Teleopieka

Projekt pn. „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: 9 Włączenie społeczne;  Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

Tele opieka – opaski

Projekt zakłada objęcie Teleopieką 2000 Łodzian. Teleopieka obejmować będzie zapewnienie każdej osobie opaski bezpieczeństwa z funkcją ratunkową, pozwalającej weryfikować jej podstawowe czynności życiowe (tętno), weryfikować zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z numerem alarmowym i Centrum Teleopieki.

Kto może skorzystać z Teleopieki ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • osoba w wieku 60+,
  • mieszkaniec miasta Łodzi ,
  • osoba niesamodzielna ( nie musi być osoba niepełnosprawną) minimum w jednej czynności według skali Barthel (oświadczenie)
  • osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu,

Sposób wypełnienia dokumentów :

  1. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji udziału w teleopiece
  2. Prosimy o wypełnienie przez kandydata załączników do Regulaminu nr 2,3,4,5,7,10.
  3. Załącznik nr 11 podpisuje opiekun / osoba bliska , wskazana do kontaktu przez kandydata do projektu. 

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w Biurze ds. Rekrutacji - czyli w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pokój 132.  

Dokumenty można składać:

- osobiście w Biurze ds. Rekrutacji z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,

- za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze ds. rekrutacji,

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Łodzi , Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź

Dokumenty do pobrania:

 

WAŻNE !!!

Odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie musi dokonywać osoba zainteresowana korzystaniem z  teleopieki.

  1. Odbioru opaski lub podpisania umowy o świadczenie teleopieki osoba zakwalifikowana do projektu musi dokonać osobiście.W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności gdy osoba zakwalifikowana formalnie do projektu nie może dotrzeć do miejsca podpisania umowy oraz odbioru opaski bezpieczeństwa ze względów zdrowotnych dopuszcza się podpisanie umowy oraz odebranie opaski przez jej opiekuna. Opiekun faktyczny musi w tym celu przedłożyć upoważnienie do reprezentowania osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie.
  2. Jedna osoba może skorzystać z jednej z form opieki w ramach projektu Łódź – Miasto (Tele) Opieki

Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o. 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

                  Fundacja Wiosna – Jesień

                  Fenix PolandSp. z o.o.

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów. finansowych.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

 

 

Kontakt