Rewitalizacja obszarowa

Rewitalizacja (dosłownie: ożywienie, przywrócenie do życia) jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów miasta. To nie tylko remonty. Jej celem jest przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc najprościej, to wprowadzenie takich zmian na obszarze części miasta, dzięki którym będzie się lepiej żyło, przebywało i pracowało.

W ramach projektów rewitalizacji obszarowej, nowe oblicze zyskają przestrzenie publiczne, w tym parki.

Park Sienkiewicza

Park im. Henryka Sienkiewicza powstał pod koniec XIX wieku i był jednym z pierwszych parków publicznych w Łodzi. Założony został w miejscu dawnego placu targowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Przejazd (dziś ul. Tuwima), Widzewską (obecnie ul. Kilińskiego) i Mikołajewską (dziś ul. Sienkiewicza). Projekt parku opracowany został przy współudziale najlepszych ówczesnych ogrodników i przewidywał utworzenie miejskiego ogrodu o zróżnicowanym charakterze - od strony zachodniej regularnym, przechodzącym w swobodny i pejzażowy układ w części wschodniej. Układ ten zachował sie do dziś.

W roku 2019 Park Sienkiewicza poddany został pracom remontowym w ramach projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Cel inwestycji to gruntowna rewaloryzacja całego założenia parkowego, dzięki której wyeksponowany zostanie historyczny układ kompozycyjny, dostosowanie stylem części dołączonych do parku w okresie późniejszym oraz przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych terenu parku.

Inwestycja objęła m.in.: budowę układu komunikacyjnego w postaci alejek o nawierzchni mineralnej, remont konserwatorski fontanny, wykonanie dwóch placów zabaw, montaż elementów małej architektury i elementów multimedialnych, przebudowę i remont elementów ogrodzenia, wykonanie nasadzeń (drzewa, krzewy i byliny), założenie trawników, budowę oświetlenia oraz wykonanie sytemu nawadniającego.

Park Moniuszki

Park Kolejowy, obecnie im. Stanisława Moniuszki, został założony pod koniec XIX wieku jako drugi miejski park w Łodzi. Utworzony został głównie z myślą o podróżnych korzystających z Dworca Fabrycznego, a więc jego układ podporządkowany został tej właśnie funkcji. Na przestrzeni lat park był wielokrotnie przebudowywany, jego otoczenie również mocno zmieniło się w ostatnich latach, dlatego też podjęto decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji i rewaloryzacji tego parku w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.
W 2019 roku park przeszedł prace remontowe oraz został powiększony od strony południowo-zachodniej o wolny teren powstały po wyburzeniu sąsiedniej kamienicy. Z uwagi na historyczny charakter parku i wymogi planu miejscowego, układ komunikacyjny oparty został na istniejącym dotychczas układzie z uwzględnieniem nowych kierunków pieszych oraz istniejącego drzewostanu. Zagwarantowano maksymalne ograniczenie kolizji projektowanych elementów zagospodarowania z rosnącymi już drzewami, zapewniając przy tym wygodną komunikację pomiędzy ulicami Kilińskiego i Narutowicza a dworcem. W ramach inwestycji powstały nowe alejki parkowe o zróżnicowanych nawierzchniach, w tym nawierzchniach mineralnych, zaprojektowano i wykonano nową fontannę posadzkową oraz ciekawą instalację w postaci metalowych dzwonów nawiązujących do patrona parku, ponadto w części południowo-zachodniej powstał nowy plac zabaw w całości dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W parku pojawiły się nowe elementy małej architektury i oświetlenia, wprowadzono także nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Park Staromiejski

Park Staromiejski powstał w połowie XX wieku na obszarze zrujnowanej w trakcie działań wojennych dzielnicy Starego Miasta, w miejscu, gdzie w trakcie wojny funkcjonowało getto dla ludności żydowskiej. Ze względu na swoją krótką, ale bardzo znaczącą historię, park stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym w tej części miasta. Między innymi dlatego zostanie poddany kompleksowej rewaloryzacji w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.
Celem projektowanych działań jest przede wszystkim ukazanie i przedstawienie przeszłości tego miejsca poprzez odtworzenie za pomocą roślinności historycznego układu ulic oraz budynków dawnej dzielnicy żydowskiej. Oprócz tego, w ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa zniszczonych nawierzchni alejek parkowych, utworzona będzie nowa oś widokowa, biegnąca od ul. Zachodniej do zbiornika wodnego we wschodniej części parku - śladem naturalnego koryta Łódki. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park uzyska połączenie funkcjonalne z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”. Istniejący zbiornik wodny zostanie przebudowany i zmodernizowany. W parku powstanie dodatkowo nowy plac zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych, doposażona zostanie siłownia zewnętrzna (także o urządzenia typu street work-out), powstaną nowe elementy rekreacyjne (stoły do gier, boiska do gry w bule) oraz elementy małej architektury. Zaprojektowane zostały także trzy nowe toalety publiczne. Oprócz działań związanych z nową infrastrukturą parku, przeprowadzone zostaną zabiegi rewaloryzacji i uzupełnienia istniejącej zieleni dzięki nowym nasadzeniom.

Interesuje Cię szerzej temat rewitalizacji? Wejdź na dedykowaną stronę i dowiedz się między innymi, jakie inne przestrzenie publiczne, w tym tereny zielone, zyskają nowe oblicze:

Kontakt