Praca w DPS

praca w DPS

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
nabór na stanowisko: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze 5.doc
termin składania ofert: 04.03.2024
ogłoszenie o naborze: nabór na wolne stanowisko.pdf
załączniki: Załącznik - kwestionariusz osobowy.doc
placówka: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
nabór na stanowisko: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze 4.doc
termin składania ofert: 02.01.2024
ogłoszenie o naborze: ogłoszenie o naborze 4.pdf
załączniki: Załącznik - kwestionariusz osobowy.doc
wyniki naboru (.pdf): informacja o wyniku naboru (2).pdf
wyniki naboru (.doc): inf. o wyniku naboru KDTO2.docx
placówka: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15
status: Nabór zakończony. Nie został wyłoniony kandydat - brak złożonych ofert
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy specjalista ds. płac i księgowości
nabór na stanowisko: starszy specjalista ds. płac i księgowości
treść ogłoszenia: Konkurs na stanowisko specjalista ds płac i księgowości.doc
termin składania ofert: 21.12.2023
wyniki naboru (.pdf): Informacja o wynikach naboru.pdf
wyniki naboru (.doc): DPS Włókniarz wyniki naboru.docx
placówka: Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi 94 - 017 Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9
status: Nabór zakończony. W toku postępowania wybrano pracownika.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
nabór na stanowisko: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego
treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze (3).doc
termin składania ofert: 13.12.2023
ogłoszenie o naborze: ogłoszenie o naborze (3).pdf
załączniki: Załącznik - kwestionariusz osobowy.doc
wyniki naboru (.doc): inf. o wyniku naboru.docx
placówka: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego
nabór na stanowisko: Kierownik Działu Terapeutyczno- Opiekuńczego
treść ogłoszenia: ogłoszenie o naborze (2).pdf
termin składania ofert: 30.11.2023
załączniki: Załącznik - kwestionariusz osobowy.doc
wyniki naboru (.pdf): inf. o wyniku naboru.pdf
wyniki naboru (.doc): inf. o wyniku naboru KDTO1.docx
placówka: Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15
status: Nabór zakończony. Nie został wyłoniony kandydat - brak złożonych ofert

Dyrektor DPS ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Domu Pomocy Społecznym w Łodzi, ul. Rudzka 56
na stanowisko: kierownika Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego

 1. Liczba wakatów: 1
 2. Wymiar etatu: 1
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

1) pełen system czasu pracy,

2) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

3) praca z przewagą wysiłku umysłowego,

4) budynek, pomieszczenia pracy i toalety są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie DPS do dnia 04.12.2023 r. w zamkniętej kopercie z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

>>> nabór

>>> Lista kandydatów

>>> Wyniki naboru


Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w DPS przy ul. Rojnej 15 - do 17 listopada

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15,  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15, tel. 42 652-24-25

Nazwa stanowiska: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego

Wymiar czasu pracy: cały etat – 40 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Łodzi,  91-142 Łódź, ul. Rojna 15

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • posiada wykształcenie wyższe, w szczególności: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,;
 • posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 • posiada co najmniej 5 letni staż pracy w pomocy społecznej;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz pozostałych aktów prawnych regulujących sprawy pomocy społecznej,
 2. znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 3. co najmniej 2 -letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach pomocy społecznej - znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności regulujących czas pracy pracowników,
 4. posiada predyspozycje, między innymi:
  • odpowiedzialność,
  • sumienność,
  • rzetelność,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • dyspozycyjność,
 5. znajomość obsługi komputera

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Działu.
 • Wdrażanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i nadzór nad ich realizacją,
 • Zapewnienie właściwej opieki medycznej i pielęgnacyjnej mieszkańcom Domu,
 • Nadzór na utrzymaniem właściwego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń Domu,
 • Nadzór nad organizacją zajęć kulturalno – oświatowych i terapeutycznych,
 • Nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji terapeutycznej, medycznej, socjalnej i osobowej mieszkańców,
 • Organizacja, kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami Działu,
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań z realizacji zadań Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego oraz sporządzanych projektów decyzji administracyjnych przez upoważnionych pracowników Domu.
 • Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych
  i innych.
 • Opracowywanie harmonogramu czasu pracy podległych pracowników i nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Deklaracja dostępności, w tym informacje dotyczące dostępności architektonicznej, znajdują się na stronie dpsrojna.pl/bip pod linkiem: Deklaracja dostępności.
 • Praca przy komputerze.
 • Praca w pozycji siedzącej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - w załączeniu wraz       z oświadczeniami:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub/i o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej przy
   Rojnej 15 w Łodzi danych osobowych podanych przez kandydata dobrowolnie, a wykraczających poza wymóg ustawowy, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem w celu realizacji i dokumentacji procesu naboru, a w przypadku zatrudnienia również na czas realizacji umowy o pracę,
 • dokumenty potwierdzające niepełnosprawność – dotyczy kandydatów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy chcą skorzystać z przysługującego im uprawnienia (kserokopia dokumentu).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki     w godz. 8.00-16.00, lub przesłać listem poleconym na adres Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15, 91-142 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się 20 listopada 2023  r. o godz. 09.00.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul Rojna 15 przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 www.dpsrojna.pl/bip w zakładce „ogłoszenia o naborze” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Pomocy Społecznej ul. Rojna 15 w Łodzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 652-24-25.

