Miejska Rada Seniorów

Głównym celem działania Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

 

Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

  1. rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,
  2. zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,
  3. wspierania aktywności osób starszych,
  4. mieszkalnictwa dla seniorów,
  5. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
  6. przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,
  7. budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,
  8. rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,
  9. wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

 

Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmieniona uchwałą Nr V/154/19 Rady Miejskiej w Łodzi 06 lutego 2019 r. 

Praca Rady

SKŁAD OSOBOWY MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

WYBORY DO MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW III KADENCJI

Kontakt