Kto pracuje nad panelem ?

Jak wspominaliśmy wcześniej, panel obywatelski ma na celu edukację oraz pogłębioną debatę z mieszkańcami, która ma skutkować wypracowaniem zaleceń (rekomendacji) dla miasta.

Aby doprowadzić do powstania listy dobrych jakościowo rekomendacji, potrzeba wielu miesięcy przygotowań. Paneliści muszą zostać wyposażeni w wiedzę merytoryczną, jak również zapoznani z punktem widzenia różnorodnych grup społecznych.

Dlatego praca nad panelem składa się z kilku etapów i wymaga współpracy przedstawicieli przeróżnych środowisk:

1. Przedstawicielki i przedstawiciele urzędu miejskiego odpowiadają za stworzenie ram prawnych (zarządzenie, uchwała), określenie ram tematycznych oraz zakresu kompetencji miasta.

2. Zespół koordynujący ma za zadanie ułożenie planu spotkań i stworzenie regulaminu panelu, określenie liczby panelistek i panelistów, opracowanie ich profili (stworzeni tzw. miasta w pigułce), przeprowadzenie naboru oraz losowania, zaproszenie uczestników (poza panelistami będą to: eksperci, interesariusze - strony, dopuszcza się możliwość uczestnictwa wolnych słuchaczy).

3. Dostarczenie rzetelnej wiedzy panelistkom i panelistom jest kluczowe pod kątem wypracowania dobrych rekomendacji. Za przekazanie jej odpowiedzialni są ekspertki i eksperci, czyli przedstawiciele zróżnicowanych podmiotów eksperckich oraz naukowych. Ich zadaniem jest przygotowanie krótkich wystąpień, prezentowanych w części edukacyjnej, jak również udział w późniejszych dyskusjach i odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników.

4. Strony, czyli interesariusze, to przedstawiciele podmiotów lub podmioty, których zakres działalności jest bezpośrednio związany z tematem panelu. W zależności od ustalonych zasad, strony mogą również przedstawiać krótkie prezentacje w temacie, bądź też współpracować nad tworzeniem rekomendacji.

5. Moderatorzy (facylitatorzy) dołączają na etapie spotkań panelowych i są odpowiedzialni za prowadzenie spotkań, porządkowanie pracy oraz utrzymywanie motywacji uczestników.

6. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia w spotkaniach osób w charakterze obserwatorów, czyli osób zajmujących się na co dzień partycypacją obywatelską, w tym specjalistów w temacie organizacji paneli obywatelskich. Nie biorą oni czynnego udziału poprzez zabieranie głosu, mogą jednak wzbogacać swoje doświadczenie, by w późniejszym czasie móc przekazywać je dalej.

7. Dla podniesienia reprezentatywności powstałych rekomendacji, praktykuje się zbieranie propozycji oraz opinii na temat już powstałych, roboczych wersji wśród wszystkich mieszkańców miasta (np. poprzez ankietę bądź drogą mailową).

Kontakt