Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem oraz zastępcą inspektora ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi konieczny warunek
  do wzięcia udziału w procedurze naboru kandydatów na panelistów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń
  w mieście”. W procesie wyboru twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia, czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

W przypadku wybrania Pani/Pana na Panelistę Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” będziemy dalej przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia, czyli na podstawie zawartej umowy w zakresie niezbędnym do jej wykonania .

 1. Dane osobowe osób biorących udział w procedurze naboru będą udostępnione członkom Komitetu Koordynacyjnego ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście", Zespołowi ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleni w mieście", doradcom biorącym udział w pracach Zespołu oraz operatorowi panelu wyłonionemu w drodze konkursu.

Ponadto w przypadku osób, które zostaną wyłonione jako Paneliści Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”, dane w postaci wizerunku, imienia, nazwiska, dzielnicy zamieszkania będą dodatkowo upublicznione poprzez zamieszczenie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lodzi, stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych, w materiałach promocyjnych i informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz operatora, a także publikacjach opracowanych po zakończeniu trwania panelu obywatelskiego, na zasadach określonych w zawartej umowie.

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być udostępnione odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, a w przypadku zwarcia umowy również podmiotom świadczącym usługi bankowe.

Nie będziemy przekazywać danych do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

 1. Dane osobowe osób biorących udział w procedurze naboru kandydatów na Panelistów będziemy przetwarzali do czasu wyboru Panelistów i zwarcia z nimi umów, po czym zostaną one usunięte.

Dane osobowe osób, które zostaną wyłonione jako Paneliści Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”, będziemy przetwarzali do 2 lat od momentu zakończenia Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”, rozumianego jak data przyjęcie raportu z jego realizacji.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 3. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 4. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 5. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 6. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia;
 7. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia, a także wycofania, w dowolnym momencie, wcześniej udzielonej zgody.

Natomiast w przypadku przetwarzania danych w związku z zwartą umową posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt