Teleopieka

Projekt pn. „Łódź – Miasto (Tele)Opieki” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS), Oś: 9 Włączenie społeczne;  Działanie: 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie: 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

Tele opieka – opaski

Projekt zakłada objęcie Teleopieką 2000 Łodzian. Teleopieka obejmować będzie zapewnienie każdej osobie opaski medycznej, pozwalającej weryfikować jej podstawowe czynności życiowe (tętno), weryfikować zdarzenia alarmowe (sygnał SOS, upadek, zdjęcie opaski, opuszczenie bezpiecznej lokalizacji) oraz komunikować się z centrum i opiekunami.

Kto może skorzystać z Teleopieki  ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • osoba w wieku 60+,
 • mieszkaniec miasta Łodzi ,
 • osoba niesamodzielna minimum w jednej czynności według skali Barthel (oświadczenie)
 • osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu,

Sposób wypełnienia dokumentów :

 1. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji udziału w teleopiece
 2. Prosimy o wypełnienie przez kandydata załącznika nr 2,3,4,5
 3. Załącznik nr 6 – Ocena według skali Barthel wypełnia lekarz POZ lub pielęgniarka środowiskowa.

Wypełnione dokumenty prosimy złożyć w pokoju 132 w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47.  

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Baza teleadresowa
 3. Formularz zgłoszeniowy
 4. Deklaracja udziału w projekcie
 5. Ankieta zawierająca dane uczestników indywidualnych projektu
 6. Skala Barthel
 7. Oświadczenie uczestnika projektu

 WAŻNE !!!

Odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie musi dokonywać osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej lub teleopieki.

 1. Odbioru opaski lub podpisania umowy o świadczenie teleopieki  osoba zakwalifikowana do projektu musi dokonać osobiście. W uzasadnionych przypadkach, w jej zastępstwie powyższych czynności może dokonać osoba posiadająca notarialnie potwierdzone upoważnienie od osoby zainteresowanej.
 2. Jedna osoba może skorzystać z jednej z form opieki w ramach projektu Łódź – Miasto (Tele) Opieki

Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o. 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

                  Fundacja Wiosna – Jesień

                  Fenix PolandSp. z o.o.

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów finansowych.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

 

CZYM JEST SKALA BARTHEL

Do oceny stopnia niesamodzielności stosowana jest Skala Barthel, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego takie jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. Skala ta pozwala zdiagnozować, które czynności osoba potrafi wykonać samodzielnie, przy których wymaga pomocy lub w ogóle nie jest w stanie ich wykonać. 

W skali Barthel można uzyskać  maksymalnie 100 pkt. Są trzy przedziały oceny, uzyskanie:

∙ od 0 do 20 pkt - oznacza całkowitą niesamodzielność,

∙ od 20 do 80 pkt – chory może funkcjonować samodzielnie w określonym stopniu,

∙ od 80 do 100 pkt – chory funkcjonuje samodzielnie, ewentualnie z niewielką pomocą z zewnątrz.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.