Użyczenia lokali dla NGO

Jeśli Twoja organizacja prowadzi stałą, wieloletnią działalność w ważnych dla Miasta obszarach, może ubiegać się o użyczenie lokalu.

Możesz uzyskać:

 • w konkursie
 • poza konkursem (w sytuacjach nadzwyczajnych lub gdy zmieniasz siedzibę, a masz już użyczenie).

Jakie warunki musisz spełnić by wziąć udział w konkursie?

 • powinieneś być już najemcą lokalu i działać w nim przynajmniej rok,
 • prowadzić przez m.in 3 lata działalność w obszarach priorytetowych w danym konkursie (dotychczas były to takie obszary jak np. wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacja seniorów, a także dzieci i młodzieży itp),
 • mieć plan na dalsze działanie w lokalu i zdolność do jego utrzymania,
 • nie posiadać zaległości wobec Miasta.

WAŻNE: Konkurs na użyczenie może dotyczyć również lokalu, w którym organizacja nie prowadzi działalności, a który przekazany zostanie przez Miasto Łódź wraz ze z zleconym zadaniem publicznym.

Zasady użyczania lokali określa Zarządzenie Nr 1335/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej tryb i warunki użyczania lokali użytkowych oraz innych nieruchomości organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, a także nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym.


Konkurs na użyczanie lokali użytkowych

Konkurs ogłaszany jest przynajmniej raz w roku i dotyczy użyczenia lokalu użytkowego dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie lub zadania priorytetowe dla Miasta Łodzi.

Rekomendacji zadania lub zadań priorytetowych, wynikających Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na dany rok bądź polityk Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi, dokonuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, po uzgodnieniach z Biurem Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi i właściwymi komórkami merytorycznymi Urzędu Miasta Łodzi lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Nabór wniosków w konkursie trwa minimum 21 dni od momentu zamieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej i na Portalu „Łódź Aktywnych Obywateli”.

Organizacja pozarządowa wnioskująca o użyczenie lokalu użytkowego w trybie konkursowym, musi spełnić następujące kryteria formalne:

 1. prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku;
 2. dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów użytkowania lokalu;
 3. prowadzą w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, część lokalu użytkowego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 35% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia przeznaczane są w całości na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
 4. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi z tytułu realizacji zadań finansowanych/dofinansowanych z budżetu Miasta Łodzi w latach ubiegłych;
 5. nie posiadają zaległości z tytułu najmu lokali gminnych, a przypadku obecnie najmowanego lokalu nie posiadają zaległości wyższych niż jednomiesięczny przypis;
 6. nie posiadają zaległości wobec Miasta Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu;
 7. posiadają rekomendację właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obszarem działalności organizacji;
 8. posiadają opinię podmiotu administrującego lokalem – w sytuacji gdy podmiotem administrującym lokalem nie jest Zarząd Lokali Miejskich.

Ocenie merytorycznej wniosku o użyczenie lokalu użytkowego podlegają:

 1. zgodność celów działań prowadzonych przez organizację pozarządową z programami  i politykami Miasta Łodzi, przyjętymi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
 2. harmonogram planowanych działań;
 3. efektywność ekonomiczna użyczenia;
 4. efektywność społeczna użyczenia;
 5. zapewnienie dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami.

Umowy o użyczenie lokalu użytkowego, w którym realizowane ma być zadanie określone w konkursie, sporządza i zawiera Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.

Umowy o użyczenie lokalu użytkowego mogą być zawierane na okres 3 lat bądź na okres nieoznaczony, z założeniem corocznej weryfikacji celowości użyczenia, ze względu na charakter realizowanych zadań i sposobu ich prowadzenia.


Do pobrania - wzór wniosku

Wnioski w konkursie składane są zgodnie ze wzorem


Dodatkowe informacje

Odnośnie zasad użyczania lokali organizacjom pozarządowym:

email: a.skorzak@uml.lodz.pl

tel. (42) 638 46 99


Kontakt