Załącznik do ogłoszenia:


Dyrektor DPS ogłasza nabór kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznym w Łodzi, ul. Rudzka 56 na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

 1. Liczba wakatów: 1
 2. Wymiar etatu: 0,25
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. zadaniowy system czasu pracy,
 2. praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 3. praca z przewagą wysiłku umysłowego,
 4. budynek, pomieszczenia pracy i toalety są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres Domu Pomocy Społecznej lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie DPS do dnia 23.10.2023 r. w zamkniętej kopercie z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

nabór >>>

wynik naboru >>>


Dyrektor DPS ogłasza nabór kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznym w Łodzi, ul. Rudzka 56 na stanowisko: księgowy/specjalista ds. księgowości.

 1. Liczba wakatów: 1
 2. Wymiar etatu: 1
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. podstawowy system czasu pracy,
 2. praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 3. praca z przewagą wysiłku umysłowego,
 4. budynek, pomieszczenia pracy i toalety nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów

Oferty z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie DPS do dnia 13.10.2023 r. W zamkniętej kopercie, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

nabór >>>

lista kandydatów >>>

wyniki naboru >>>

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego w DPS "Włókniarz" -zgłoszenia do 24 lipca 2023

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz” im. Jana Pawła II  w Łodzi, Krzemieniecka 7/9 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Liczba stanowisk: 1

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi, Krzemieniecka 7/9

Planowany początek zatrudnienia:  1 sierpnia 2023 r.

Termin składania  ofert:  24 lipca 2023 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnionych osób niepełnosprawnych: > 6 %

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy w budynku przystosowanym dla osób z dysfunkcją ruchu,
 • praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera.

Podstawowy zakres zadań:

 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Działu.
 • Wdrażanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i nadzór nad ich realizacją.
 • Przydzielanie nowym  mieszkańcom  Domu  pracowników  pierwszego  kontaktu, w przypadku, gdy ze względu na ich stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie dokonać wyboru w/w pracownika.
 • Nadzór nad zapewnieniem właściwej opieki medycznej i pielęgnacyjnej mieszkańcom Domu.
 • Dbanie o właściwą atmosferę w Domu.
 • Organizacja pracy Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  a)  opiekunami medycznymi  i opiekunami,
   b) zespołem pielęgniarek,
 1. c) technikiem fizjoterapii,
  d) koordynatorem,
 2. e) psychologiem,
 3. f) pracownikami socjalnymi,
 4. g) terapeutą zajęciowym,
 5. h) instruktorem kulturalno – oświatowym.
 • Prowadzenie dokumentacji indywidualnej mieszkańców w ramach zespołu terapeutyczno –

opiekuńczego.

 • Współpraca z Samorządem Mieszkańców.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu w celu harmonijnego wykonywania zadań stojących przed placówką.
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań z realizacji zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego.
 • Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy i przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy.
 • Przedstawianie Dyrektorowi DPS projektów regulacji w zakresie organizacji                                        i funkcjonowania  Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego.
 • Rozdzielanie zadań do wykonania z uwzględnieniem ich rangi i priorytetu obciążenia pracą       bieżącą.
 • Zapewnienie prawidłowych warunków pracy w Dziale.
 • Nadzór nad grafikami pracy Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego.
 • Niezwłoczne powiadomienie Dyrektora o nieprawidłowościach występujących w Dziale.
 • Sporządzanie zakresów czynności dla podległych pracowników.
 • Wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w przydzielone im zadania.
 • Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego pracowników Działu.
 • Składnie wniosków do Dyrektora Domu w sprawie zawierania umów o pracę, zmiany warunków umowy o pracę, a także w sprawach wynagradzania lub karania podległych

  pracowników.

