Spotkania z mieszkańcami

29/09/2020 | Julianów

W trakcie spotkania zwracano  w szczególności uwagę na kwestie środowiska i klimatu, w szczególności: ograniczania wycinki drzew, tworzenie łąk kwietnych, unikanie betonowania miasta oraz egzekwowanie zakazu palenia śmieci i śmiecenia. W dyskusji pojawiła się również konieczność budowania zdywersyfikowanej gospodarki, która zapewni miejsca pracy wysokiej jakości.

Istotnym tematem było również dbanie o wysokiej jakości współpracę z miastem, w tym uwzględniania uwag z konsultacji społecznych w decydowaniu o mieście oraz stworzenie mechanizmów, które łatwiej pozwolą mieszkańcom angażować się (również finansowo) w działania na rzecz własnej okolicy.

W ramach tematów lokalnych poświęcono dużo uwagi na rozmowę o przyszłości parku Julianowskiego, uspokojenia ruchu na osiedlu oraz planów remontowych ulic.

Mieszkańcy poruszyli również wiele innych tematów, które trafią do raportu ze spotkania.

Projekt strategii będzie konsultowany przez najbliższe miesiące. Pod obrady Rady Miejskiej powinien trafić w II kwartale 2021 roku.

22/09/2020 | Park Podolski

W trakcie spotkania zwracano w szczególności uwagę na konieczność dostosowania miasta do potrzeb osób o specjalnych potrzebach (w tym seniorek i seniorów), rozwijanie oferty rekreacyjnej i kulturalnej miasta oraz dbałość o środowisko. Istotnym poruszonym tematem był temat segregacji odpadów i czystości w mieście, w tym konieczności zachęcania do niej osób młodych i wygodniejszego systemu sortowania na osiedlach.  Podkreślano również, że należy zazieleniać miasto i tworzyć łąki kwietne. Dużo osób wspominało, że ważne są dla nich biblioteki jako centra lokalnego życia. Postulowano również utworzenie większej liczby płatnych parkingów wielopoziomowych, tak aby samochody nie zastawiały chodników. Dużo osób zgromadzonych podkreślało, że najważniejsze jest dla nich zdrowie – nie tylko pod kątem opieki medycznej, ale również czystego powietrza.

W ramach tematów lokalnych poświęcono dużo uwagi na omówienie tematu remontu al. Śmigłego-Rydza, remontu ul. Tatrzańskiej, ul. Milionowej oraz wiaduktów na ul. Przybyszewskiego i ul. Dąbrowskiego. Również dyskutowano na temat siatki połączeń autobusów i tramwajów w okolicy oraz ławek na przystankach.

Mieszkańcy poruszyli również wiele innych tematów, które trafią do raportu ze spotkania.

Projekt strategii będzie konsultowany przez najbliższe miesiące. Pod obrady Rady Miejskiej powinien trafić w II kwartale 2021 roku.

16/09/2020 | Retkinia

16 września 2020 r. spotkaliśmy się z mieszkańcami w Pałacu Młodzieży by porozmawiać o Łodzi Jutra oraz potrzebach lokalnej społeczności. W trakcie spotkania mieszkanki i mieszkańcy poświęcili dużo czasu na rozmowę o konieczności dbania o środowisko - rozwijaniu zieleni w mieście, segregacji odpadów, dbania o czystość z mieście. Ważnym tematem było również zapewnienie w przyszłości dobrej pracy dla młodzieży oraz rozwijanie oferty sportowej. Zwrócono uwagę też na kwestie związane z koniecznością budowy lokalnej tożsamości poprzez edukację historyczną oraz wspieranie sektora kultury.

Mieszkanki i mieszkańcy podkreślili konieczność rozwijania różnych form współpracy z mieszkańcami i informowania ich o wydarzeniach.Wskazywano również konieczność wielokierunkowego rozwoju gospodarczego Łodzi w oparciu o silne dochodowe firmy i branże. Pytano również o przebieg kolei dużych prędkości, przyszłość łódzkiego lotniska oraz lokalizację spalarni odpadów. Zwrócono również uwagę na sprawy lokalne - usprawnienie komunikacji miejskiej (linii 76), zagospodarowanie terenu przed Pałacem Młodzieży, opłaty za zabiegi w poradni rehabilitacyjnej przy ul. Maratońskiej.

Projekt strategii będzie konsultowany przez najbliższe miesiące. Pod obrady Rady Miejskiej powinien trafić w II kwartale 2021 roku.

Kontakt