"Dodawać życia do lat, nie zaś lat do życia"

Głównym celem UTW jest aktywizowanie osób starszych przez edukację z różnych dziedzin nauki. Ludzie uczą się pozbywać obaw przed starością, którą postrzegamy jako cień kładący się na naszej przyszłości. A przecież jakikolwiek etap życia przeżyty bez nadania mu znaczenia pozbawia je uroku i częściowo także sensu. Dlatego wzbogacamy ten etap naszej egzystencji. Musimy stawiać sobie pytanie - jakimi starszymi ludźmi chcemy być, a nie - co możemy zrobić, by zatrzymać młodość? To także dzięki wiedzy zdobywanej na UTW traumatyzujący strach przed starością coraz częściej ustępuje miejsca. świadomości związanej z możliwościami naszych organizmów. Zwiększa się zdolność człowieka do samodzielnego rozwiązywania swych problemów. Starzenie się jest oczywistością, ale nie mniej oczywisty jest fakt, że niezależnie od wieku można żyć pełnią życia. Uczmy się pokrywać pięknem to co powszednie, zgodnie z myślą Michel'a de Montaigne'a: "Pożytek życia nie tkwi w czasie jego trwania; jest on w jego wyzyskaniu. Niejeden żył długo, a przecie żył niewiele". Niechaj grecki wzorzec "KALOS KAGATOS" - piękny w kształcie ciała i postępowaniu - oraz starożytne hasło "W zdrowym ciele zdrowy duch" - przenikają w naszą codzienność.

UTW posiadając w swych programach szeroką ofertę w postaci wykładów, a także zajęć w sekcjach zainteresowań, stwarzają szansę na rozwój, wymianę myśli, inspirację do zaspokajania potrzeb, w tym również zdrowotnych na miarę możliwości organizmu. Stanowią rodzaj przygody intelektualnej, która zabarwia szarość. Pojawiają się przyjaźnie, pojawia się miłość, pojawia się po prostu drugi człowiek.

autor: dr n. przyr. Mariola Kowalska

Łódzkie Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
ADRES: ul. Politechniki 12, 93-590 Łódź
TELEFON: 42 631 20 30
E-MAIL: utwpl@info.p.lodz.pl;
DZIELNICA: Górna
Fundacja II Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Medycznym
ADRES: adres do korespondencji,ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, adres sekretariatu,pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
TELEFON: 603 973 460
E-MAIL: uni3wiek@gmail.com
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
ADRES: ul. Rewolucji 1905 r.,90-226 Łódź
TELEFON: 42 63 15 045
E-MAIL: utw@ahe.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz
ADRES: ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
TELEFON: 42 6321193
E-MAIL: lutw@wp.pl
DZIELNICA: Sródmieście
Akademia Seniora Activus
ADRES: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
TELEFON: 503 750 260
E-MAIL: akademiaseniora@uni.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Akademia Wieku Dojrzałego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
ADRES: ul. Piotrkowskiej 243, 90-456 Łódź
TELEFON: 42 207 11 40
E-MAIL: podyplomowe@wsp.lodz.pl
DZIELNICA: Śródmieście
Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawłła II w Łodzi
ADRES: ul. Wici 45,91-157 Łódź
TELEFON: 42 613 18 91
E-MAIL: utw@katolik.edu.pl
DZIELNICA: Bałuty
Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Wodna 36, 90-046 Łódź
TELEFON: 42 671 84 17
E-MAIL: sutw@salezjanie.pl
DZIELNICA: Widzew
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności
ADRES: ul. Rzgowska 17a, 93-008 Łódź
TELEFON: 42 27 50 190
E-MAIL: piotr_kozlowski@wsinf.edu.pl
DZIELNICA: Górna
Akademia Zdrowia i Sportu Trzeciego Wieku
ADRES: ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
TELEFON: 42 254-05-70/91
E-MAIL: sekretariat@smslodz.pl
Spółdzielcza Akademia w "Jagielle"
ADRES: Jagielloński Ośrodek Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej im. Wł. Jagiełły ul. Wspólna 6, 91-464 Łódź
TELEFON: 515038393
E-MAIL: akademia@smjagiello.pl
DZIELNICA: Bałuty
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.