 • Dokonywanie  rozliczeń  podległych  pracowników,  z  którymi  umowa  o  pracę  zostaje   rozwiązana lub wygasła.
 • Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.

        Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wykształcenie wyższe, preferowane pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, 5 letni staż pracy w strukturach pomocy społecznej,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu: ustawy  pomocy społecznej innych aktów regulujących funkcjonowanie domów pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  oraz kodeksu pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego.

Wymagania  dodatkowe:

 • umiejętność kierowania i zarządzania zasobami ludzkimi,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i zdolności negocjowania,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

      Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienia w oryginale,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy a przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, zgodnie z RODO,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi” należy składać w sekretariacie placówki przy ul. Krzemienieckiej 7/9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, w terminie do dnia 24 lipca 2023 roku do godziny 15:00.

 • Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 • Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS w Łodzi, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 686-00-10.

Dyrektor

mgr Karolina Chmielewska

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY :

Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.l w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że:

Administratorem Państwa danych jest Dom Pomocy Społecznej ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi,  z siedzibą  przy ulicy Krzemienieckiej 7/9. Wszelkie dane otrzymane od Państwa posłużą do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze na który złożono dokumenty, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę i tylko w takim celu będą wykorzystywane. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kp oraz art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych. Zebrane dane będziemy przetwarzać przez okres i na zasadach określonych w procedurze naboru. We wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem przez DPS ”Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi danych osobowych można się kontaktować  z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą  poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@skold.com.pl

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jeśli minął czas w jakim prawa zobowiązują dps do ich przetwarzania.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawa prawna: ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Księgowy/księgowa w 2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - nabór do 27 kwietnia 2023 r.

Dyrektor 2-go Domu  Pomocy  Społecznej  w  Łodzi, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze: księgowy/księgowa

Liczba stanowisk:  1

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy:  pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: 2-gi DPS w Łodzi ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32

Planowany początek zatrudnienia: maj 2023r.

Termin składania ofert: 27.04.2023 r.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : >6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy w budynku przystosowanym dla osób z dysfunkcją ruchu,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godziny

Podstawowy zakres zadań:

 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji finansowo-księgowej w jednostce,
 • przyjmowanie i przygotowywanie dokumentów źródłowych do księgowania,
 • praca w systemie finansowo-księgowym ZFM w tym dekretacja, wprowadzanie
  i księgowanie dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie bieżących zestawień i raportów księgowych,
 • przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji składników majątku jednostki,

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
  publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowości, minimum
  letni staż pracy w obszarze księgowości  w strukturach pomocy społecznej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku księgowy.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość księgowości budżetowej,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów: finansowo-księgowego ZFM oraz Kadry
  i Płace firmy AGEMA.
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
 • terminowość
 • dokładność
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy a przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu zawarcia umowy),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, zgodnie z RODO,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, w przypadku wyłonienia do zatrudnienia, na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy, a zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, na czas realizacji umowy o pracę, zgodnie z RODO.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata z dopiskiem

„Nabór na stanowisko księgowy/księgowa”

należy składać osobiście w sekretariacie 2-go Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać pocztą na adres  90-640 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32   w terminie do dnia 27 kwietnia 2023 r.

Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę wpływu do 2 DPS w Łodzi, dokumenty doręczone po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. 2-gi Dom Pomocy Społecznej w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 2 DPS w Łodzi oraz tablicy informacyjnej w 2-gim Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                              Dyrektor 2-go DPS w Łodzi

                                                                                                       mgr Lidia Leoniak


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 2-gi Dom Pomocy Społecznej
w Łodzi przy ul. 28  Pułku Strzelców Kaniowskich 32, e-mail: sekretariat@2dps.pl.

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Szczepaniak mail: iodo@2dps.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
  • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona,
 • przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych odbywa się na podstawie art. 9
               2 pkt b RODO, gdyż jest niezbędne do wypełnienia    obowiązków i wykonania        szczególnych praw przez administratora lub osobę,           której dane dotyczą w dziedzinie     prawa pracy, zabezpieczenia społecznego ochrony socjalnej.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 4. Nieodebrane przez Panią/Pana osobiście dokumenty aplikacyjne (oferta pracy) zostaną komisyjnie zniszczone w terminie:
 • jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru – w przypadku niezakwalifikowania się Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru,
 • trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru – w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole na drugim bądź kolejnym miejscu.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 3. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności  wskazanych w pkt 3, z wyjątkiem danych osobowych, które zostały podane dobrowolnie.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych (będących wymogiem ustawowym) będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.
Kontakt