Miasto

Miasta mają do odegrania kluczową rolę zarówno w zakresie uświadamiania wagi przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych, jak i realizacji projektów oraz działań prośrodowiskowych. Łódź zdaje sobie z tego sprawę. Celem, który nam przyświeca, jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia łodzianom - obecnym i przyszłym pokoleniom.

Realizujemy szereg projektów dedykowanych zachowaniu obszarów zieleni i uwypukleniu ich walorów, służących poprawie jakości wody, powietrza, czy oszczędności energetycznej. Część z nich to duże przedsięwzięcia, opierające się na dofinansowaniu unijnym, inne dotyczą osiedli lub zwyciężały w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego.

 

Miasto prowadzi prace mające na celu stworzenie nowych terenów z przeznaczeniem na parki leśne. Głównym argumentem przemawiającym za utworzeniem nowych parków, jest potrzeba ochrony istniejących, cennych przyrodniczo zadrzewień, które są ostoją dla zwierząt, a także miejscem zapewniającym pozytywny mikroklimat dla mieszkańców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Łodzian, na wszystkich zaproponowanych nowych obszarach zieleni zalecane jest zamontowanie drewnianych ławek i koszy, wytyczenie ścieżek edukacyjnych, stworzenie naturalnego placu zabaw, zamontowanie poidełek dla ptaków, wzbogacenie bioróżnorodności, a także ustanowienie najcenniejszych okazów drzew pomnikami przyrody, przyczyniając się tym samym do zapewnienia dobrego miejsca na spacery i odpoczynek.

1. Teren zieleni przy ul. Podchorążych: powierzchnia ok 8,2 ha, wysoka wartość przyrodnicza - zróżnicowany drzewostan, grupa starych dębów, ols, staw, ornitofauna.

2. Teren zieleni przy ul. Wyścigowej oraz Konnej: powierzchnia około 39 ha, obszar o wartości przyrodniczej, z różnorodnym drzewostanem.

3. Teren zieleni na Andrzejowie: powierzchnia ok. 1,25 ha, obszar wartościowy przyrodniczo, porośnięty różnorodnym drzewostanem z funkcją izolacyjną zieleni,  pozwalającą na tłumienie hałasu.

4. Teren zieleni przy ul. Wycieczkowej  „Park im. Stefana Rogowicza – Zielona Ostoja”: powierzchnia ok. 10 ha, obszar przyrodniczy z wieloma cennymi okazami wysokich, naturalnych drzew, cenny historycznie, ostoja dla zwierząt i ptaków.

5. Teren zieleni przy ul. Rokicińskiej: obszar wartościowy przyrodniczo, ze zróżnicowanym drzewostanem, z wykształconymi enklawami leśnymi oraz z wieloma cennymi okazami drzew rodzimych gatunków.

6.Teren zieleni przy ul. Zaspowej oraz ul. Zbójnickiej: obszar wartościowy przyrodniczo, ze zróżnicowanym drzewostanem.

7. Teren zieleni przy ul. Rąbieńskiej

8. Teren zieleni przy ul. Kotarbińskiego

9. Teren zieleni przy ul. św. Wojciecha

10. Teren zieleni przy ul. Zgierskiej na Radogoszczu

Jednym z projektów realizowanych w ramach Planu dla osiedli jest Park im. Legionów. W tym roku przygotowana zostanie koncepcja i projekt wykonawczy na modernizację alejek, rozbudowę placu zabaw oraz rewaloryzację zieleni. Obecnie trwają prace przygotowawcze, tj. analizy dokumentacji projektowej wykonanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w latach ubiegłych, inwentaryzacja parku i drzewostanu, a także analizy istniejących ścieżek oraz tzw. przedeptów. W ramach prac koncepcyjnych przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, które pomogą określić potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych użytkowników (na kształt ostatecznych rozwiązań może wpłynąć szereg czynników warunkowanych bliskością takich obiektów, jak duże osiedla mieszkaniowe, szkoły, placówki medyczne, targowiska, węzły komunikacyjne).

Ze względu na fakt, że park im. Legionów to w rzeczywistości dwa założenia parkowe o innej proweniencji i czasie powstania (w części północnej historyczny ogród fabrykancki, w części południowej modernistyczny park uzupełniający program osiedla z dwudziestolecia międzywojennego), działania w jego częściach będą się różnić intensywnością i charakterem.


Kontakt