Teleopieka

NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 18.11.2019.

Projekt pn. „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: 9 Włączenie społeczne;  Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

Tele opieka – opaski

Projekt zakładał objęcie Teleopieką 2000 Łodzian. Teleopieka obejmowała zapewnienie każdej osobie opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową, pozwalającej weryfikować jej podstawowe czynności życiowe (tętno), weryfikować zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z numerem alarmowym i Centrum Teleopieki.

Kto mógł skorzystać z Teleopieki ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • osoba w wieku 60+,
  • mieszkaniec miasta Łodzi ,
  • osoba niesamodzielna ( nie musi być osoba niepełnosprawną) minimum w jednej czynności według skali Barthel (oświadczenie)
  • osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu,

 

NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DNIU 18.11.2019. 

 

Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o. 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

                  Fundacja Wiosna – Jesień

                  Fenix PolandSp. z o.o.

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów. finansowych.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

 

 

Kontakt