Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A16 | Opracowanie koncepcji (obejmującej m.in. warunki formalno-techniczne) wdrażającej rozwiązanie "rotterdamskie" czyli umożliwiającej mieszkańcom demontowanie fragmentu nawierzchni chodników (np. na szerokości 1 płyty chodnikowej od budynku i/lub 1 płyty pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni) w celu stworzenia powierzchni do nasadzeń niskiej roślinności lub pnączy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji miejsc do wprowadzenia rozwiazań rotterdamskich !
A20 | Ograniczenie koszenia pasów zieleni do niezbędnego minimum np. regularne koszenie tylko tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo ruchu lub konserwacja istniejących nasadzeń zieleni ozdobnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
B1 | Utworzenie przez Urząd Miasta Łodzi profilu w mediach społecznościowych, będącego punktem informacyjnym dla mieszkańców, oraz kanałem komunikacji na linii urząd-mieszkańcy, w sprawach związanych z zielenią w mieście.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
B2 | Rozbudowanie Ekoportalu o nowe funkcjonalności ułatwiające kontakt, w tym tematyczny newsletter poświęcony zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
B4 | Stworzenie mapy miejsc, w których można aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wśród zieleni (z pokazaniem rodzajów aktywności), zarówno w formie cyfrowej jak i tablic stojących w przestrzeniach publicznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
C3 | Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, które działają na rzecz zieleni, ochrony przyrody i walczących ze skutkami suszy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
KONTAKT: ka.zajaczkowska@uml.lodz.pl
WWW:
A8 | Rozwój wybranych parków miejskich w kierunku parków multifunkcyjnych umożliwiających różnorodne formy wypoczynku i rekreacji np. kino plenerowe, grill, aktywność sportowa (ścieżki rowerowe, ciągi żwirowe, bieżnia, skatepark) oraz wydzielanie stref wypoczynku biernego.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
A22 | Stworzenie jasnych standardów (obejmujących m.in. reguły koszenia) dbania o zieleń przez służby komunalne. Celem regulacji powinno być wyważenie kwestii estetyki, ekologii i bezpieczeństwa. Rekomendowanie opracowanych standardów spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl,
WWW:
A23 | Wypracowanie oraz promowanie zaleceń dla właścicieli i opiekunów zieleni nieformalnej (w tym zieleni nieurządzonej, prywatnej, spontanicznej) dotyczących utrzymania takiej zieleni (np. tam gdzie jest to możliwe rezygnacja lub ograniczenie koszenia, zostawianie niezagospodarowanych powierzchni na obszarach zieleni w tym m.in. "martwe drzewa").
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:
KOMENTARZ: Wydział Kształtowania Środowiska opracował: - „Standardy kształtowania zieleni w Łodzi" - „Standardy pielęgnacji trawników i łąk miejskich w Łodzi”
A26 | Przy projektowaniu budżetów dla poszczególnych projektów, inwestycji, jednostek UMŁ opiekujących się zielenią w mieście, dbanie o wyważony podział środków zapewniający środki zarówno na nowe nasadzenia jak i środki na dbanie o te już istniejące.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Architekta Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska, Zarząd Dróg i Transportu, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Zarząd Inwestycji Miejskich
WWW:
A29 | Promowanie oddolnej działalności mieszkańców na rzecz zieleni w mieście (np. promowanie katalogu dozwolonych działań oddolnych, promowanie wyjątkowych inicjatyw mieszkańców itp.)
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW:
B7 | Dystrybucja materiałów informacyjnych dotyczących zieleni w formie papierowej i cyfrowej, w których będą uwzględniane informacje dotyczące zieleni: m.in. informacje prawne, dostępne źródła finansowania zieleni, możliwości współpracy, kontakt do organizacji pozarządowych zajmujących się zielenią.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
B9 | Wspieranie przez Miasto rozwoju przestrzeni zielonych na terenach placówek oświatowo-edukacyjnych poprzez wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:
