Praca w DPS

Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej  93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14  ogłasza nabór kandydatów do pracy na  stanowisko  urzędnicze – księgowej/go.

 

Liczba wakatów:  2

Wymiar czasu pracy: pełny

Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny

 

 1. Wymagania niezbędne: ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  albo  ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej  o kierunku  rachunkowość  i  posiadanie  co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości, 

      Ponadto:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Dobra znajomość rachunkowości w tym rachunkowości budżetowej,
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej w samorządowej jednostce budżetowej, 
 3. Umiejętność korzystania z komputerowych programów finansowo-księgowych, 
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.
 1. Zakres zadań wykonywanych w 5 DPS na stanowisku księgowego:
 1. Praca w systemie finansowo-księgowym Zintegrowane Finanse Miasta (ZFM).
 2. Prowadzenie ewidencji materiałowej,
 3. Obrót fakturami bezgotówkowymi i ich weryfikacja 
 4. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych, 
 5. Ewidencja wyciągów bankowych,
 6. Dekretacja dokumentów księgowych,
 7. Prowadzenie kasy  zgonie z aktualnie obowiązującymi przepisami i Instrukcją kasową

Szczegółowe czynności określi zakres obowiązków i odpowiedzialności.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 5DPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ponad  6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny  i  CV,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy i zaświadczenia z Urzędu pracy,  jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenia  z zakładu pracy),
 5. Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
 7. oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu  obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystania z pełni praw publicznych, 
 4. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe nie toczy się wobec niego postępowanie karne o w/w,
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

8/ zaświadczenie o niekaralności - w przypadku wyboru na stanowisko.

 1. Oferty pracy z wymaganymi dokumentami należy złożyć  w  kadrach  5 DPS  lub przesłać  pocztą na adres 5 DPS /decyduje data wpływu/ w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem,  nazwiskiem i adresem kandydata, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego” od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15.00  w terminie  do dnia  25 czerwca 2021 r.  do godz. 11:00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 643-53-49/59.

Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora 5 DPS.

 1. Oferty, które wpłyną do 5 DPS po wyznaczonym terminie oraz niezawierające kompletu dokumentów - nie będą  rozpatrywane.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w  dniu 25 czerwca 2021 r.  o godz. 12:00.

Kandydaci/ki/ spełniający wymagania określone w ogłoszeniu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rekrutacji jest 5 Dom Pomocy Społecznej – reprezentowany przez Dyrektora Urszulę Wasik. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w 5DPS w Łodzi zostaną dołączone do jego  akt osobowych.  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w  kadrach 5 DPS przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.  5 DPS nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

   Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz umieszczona  na tablicy informacyjnej w siedzibie  5 DPS.

 

 

 

                                                                                                                                Dyrektor  5 DPS w Łodzi

                                                                                                                                    mgr Urszula Wasik  

 

 

Łódź, dnia 15 czerwca 2021 r. 

Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rudzka 56

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

księgowy/specjalista ds. księgowości

 

Data publikacji informacji o wyniku naboru: 29.05.2020 r

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  stanowisko księgowy/specjalista ds. księgowości została wybrana  i zatrudniona:

 

Pani   Alina Wojtasińska, zamieszkała w Łodzi

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Komisja ds. Naboru dokonała oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów biorących udział w selekcji końcowej, przy zastosowaniu przyjętych w naborze metod i technik selekcji.

Pani Alina Wojtasińska wykazała się dużą wiedzą i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do pracy na stanowisku księgowego/ specjalisty ds. księgowości w DPS

 

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

ul. Rudzka 56 w Łodzi

Mariola Wojtania

Kontakt