Miasto

Miasta mają do odegrania kluczową rolę zarówno w zakresie uświadamiania wagi przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, jak i realizacji projektów oraz działań prośrodowiskowych. Łódź zdaje sobie z tego sprawę. Celem, który nam przyświeca, jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia łodzianom - obecnym i przyszłym pokoleniom.

Realizujemy szereg projektów dedykowanych zachowaniu obszarów zieleni i uwypukleniu ich walorów, służących poprawie jakości wody, powietrza, czy oszczędności energetycznej. Część z nich to duże przedsięwzięcia, opierające się na dofinansowaniu unijnym, inne dotyczą osiedli lub zwyciężały w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

 

Jedną z ważniejszych realizacji jest "Od:Nowa Parku Helenów". To pierwszy z dwóch etapów prac zaplanowanych przez Łódź, mających na celu przywrócenie świetności tego historycznego miejsca. W jego ramach zakłada się zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej parku, m.in. dzięki utworzeniu ścieżek edukacyjnych oraz adaptacji części istniejącego, drewnianego budynku – dawnej restauracji Anstadtów, celem utworzenia infrastruktury towarzyszącej, ogrodu kultury i widowni na skarpie. Całość prac ma na celu rewitalizację Helenowa, poprzez stworzenie warunków dla rozwinięcia oferty kulturalnej. Rozpoczęliśmy zatem etap, który nazwano „Helenów kulturalny”.

Mieszkańcy miasta czynnie brali udział w tworzeniu koncepcji. Podczas spotkań konsultacyjnych zrealizowanych na przełomie sierpnia i września 2018r pytaliśmy, co ich zdaniem należy w parku poprawić, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie są wyobrażenia idealnej przestrzeni do spędzania czasu wolnego w otoczeniu przyrody.

Od:Nowa Parku Helenów to pierwszy krok w kierunku powiększania atrakcyjnych terenów zieleni w mieście. Planujemy m.in. opracowanie połączenia z sąsiednimi obszarami tego typu, m.in. z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim, dającego w efekcie formę ścieżki turystycznej, rekreacyjnej, trasy dla aktywności sportowej i edukacyjnej, które stanowić będą uzupełnienie głównego Szlaku Zielonego.

Z kolei jednym z projektów realizowanych w ramach Planu dla osiedli jest Park im. Legionów. W tym roku przygotowana zostanie koncepcja i projekt wykonawczy na modernizację alejek, rozbudowę placu zabaw oraz rewaloryzację zieleni. Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj. analizy dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w latach ubiegłych, inwentaryzacja parku i drzewostanu, a także analizy istniejących ścieżek oraz tzw. przedeptów. W ramach prac koncepcyjnych przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które pomogą określić potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych użytkowników (na kształt ostatecznych rozwiązań może wpłynąć szereg czynników warunkowanych bliskością takich obiektów, jak duże osiedla mieszkaniowe, szkoły, placówki medyczne, targowiska, węzły komunikacyjne).

Ze względu na fakt, że park im. Legionów to w rzeczywistości dwa założenia parkowe o innej proweniencji i czasie powstania (w części północnej historyczny ogród fabrykancki, w części południowej modernistyczny park uzupełniający program osiedla z dwudziestolecia międzywojennego), działania w jego częściach będą się różnić intensywnością i charakterem.

Miasto rozpoczęło prace związane z utworzeniem Szlaku turystycznego Doliny Sokołówki. Będzie to zielony korytarz komunikujący Las Łagiewnicki z trasami rowerowymi przy alei Włókniarzy i przebiegający wzdłuż rzeki Sokołówki przez trzy tereny zieleni urządzonej zlokalizowane w dolinie rzecznej: Park nad Sokołówką, Park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka. Głównym celem projektu, obok utworzenia atrakcyjnego turystycznie i krajobrazowo szlaku pieszo-rowerowego, jest rewaloryzacja terenów w dolinie Sokołówki, w tym przywrócenie świetności historycznego Parku Mickiewicza, podkreślenie walorów przyrodniczych doliny rzeki, utworzenie infrastruktury turystycznej oraz rozszerzenie wachlarza funkcji dostępnych w parkach wraz z komponentem edukacji ekologicznej, historycznej i kulturowej, a także podniesienie jakości i szerokie udostępnienie przestrzeni publicznych i terenów zieleni w mieście. Bardzo ważnym aspektem projektu jest również "odzyskanie" rzeki Sokołówki - stworzenie przyjaznej mieszkańcom i turystom przestrzeni nad rzeką, która w chwili obecnej płynie nieatrakcyjnym i niedostępnym betonowym korytem.

W ramach projektu prowadzone były konsultacje społeczne, które pomogły projektantom możliwie najbardziej szeroko rozpoznać oczekiwania i potrzeby mieszkańców północnej części Łodzi w stosunku do terenów zieleni urządzonej. Dzięki temu, zaproponowane na terenie Doliny Sokołówki rozwiązania i funkcje, mają spełniać oczekiwania łodzian, składając się na powstanie nowej atrakcji turystycznej naszego regionu.


Kontakt