Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

B-1|Stworzenie/wprowadzenie standardów realizacji inwestycji miejskich, dotyczących wykorzystania ekologicznych, niskoemisyjnych technologii imateriałów budowlanych, a także optymalizujących koszty energetyczne eksploatacji budynków
STAN REALIZACJI: DO REALIZACJI W LATACH 2024/25
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
B-11|Wprowadzenie w zapisach przetargowych, dotyczących miejskich inwestycji budowlanych, zastosowania technologii i materiałów obniżających emisję gazów cieplarnianych
STAN REALIZACJI: DO REALIZACJI W LATACH 2024/25
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 272 62 94 e-mail: zim@zim.uml.lodz.pl
KOMENTARZ: ZIM PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WPROWADZENIA ZAPISÓW REKOMENDACJI DO POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA NOWYCH INWESTYCJI
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH
B-12|Dalsze prowadzenie prac termomodernizacyjnych i instalacji OZE na budynkach komunalnych.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
KOMENTARZ: wdrażanie rekomendacji ma charakter ciągły. W trakcie realizacji nowych inwestycji bierze się pod uwagę wdrażanie proekologicznych rozwiązań w tym tych, które podnoszą efektywność energetyczną. Dodatkowo sięgając po środki zewnętrzne  na realizację nowych projektów obowiązkowo stosuje się  rozwiązania wspomagające ochronę środowiska.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
B-16|Wprowadzenie do zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego standardów dotyczących ochrony przed zabudową obszarówleśnych i parkowych na terenach należących do gminy
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 628-75-00 e-mail: mpu@mpu.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Działanie ciągłe MPU w zakresie sporządzania planów miejscowych. Dane kontaktowe do projektantów poszczególnych planów sa zamieszczone na stronie internetowej MPU przy każdym z projektów planów. Obecnie pokrycie planami terenu miasta to 40,6% (stan na dzień 30.10.2023)
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA
B-25|Dążenie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w budynkach poddawanych remontom w ramach programu rewitalizacji prowadzonego przez gminę.
STAN REALIZACJI: DO REALIZACJI W LATACH 2024/25
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 638-57-58 e-mail: brim@uml.lodz.pl, rewitalizacja@uml.lodz.pl
WWW:

nie dotyczy

KOMENTARZ: Projekty ROCŁ 1-8 zostaną zakończone w 2023 roku. W ramach Projektu 9 ROCŁ, którego realizacja jest przewidziana w nowej perspektywie unijnej, planowane jest zawarcie przedmiotowych rekomendacji w dokumentacji przetargowej.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO REWITALIZACJI I MIESZKALNICTWA
B-6|Systematyczne wartościowanie i weryfikowanie zasobu gminnej ewidencji zabytków, we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, wcelu umożliwienia zastosowania nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii do ich modernizacji i remontów.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 638-43-84 e-mail: bam@uml.lodz.pl
KOMENTARZ: Biuro Architekta Miasta dokonuje systematycznego wartościowania i weryfikowania zasobu GEZ w oparciu o oględziny poszczególnych obiektów, wykonywanie dokumentacji fotograficznej i wypełnianie kart z oceną stanu zachowania (w tym wartości zabytkowych)
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ARCHITEKTA MIASTA
B-7|Opracowanie i promowanie wśród inwestorów standardów dotyczących wykorzystania w nowo budowanych i remontowanych budynkach nowoczesnych, niskoemisyjnych materiałów budowlanych, np.: betonów fotokatalitycznych.
STAN REALIZACJI: W PRZYGOTOWANIU
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 638-43-84 e-mail: bam@uml.lodz.pl
KOMENTARZ: Biuro Architekta Miasta zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Politechniki Łódzkiej w sprawie opracowania poradnika dla budownictwa niskoemisyjnego. Do końca grudnia ma zostać przedstawiony spis treści.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ARCHITEKTA MIASTA
B-8|Przeprowadzenie pilotażowego projektu lokalizacji w przestrzeni miasta bioreaktora/ów pochłaniających zanieczyszczenia powietrza.
