowym.
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego AGEMA.

 

5. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody, na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 
 • wykształcenie minimum średnie, staż pracy minimum 5 lata
 • biegła obsługa komputera, w tym programów: MS Office (Word, Exel), Open Office, Płatnik
 • znajomość ustaw: Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o PPK
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • cechy osobowe i predyspozycje: zdolności organizacyjne, samodyscyplina, komunikatywność, odpowiedzialność, terminowość, interpretacji przepisów prawnych, sumienność, rzetelność.

 

6. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 • Samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy
 • Znajomość programu AGEMA

 

7. Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem  motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy      i wykształcenie, 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, 
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, oraz zobowiązanie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyboru kandydata, 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), zwanym dalej RODO,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy,  a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę. 

Przesłanie swojej aplikacji jest równoznaczne z akceptacją klauzuli informacyjnej umieszczonej na stronie  www.dpsrudzka.pl.

 

8. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie DPS w dni robocze, w godz. 8.00 – 15.00, lub przesłać listem poleconym na adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56. 93-423 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTA ds.KADR” lub na adres e-mail: sekretariat@dpsrudzka.pl, w nieprzekraczalnym terminie     do dnia 12.11.2021 r. do godz. 12:00 (decyduje data faktycznego wpływu). Oferty niekompletne oraz oferty, które wpłyną   po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kolejnym etapem naboru będzie rozmowa kwalifikacyjna, na którą kandydaci spełniający wymagania formalne będą zapraszani telefonicznie.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi www.bip.uml.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rudzka 56. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej  ul. Rudzka 56 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 640 90 28.

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

ul. Rudzka 56 w Łodzi

Mariola Wojtania


 

Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej,  93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14  ogłasza  nabór kandydatów do pracy na  stanowisko  urzędnicze – księgowej/go.

 

Liczba wakatów:  1

Wymiar czasu pracy: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 1. Wymagania niezbędne: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe albo  ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej  o kierunku  rachunkowość  i  posiadanie  co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości,

      Ponadto:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. Dobra znajomość rachunkowości w tym rachunkowości budżetowej,
 7. Doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej w samorządowej jednostce budżetowej,
 8. Umiejętność korzystania z komputerowych programów finansowo-księgowych,
 9. Umiejętność pracy w zespole,
 10. Komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.
 11. Zakres zadań wykonywanych w 5 DPS na stanowisku księgowego:
 • Praca w systemie finansowo-księgowym Zintegrowane Finanse Miasta (ZFM).
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej,
 • Obrót fakturami bezgotówkowymi i ich weryfikacja
 • Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych,
 • Ewidencja wyciągów bankowych,
 • Dekretacja dokumentów księgowych,

Szczegółowe czynności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 5DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny i  CV,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenia  z zakładu pracy),
 • Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 • oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystania z pełni praw publicznych,
 4. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe nie toczy się wobec niego postępowanie karne o w/w,
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

8/ zaświadczenie o niekaralności - w przypadku wyboru na stanowisko.

 1. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć w  kadrach  5 DPS  lub przesłać  pocztą na adres 5 DPS /decyduje data wpływu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,  nazwiskiem i adresem kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00  w terminie  do dnia  18  października 2021 r.  do godz. 11:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643-53-49/59.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

 1. Oferty, które wpłyną do 5 DPS po wyznaczonym terminie oraz niezawierające kompletu dokumentów - nie będą
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18  października 2021 r.  o godz. 12:00.

Kandydaci/ki/ spełniający wymagania określone w ogłoszeniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej – reprezentowany przez Dyrektora Urszulę Wasik.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną dołączone do jego  akt osobowych.  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w  kadrach 5 DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.  5 DPS nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz umieszczona  na tablicy informacyjnej w siedzibie  5 DPS.

 

 

Dyrektor  5 DPS w Łodzi
mgr Urszula Wasik 


 

Dom Pomocy społecznej w Łodzi ul.Dojazdowa 5/7 ogłasza nabór  na stanowisko opiekuna lub ratownika medycznego

 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. wykształcenie średnie lub policealne o profilu: opiekun w domu pomocy społecznej ,opiekun medyczny
 5. nieposzlakowana opinia
 6. pełna zdolność do czynności prawnych

DODATKOWE WYMAGANIA:

 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność, uczciwość ,samodzielność
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych

 
 ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • systematyczna opieka nad chorymi leżącymi
 • pomoc  w codziennych czynnościach z zakresu higieny osobistej
 • dostarczanie posiłków i karmienie chorych
 • opieka podczas wizyt lekarsko-medycznych
 • robienie zakupów mieszkańcom
 • aktywizowanie mieszkańców w celu zwiększenia ich samodzielności życiowej
 • działanie na rzecz mieszkańców w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

 

WARUNKI PŁACY I PRACY

 1.  płaca zasadnicza: do uzgodnienia
 2. miejsce: dom pomocy społecznej, 
 3. zatrudnienie w wymiarze całego etatu,
 4. zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kwestionariusz osobowy,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty poświadczający wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

Zatrudnię pokojową do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7

 

Od Kandydatek oczekujemy:

 • doświadczenia na takim samym lub podobnym  stanowisku pracy;
 • dokładności i pracowitości.

