Projekt „Telopieka dla łódzkich Seniorów” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Realizator projektu – Miasto Łódź
Koordynator: Oddział ds. Polityki Senioralnej UMŁ

 
Z uwagi na bardzo dużą liczbę przyjętych zgłoszeń, która przekroczyła liczbę dostępnych opasek z dniem 8 sierpnia 2022 r. zamykamy rekrutację na teleopaski. 

 
Formularze można składać do 5 sierpnia 2022 r. 
 

TELEOPASKA DLA SENIORA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO W ZASIĘGU RĘKI !

W związku z realizacją projektu „Teleopieka dla łódzkich Seniorów” w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Urząd Miasta Łodzi obejmie usługą opiekuńczą 500 seniorów - mieszkańców Łodzi. Usługę dedykujemy osobom starszym, po przebytych udarach, zawałach, narażonych na utratę przytomności, mających problem z pamięcią wynikający z przebytych chorób lub  zabiegów, osobom niepełnosprawnym, jak i również pozostającym samotnie w swoich domach.

Opaska bezpieczeństwa pozwoli użytkownikowi weryfikować podstawowe czynności życiowe tj. mierzyć temperaturę, tętno, saturację, aktywność fizyczną jak również wykryje upadek oraz pozwoli na błyskawiczne powiadomienie służb ratowniczych o sytuacji zagrożenia życia
po naciśnięciu przycisku SOS. Opaska bezpieczeństwa pozwala również komunikować się z centrum monitoringu i opiekunami.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 

Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Łodzi w wieku powyżej 65 roku życia, które posiadają niesamodzielność w związku z wiekiem, stanem zdrowia lub prze przebytymi chorobami/ zabiegami. 

INFORMACJE O PROJEKCIE

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie prowadzona od dnia 13.07.2022 do dnia 16.08.2022 w sposób ciągły, w siedzibie wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 pokój 132. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu rekrutacji lub wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji zrekrutowania maksymalnej liczby odbiorców Wsparcia. 

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze Projektu - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 pokój 132 - w godz. pracy Urzędu Miasta Łodzi (pon., śr., czw. pt. - 8:00 - 16:00; wt. - 9:00 - 17:00).
Formularz zgłoszeniowy w wersji drukowanej dostępny jest w Biurze Projektu. Wersję elektroniczną do samodzielnego wydruku można pobrać poniżej.

INSTRUKCJA DOT. WYPEŁNIENIA FORMULARZA 

  • formularz należy wydrukować jednostronnie 
  • stronę nr 1 i 2 podpisuje własnoręcznie Kandydat do Projektu 
  • na stronie 2 w polu "Upoważniam" należy podać imię i nazwisko osoby, z którą Centrum Teleopieki będzie kontaktować się w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia/ sytuacji alarmowej 
  • stronę 3 podpisuje osoba upoważniona (wskazana na stronie 2 formularza)

PEŁNOMOCNICTWO 

W sytuacji, gdy Kandydat do Projektu nie będzie w stanie stawić się osobiście po odbiór teleopaski połączony ze szkoleniem oraz podpisaniem umowy użytkowania, możliwe jest upoważnienie innej osoby do wykonania tych czynności w imieniu Kandydata. Pełnomocnictwo należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Wzór dokumentu do pobrania poniżej. 

BIURO PROJEKTU

Oddział ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
ul. Zachodnia 47, pokój 132
Tel.: 42 638 47 30
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Kontakt