STAN REALIZACJI: DO REALIZACJI W LATACH 2024/25
KATEGORIA: BUDOWNICTWO
KONTAKT: tel.: (42) 272-64-20 e-mail: wks@uml.lodz.pl
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
E-1|Instalowanie modułów fotowoltaicznych na miejskich obiektach użyteczności publiczne
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Planowana realizacja kolejnych instalacji w miarę możliwości finansowych (środki zewnętrze).
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-11|Wprowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej dla wspólnot mieszkaniowych chcących zainwestować w odnawialne źródła energii, np. do oświetlenia części wspólnych bloków i kamienic. Pomoc ta może polegać na wsparciu w przygotowaniu i złożeniu wniosku na dofinansowanie, wsparcie wtworzeniu dokumentacji projektowej itd
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Wsparcie wspólnot w momoencie pojawienia się mozliwości finansowania inwestycji. W zmienionym programie Ciepłe Mieszkanie dopuszczono możliwość realizacji inwestycji polegającej na kompleksowej termomodernizacji i montażu instalacji fotowoltaicznej we wspólnotach mieszkaniowych od 3 do 7 lokali. Obecnie Biuro Energetyki i Jakości Powietrza zbiera informacje o wspólnotach spełniających warunki i potencjalnie zainteresowanych realizacją inwestycji. W przypadku zainteresowania UMŁ złoży wniosek o dofinansowanie i będzie pośredniczył w uzyskaniu dotacji dla wspólnot.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-13|Intensyfikacja programu wymiany palenisk węglowych (tzw. ”kopciuchów”) w mieście
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: zadanie realizowane od 2017 roku, w miarę pojawiania się nowych programów Miasto przystępuje równeż do ich realizacji: Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-18|Dążenie do samowystarczalności energetycznej miasta poprzez budowę biogazowni oraz rozwój fotowoltaiki.
STAN REALIZACJI: DO REALIZACJI W LATACH 2024/25
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-2|Instalowanie modułów fotowoltaicznych na należących do miasta budynkach mieszkalnych (jeżeli zgodzi się konserwator zabytków równieżodnowionych kamienicach).
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
KOMENTARZ: Przygotowując nowe inwestycje mieszkaniowe w mieście bada się możliwość zasilania ich z instalacji fotowoltaicznych. Dla przykładu obecnie przygotowywane jest nowa inwestycja przez WTBS, gdzie przy ulicy Skierniewickiej zaprojektowano wykorzystanie fotowoltaiki.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-21|Modernizacja taboru transportu zbiorowego w celu zmniejszenia zużycia energii
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 638-49-11 e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl
KOMENTARZ: Modernizacje tramwajów polegają m.in. na zmianie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w technologii LED oraz zmianie przetwornic napięcia. Zmodernizowane wagony typu Cityrunner oraz NF6D dodatkowo zainstalowane mają nowoczesne układy napędowe z zastosowaniem rekuperacji. Pomimo braku przeprowadzonych badań dotyczących wpływu modernizacji tramwajów na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, jak i wprowadzanie tramwajów wyposażonych w rekuperację, z pewnością wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W poprzednich latach przeprowadzono modernizację następujących wagonów tramwajowych: 22 szt. wagonów (11 par) Konstal 805Na, 7 szt. wagonów przegubowych Bombardier Cityrunner, 5 szt. wagonów przegubowych Siemens NF6D, 4 szt. wagonów przegubowych Duewag M8CN oraz 1 szt. wagonu przegubowego Pesa 122Na. W latach 2023-2024 planuje się modernizację 4 szt. wagonów przegubowych Bombardier Cityrunner oraz 4 szt. wagonów przegubowych Siemens NF6D.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
E-22|Dokończenie inwestycji budowy biogazowni miejskiej oraz przeprowadzenie programu informacyjno-edukacyjnego o przygotowaniu przez mieszkańców odpadów do wykorzystania przez biogazownię.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-5|Działania na rzecz oszczędzania energii cieplnej przez miasto poprzez intensyfikację prac termomodernizacyjnych na budynkach będących we władaniu miasta.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
KOMENTARZ: Przeprowadzony audyt przyłaczy ciepłowniczych - zweryfikowane moce zamówione i koszty stałe zużycia energii cieplnej dla 250 budynków użytecznosci publicznej. Planowane kolejne prace termomodernizacyjne oraz działąnia związane z zarządzaniem energią w budynkach w kolejnych latach.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-7|Działania na rzecz oszczędzania energii elektrycznej przez miasto poprzez modernizację oświetlenia miejskiego (tj. wymianie żarówek na energooszczędne oparte o LEDy, tam gdzie to racjonalne ekonomicznie, instalacji modułów fotowoltaicznych na latarniach, instalacji inteligentnego oświetlenia miejskiego).