KOMENTARZ: Wydział Kształtowania Środowiska realizuje „Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości”. To pilotaż dedykowany wypracowaniu innowacyjnej metodyki nauczania przez doświadczanie, która doprowadzi do trwałej zmiany postaw odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie poszanowania siebie, innych ludzi oraz środowiska. Całość dopełnia element inwestycyjny – tworzenie zielonych podwórek szkolnych. Pilotaż przeprowadzony będzie w 6 miejskich szkołach (3 podstawowych i 3 średnich), przy wsparciu doświadczonego partnera lokalnego – Ośrodka Działań Edukacyjnych Źródła, koncentrującego się na szeroko pojmowanej edukacji ekologicznej i obywatelskiej oraz psychologa, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem eksperymentu. Szkoły biorące udział w projekcie: SP 23, SP 37, SP 111, IX LO, XXIV LO, XXXII LO. Integralną częścią projektu jest jego część inwestycyjna: stworzenie 6 szkolnych przestrzeni zieleni, z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych. Da to uczniom i pracownikom szkoły możliwość codziennego obcowania z naturą i przyniesie wiele innych korzyści, jak choćby możliwość prowadzenia zajęć czy wspólne prace ogrodowe, uczące odpowiedzialności za stworzone miejsce. Łódzkie detale wplecione w przestrzeń będą nie tylko przypominać o dziedzictwie miasta, ale również stanowić dowód pomysłowego ponownego wykorzystania przedmiotów.
B17 | Stworzenie zaleceń dla inwestorów w zakresie wykorzystywania powierzchni przepuszczalnych oraz dbania o zieleń.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:
B18 | Informowanie mieszkańców na temat prowadzonych przez Urząd Miasta Łodzi działań związanych z zielenią poprzez np. stworzenie tablic informacyjnych na osiedlach, informacje w MPK, na przystankach, obiektach użyteczności publicznej, stadionach, urzędach, instytucjach kultury, bibliotekach miejskich, domach kultury, stacjach roweru miejskiego.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej, Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW:
B19 | Skuteczniejsza promocja istniejącego projektu parku sentymentalnego “Las młodej Łodzi”, poprzez rozpowszechnianie informacji w miejscach, w których przebywają małe dzieci (szpitale, żłobki), z wykorzystaniem przekazu środkami elektronicznymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW:
B20 | Promowanie dobrych praktyk dotyczących zieleni i retencji w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Promocji i Nowych Mediów
WWW:
B22 | Stworzenie oferty edukacyjnej promującej zieleń w mieście we współpracy ze szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:
KOMENTARZ: Wydział Kształtowania Środowiska realizuje „Łódzkie Szkoły dla Klimatu. Kompetencje przyszłości”. To pilotaż dedykowany wypracowaniu innowacyjnej metodyki nauczania przez doświadczanie, która doprowadzi do trwałej zmiany postaw odbiorców (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie poszanowania siebie, innych ludzi oraz środowiska. Całość dopełnia element inwestycyjny – tworzenie zielonych podwórek szkolnych. Pilotaż przeprowadzony będzie w 6 miejskich szkołach (3 podstawowych i 3 średnich), przy wsparciu doświadczonego partnera lokalnego – Ośrodka Działań Edukacyjnych Źródła, koncentrującego się na szeroko pojmowanej edukacji ekologicznej i obywatelskiej oraz psychologa, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem eksperymentu. Szkoły biorące udział w projekcie: SP 23, SP 37, SP 111, IX LO, XXIV LO, XXXII LO. Integralną częścią projektu jest jego część inwestycyjna: stworzenie 6 szkolnych przestrzeni zieleni, z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych. Da to uczniom i pracownikom szkoły możliwość codziennego obcowania z naturą i przyniesie wiele innych korzyści, jak choćby możliwość prowadzenia zajęć czy wspólne prace ogrodowe, uczące odpowiedzialności za stworzone miejsce. Łódzkie detale wplecione w przestrzeń będą nie tylko przypominać o dziedzictwie miasta, ale również stanowić dowód pomysłowego ponownego wykorzystania przedmiotów.

D1 | Stworzenie programu dofinansowania do prywatnych inwestycji związanych z retencją wód opadowych (program małej retencji).

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW:

D3 | Stworzenie programu dofinansowań do inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w zakresie zapobiegania suszy i wykorzystania wód opadowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW:
Kontakt