 

Obowiązki:

 • utrzymanie  czystości w pomieszczeniach
 • dokonywanie zmiany  bielizny pościelowej 
 • pomoc personelowi medycznemu przy codziennej obsłudze chorych i niesamodzielnych mieszkańców dps; np. roznoszenie posiłków;

Wymagania:

 • dokładność, samodzielność, komunikatywność
 • wysoka kultura osobista
 • zmysł estetyczny i chęci do pracy 
 • umiejętność pracy w zespole

 Doświadczenie będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • bardzo miłą atmosferę

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

kierownik zespołu terapeutyczno opiekuńczego

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiada łącznie co najmniej pięcioletni staż pracy,
 • posiada wykształcenie wyższe
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy związanej z kierowaniem personelem oraz ustalania planów indywidualnego wspierania dla mieszkańców domu.
 1. Dodatkowe wymagania:

Wykształcenie w kierunku pedagog,psycholog,fizjoterapeuta będzie dodatkowym atutem,

 • umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych MS Office lub Open Office, Agema
 • komunikatywność,
 • umiejętność współpracy.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1 Tworzenie grafików podległego personelu, planowanie, koordynowanie pracą pracowników, kontrolowanie wykonania zadań przez podległy personel oraz inicjowanie zmian mających na celu poprawę jakości usług świadczonych przez dom.

2 Udział w tworzeniu PIW, poprzez pracę w zespole terapeutyczno- opiekuńczym

3 Planowanie środków do realizacji PIW i tworzenie warunków.

4 Ustalanie procedur działań oraz modelowanie rozwiązań związanych z realizacją i tworzeniem PIW, postępowaniem z mieszkańcem oraz z pracą personelu.

5 Koordynacja realizacji PIW, poprzez odpowiednie zorganizowanie pracy personelu  oraz informowaniu o ustaleniach dotyczących pracy z mieszkańcami.

6 Realizowanie PIW polegające min. na:

   • indywidualizacji planu dnia mieszkańca,
   • pomoc w dysponowaniu pieniędzmi mieszkańca,
   • aktywizowanie mieszkańca.

7 Interwencje w trudnych sytuacjach.

8 Umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.

9 Inicjowanie, planowanie i organizowanie imprez związanych z imieninami, potrzebami religijnymi mieszkańców, rekreacją, sportem. Organizowanie  wycieczek.

10 Pomoc w doborze odpowiedniej odzieży dla mieszkańca.

11 Planowanie oraz dokonywanie zakupów elementów wyposażenia pokoi mieszkańców.

12 Nadzór nad utrzymaniem w czystości pomieszczeń na piętrach oraz motywowanie mieszańców do czynności porządkowych, dbanie o ich odpowiedni wystrój i dekorację.

13 Pomoc przy opuszczaniu i przyjmowaniu mieszkańców do Domu.

14 Szkolenie nowoprzyjętych,stażystów,praktykantów,wolontariuszy oraz zatrudnionych pracowników.

15 Sporządzanie sprawozdań z działalności działu.

 1. Warunki pracy i płacy:
        a) płaca zasadnicza: do uzgodnienia
        b) miejsce: dom pomocy społecznej, 
        c) zatrudnienie w wymiarze całego etatu,
 2. d) zatrudnienie na czas określony z możliwością  uzyskania umowy na czas nieokreślony.

  Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumenty poświadczający wykształcenie,
 • referencje z poprzednich miejsc pracy
 • dokumenty potwierdzające staż pracy
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
 • oświadczenie o niekaralności
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

 

Oferty składa się w sekretariacie domu pomocy społecznej w terminie do dnia 30.09.2021 r. Koperta musi zawierać adnotację "Konkurs – na stanowisko kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego" Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do domu pomocy społecznej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej . O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą telefoniczną . Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej DPS ul.Dojazdowa 5/7


Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej  93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14  ogłasza nabór kandydatów do pracy na  stanowisko  urzędnicze – księgowej/go.

 

Liczba wakatów:  2

Wymiar czasu pracy: pełny

Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny

 

 1. Wymagania niezbędne: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  albo  ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej  o kierunku  rachunkowość  i  posiadanie  co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości, 

      Ponadto:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość rachunkowości w tym rachunkowości budżetowej,
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej w samorządowej jednostce budżetowej, 
 3. Umiejętność korzystania z komputerowych programów finansowo-księgowych, 
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.
 1. Zakres zadań wykonywanych w 5 DPS na stanowisku księgowego:
 1. Praca w systemie finansowo-księgowym Zintegrowane Finanse Miasta (ZFM).
 2. Prowadzenie ewidencji materiałowej,
 3. Obrót fakturami bezgotówkowymi i ich weryfikacja 
 4. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych, 
 5. Ewidencja wyciągów bankowych,
 6. Dekretacja dokumentów księgowych,
 7. Prowadzenie kasy  zgonie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Instrukcją kasową

Szczegółowe czynności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 5DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad  6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny  i  CV,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu pracy,  jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenia  z zakładu pracy),
 5. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 7. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu  obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystania z pełni praw publicznych, 
 4. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe nie toczy się wobec niego postępowanie karne o w/w,
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

8/ zaświadczenie o niekaralności - w przypadku wyboru na stanowisko.

 1. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w  kadrach  5 DPS  lub przesłać  pocztą na adres 5 DPS /decyduje data wpływu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,  nazwiskiem i adresem kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00  w terminie  do dnia  25 czerwca 2021 r.  do godz. 11:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643-53-49/59.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

 1. Oferty, które wpłyną do 5 DPS po wyznaczonym terminie oraz niezawierające kompletu dokumentów - nie będą  rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 25 czerwca 2021 r.  o godz. 12:00.

Kandydaci/ki/ spełniający wymagania określone w ogłoszeniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej – reprezentowany przez Dyrektora Urszulę Wasik. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną dołączone do jego  akt osobowych.  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w  kadrach 5 DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.  5 DPS nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

   Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz umieszczona  na tablicy informacyjnej w siedzibie  5 DPS.

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor  5 DPS w Łodzi

                                                                                                                                    mgr Urszula Wasik  

 

 

Łódź, dnia 15 czerwca 2021 r. 

Kontakt