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Realizowana inwestycja wymiany opraw na LEDowe w dwóch szkołach. Planowane kolejne realizacje w ramach kompleksowych termomodernizacji budynkó użyteczności publicznej w przypadku uzyskania środków finansowaych na ten cel. W trakcie realizacji modernizacja 946 opraw oświetlenia ulicznego na LED, inwestycja reazliawoana przez ZDiT, dofinansowana z środkó zewnętrznych w ramach programu EKOLATARNIA z WFOŚiGW w Łodzi. Złożony kolejny wniosek o dofinansowanie modernizacji kolejnej puli opraw oświetlenia ulicznego (program Rozświetlamy Polskę).
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-8|Opracowanie i realizacja kompleksowego programu edukacji mieszkańców, związanego z oszczędzaniem energii wraz z informacją o możliwości wsparcia finansowego, promocji wymiany pieców starego typu (tzw. “kopciuchów”) na piece ekologiczne oraz sposobów uzyskania refundacji takiej wymiany, edukacyjnej “antywęglowej” (wskazującej problemy wytwarzania energii ze spalania węgla, zwłaszcza brunatnego), korzyści płynących z budowy Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów.
STAN REALIZACJI: W PRZYGOTOWANIU
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272 66 55 e-mail: bejp@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Wraz z rozpoczęciem roku 2024 i ogłoszeniem nowego naboru w miejskim programie dotacyjnym na wymianę źródeł ciepła planowana kampania informacyjna dotycząca możliwości finansowania tego typu inwestycji z różnych programów. Strona www z informacją o wszystkich programach, terminach na wymiany źróeł ciepła i punkcie informacyjno-konsyltacyjnym dla mieszkańców Łodzi na ekoportalu.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: BIURO ENERGETYKI I JAKOŚCI POWIETRZA
E-9|Opracowanie i realizacja programu edukacyjnego, na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych, z zakresu oszczędności i kształtowania postaw ekologicznych.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
KATEGORIA: ENERGETYKA W MIEŚCIE
KONTAKT: tel.: (42) 272-64-20 e-mail: wks@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Kampanie edukacyjno- informacyjne realizowane na bieżąco
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
O-1|Zwiększenie liczby "kontenerów" na elektrośmieci - gęstsze umiejscowienie ich na osiedlach, na terenach placówek oświatowych, w miejskich budynkach użyteczności publicznej.
STAN REALIZACJI: W TRAKCIE REALIZACJI
TYP REKOMENDACJI: REKOMENDACJA O CHARAKTERZE CIĄGŁYM
KATEGORIA: GOSPODARKA ODPADAMI
KONTAKT: Tomasz Boczek tel. 4934
WWW:
KOMENTARZ: Kontenery zostały dostawione do placowek edukacyjnych, które były zainteresowane ich otrzymaniem. Jednocześnie na prośby spółdzielni mieszkaniowych, w różnych lokalizacjach na terenie miasta stale dostawiane są nowe kontnery.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Kontakt