Powiatowy program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw społecznych.

Powszechnym powinno stać się przekonanie, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia oraz korzystania z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu obywateli. Mają też prawo do uzyskania środków koniecznych do wyrównania szans w korzystaniu z przysługujących im praw. Wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami powinny być podejmowane z poszanowaniem suwerenności i godności jednostki.

Cele szczegółowe obejmują:

  • rehabilitację zawodową,
  • rehabilitację społeczną,
  • pomoc społeczną,
  • przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.

Osobie z niepełnosprawnością powinno zapewnić się szeroki zakres usług rehabilitacyjnych, które pozwoliłyby na rozwiązanie jej problemów i zaspokojenie potrzeb. Ważne jest przy tym, aby cele szczegółowe były powiązane ze sobą. Rehabilitacja osoby z niepełnosprawnością nie może ograniczać się jedynie do rehabilitacji np. zawodowej. Winna posiadać całościowy charakter, a więc uwzględniać także komponent społeczny, medyczny i psychiczny. Program zakłada kompleksowe podejście do działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt