Najem na preferencyjnych warunkach

Organizacje działające w różnych sferach pożytku publicznego i prowadzące działania wpisujące się w politykę Miasta mogą ponadto występować o obniżenie stawki czynszu do 50%.

Wnioski oceniać będzie zespół ds. preferencji najmu, w skład której wejdę m.in. przedstawiciele Biura Aktywności Miejskiej i Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Preferencyjna stawka czynszu

Organizacje, zgodnie  z § 6. 1 Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi z nr 6534/VIII/21 z dn. 18.02.2021 „w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe”, mogą wnioskować o obniżenie stawki czynszu do 50%.

Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o preferencyjną stawkę czynszu, w przypadku spełnienia następujących wymogów:

  1. prowadzą  działalność na rzecz mieszkańców Łodzi, która służy realizacji zadań Miasta określonych w przyjętych przez Miasto Łódź  politykach przynajmniej od 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  2. zapewnią zdolność do utrzymania lokalu,
  3. zamierzają prowadzić w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego,
  4. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zyski w całości będą przeznaczone na działalność pożytku publicznego służącej realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w przyjętych przez Miasto Łódź politykach, a wielkość lokalu wykorzystywana do działalności gospodarczej nie będzie przekraczać 35% powierzchni wynajętego lokalu.

Organizacja pozarządowa wnioskująca o preferencyjną stawkę czynszu składa wniosek do kancelarii wynajmującego wraz z następującymi załącznikami:

  • odpis z rejestru KRS;
  • oświadczenie o zdolności pokrycia kosztów utrzymania lokalu, wraz z informacją o przyszłych źródłach finansowania organizacji;
  • oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności statutowej lub działalności odpłatnej     pożytku publicznego;
  • oświadczenie, iż  zyski w całości będą przeznaczone na działalność pożytku publicznego służącego realizacji zadań miasta określonych w przyjętych regulacjach prawnych (wielkość lokalu wykorzystywana do działalności gospodarczej nie będzie przekraczać 35% powierzchni wynajętego lokalu w przypadku organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą);
  • oświadczenie o braku zobowiązań finansowych na rzecz Miasta Łodzi oraz spółek miejskich.

Dokumenty

Kontakt