Domy dziennego pobytu

  W Łodzi funkcjonuje 20 Domów Dziennego Pobytu (18 publicznych i 2 niepubliczne). Placówki te dysponują łącznie 930 miejscami. W ciągu roku rotacyjnie korzysta z nich około 1000 osób. Domy Dziennego Pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującym zatrudnienia, niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez: umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu; zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych; uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu; zapewnienie całodziennego wyżywienia. Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa Uchwała nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zmieniająca ją Uchwała nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r., która stanowi, m.in. że: opłatę za pobyt w Domu określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Kierownik Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi w porozumieniu z Administratorem Domu, w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy żywnościowe.

Domy dziennego pobytu Seniorów

Nazwa Adres Telefon
Dom Dziennego Pobytu ul. Rojna 52, Łódź 42 652 01 86
Dom Dziennego Pobytu ul. Wrocławska 10, Łódź 42 640 70 23
Dom Dziennego Pobytu ul. Organizacji WiN 37, Łódź 42 657 05 74
Dom Dziennego Pobytu ul. Borowa 6, Łódź 42 633 11 78
Dom Dziennego Pobytu ul. Senatorska 4, Łódź 42 684 34 63
Dom Dziennego Pobytu ul. Lelewela 17, Łódź 42 682 65 69
Dom Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69, Łódź 42 648 62 72
Dom Dziennego Pobytu ul. 1 Maja 24/26, Łódź 42 631 09 67
Dom Dziennego Pobytu ul. Kościuszki 29, Łódź 42 632 60 59
Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205, Łódź 42 637 66 11
Dom Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19, Łódź 42 677 15 56
Dom Dziennego Pobytu ul. Narutowicza 37, Łódź 42 631 90 88
Dom Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36, Łódź 42 632 27 42
Dom Dziennego Pobytu ul. Ćwiklińskiej 18,Łódź 42 677 15 60
Dom Dziennego Pobytu ul. Grota-Roweckiego 30,Łódź 42 677 15 51 w.22
Dom Dziennego Pobytu ul. Smetany 4, Łódź 42 671 02 68
Dom Dziennego Pobytu ul. Zbocze 2a, Łódź 42 679 29 78
Dom Dziennego Pobytu funkcjonujący w ramach Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9, Łódź 42 686 06 49
Filia Domu Dziennego Pobytu przy ul. Senatorskiej 4 funkcjonująca w ramach "Domu międzypokoleniowego Bednarska" ul. Bednarska 15a 42 640 03 44
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a, Łódź 42 655 89 05
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.