Praca w Łódzkim Ośrodku Geodezji

Młodszy Geodeta, Geodeta, Starszy Geodeta, Podinspektor, Inspektor lub Starszy Inspektor (uzależnione od wykształcenia i stażu pracy) w Dziale Geodezji

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Młodszy Geodeta, Geodeta, Starszy Geodeta, Podinspektor, Inspektor lub Starszy Inspektor

uzależnione od wykształcenia i stażu pracy

w Dziale Geodezji

Wymiar czasu pracy: 1 etat-pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia: 13 maja 2022 roku

Termin składania ofert: 23 maja 2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca przy komputerze

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności :

 • rozpatrywanie wniosków o podział nieruchomości:
  • kompletowanie wymaganych dokumentów w łączności z wnioskodawcą i geodetą  
   uprawnionym
  • uzyskanie i analiza opinii urbanistycznych w Wydziale Urbanistyki i Architektury
   w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział
   nieruchomości
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o aktualizację gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja postanowień i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zaświadczeń i decyzji
 • rozpatrywanie wniosków o ustalenie numerów adresowych
  • przygotowanie i analiza dokumentacji
  • redakcja zawiadomień o ustaleniu numeru adresowego
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji gromadzonej przez Dział Geodezji w sposób zgodny
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  w zakresie zadań realizowanych przez Dział Geodezji
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonego, czynności
  i obowiązków określonych przez przełożonego oraz innych zadań należących do kompetencji Działu Geodezji.

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781),

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku geodezja, administracja publiczna, geografia, zarządzanie nieruchomościami,
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
  o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne
  i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rozporządzeń: w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w sprawie miejscowości, ulic i adresów oraz w sprawie ewidencji gruntów
  i budynków
 • znajomość procedur związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przepisów prawa w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz administracji
 • umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej
 • umiejętność redagowania pism
 • znajomość obsługi komputera
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w jednostkach administracji publicznej
 • mile widziana znajomość oprogramowania eDOK lub innego  oprogramowania do prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, Geo-Info, i.adres
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany poziom wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie *
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;*
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych *
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji *
 • cv i list motywacyjny

* Druki oświadczeń do pobrania na stronie BIP Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Wymienione dokumenty należy przesłać lub składać osobiście do dnia 23 maja 2022 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem   „Nabór na stanowisko urzędnicze Młodszy Geodeta, Geodeta, Starszy Geodeta, Podinspektor, Inspektor, lub Starszy Inspektor w Dziele Geodezji.

na adres: Łódzki Ośrodek Geodezji,  ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź

Dodatkowe informacje tel. 0-42 272–68–57

Kontakt