City Climate Mission

Misja na rzecz miast neutralnych dla klimatu i inteligentnych (City Climate Misison, pol. Misja Miast) jest jedną ze strategicznych inicjatyw Komisji Europejskiej, która ma na celu utworzenie 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast europejskich do 2030 r., które staną się hubami innowacji ekologicznych, torując drogę pozostałym miastom europejskim do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Misja prezentuje unikalne i bezprecedensowe podejście do celu, jakim jest neutralność klimatyczna. To nowe podejście, oparte na koncepcji wzrostu napędzanego popytem (Demand-led approach), skupia wszystkich kluczowych interesariuszy w mieście, a także odpowiednie władze krajowe/regionalne i Komisję Europejską, aby pracować na rzecz tego samego celu.

Miasta odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Zajmują zaledwie 4% powierzchni UE, ale są domem dla 75% obywateli UE. Co więcej, miasta zużywają ponad 65% światowej energii i odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji CO2. Misja Miast jest zatem idealnie przygotowana do zaangażowania europejskich obywateli i zainteresowanych stron w palące, globalne wyzwanie, jakim są zmiany klimatu, ponieważ skupia się głównie na miejscach, w których żyje, pracuje i przemieszcza się większość Europejczyków.

Chociaż nadrzędne ambicje misji odnoszą się do kwestii łagodzenia zmiany klimatu, osiągnięcie sukcesu w jej ramach wymaga nie tylko znaczących innowacji technologicznych, ale także zmiany paradygmatu w sektorze publicznym, na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, w zakresie włączenia ogółu społeczeństwa.

Fundament zmian mają stanowić Kontrakty Klimatyczne, które wymagają udziału całego lokalnego ekosystemu i wsparcia ze wszystkich poziomów zarządzania. Kontrakty zaoferują nowatorskie narzędzie zapewniające, że wszystkie kluczowe podmioty – władze lokalne, sektor prywatny, środowisko akademickie, społeczeństwo obywatelskie – będą współpracować na rzecz tego samego ambitnego celu poprzez wspólną strategię. Kluczem do powodzenia misji będzie wymiar wielosektorowy i wielopodmiotowy.

Mieszkańcy miast znajdą się w centrum tej misji. Są oni producentami, konsumentami, decydentami lub odwiedzającymi. Mają ogromny wpływ na środowisko i klimat, a także mogą przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Obywatele mogą stać się inicjatorami zmian dzięki inicjatywom oddolnym, innowacjom i nowym formom zarządzania. Cele misji obejmują wspieranie sprawiedliwej transformacji w celu poprawy zdrowia i dobrostanu obywateli oraz zapewnienie wielu dodatkowych korzyści płynących z transformacji, takich jak poprawa jakości powietrza, tworzenie miejsc pracy czy zdrowszy styl życia. 

Więcej informacji o misji TUTAJ

 

Ważnym projektem realizowanym w ramach misji jest NEEST

Kontakt