Wsparcie dla osób niesamodzielnych

Projekt Łódź – Miasto (Tele) Opieki został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

We październiku w Łodzi rozpocznie się pilotażowy program opieki długoterminowej nad osobami starszymi i chorymi realizowany przez HRP Care Sp. z o.o. w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi, Fundacją Wiosna-Jesień oraz Fenix Poland Sp. z o.o.

Projekt przewiduje dwie formy wsparcia. Pierwsza forma opieki nad osobami starszymi i chorymi, to długoterminowa opieka w domu. Oferuje ona nie tylko wsparcie pielęgniarskie, ale również dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa oraz opiekunów towarzyszących. Będą oni spędzać czas z osobami niesamodzielnymi, wtedy gdy faktyczny opiekun musi np. załatwić ważne sprawy. Z tej formy opieki, obejmującej również weekendy, rocznie będzie mogło skorzystać 20 osób.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Projekt zakłada objęcie w ciągu ok. 2 lat opiekę długoterminową domową 40 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Wsparcie w postaci wizyt: pielęgniarki, opiekunów towarzyszących, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty będzie świadczone dla osób najbardziej potrzebujących.

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta Łodzi. Osoby będące w kolejce do Domów Dziennego Pobytu będą dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji.

Wsparcie otrzymają osoby, które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki.

Osoba niesamodzielna zakwalifikowana do projektu objęta zostanie przez okres
około 12 miesięcy następującym wsparciem:

 1. Pielęgniarską opieką długoterminową – 4 wizyty tygodniowo
 2. Wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszących –2 wizyty tygodniowo
 3. Opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – 2 wizyty
  w miesiącu
 4. Zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – 4 wizyty w miesiącu
 5. Wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej i opiekunów – 1 wizyta
  w miesiącu

Kto może skorzystać z projektu ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • osoba w wieku 60+,
 • mieszkaniec miasta Łodzi ,
 • osoba niesamodzielna, która otrzyma mniej niż 60 punktów w skali Barthel ,
 • osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu ,
 • osoba względem których nie jest świadczona opieka długoterminowa domowa w ramach NFZ

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby, które:

 1. Oświadczą, iż prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe;
 2. Przedłożą zaświadczenie o zamieszkiwaniu wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo;
 3. Przedłożą dokumentację medyczną o odbytym leczeniu szpitalnym w ostatnich 6 miesiącach
 4. przedłożą zaświadczenie, iż oczekują na długoterminową opiekę w DPS powyżej 6 miesięcy
 5. uzyskają wynik w skali Barthel poniżej 40 punktów
 6. oświadczą, iż otrzymują dochody poniżej min. socjalnego

 WAŻNE  INFORMACJE:

 - Nabór do projektu do 17.09.2018 r.

- dokumenty zostaną zamieszczone na stronie www.teleopieka.org oraz www.uml.lodz.pl/seniorzy

Formularze zgłoszeniowe można składać  OSOBIŚCIE lub za pośrednictwem opiekuna/ osoby  bliskiej w Biurze ds. Rekrutacji tj.

Urząd Miasta Łodzi , Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pokój 132, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź

 w Biurze ds. rekrutacji będzie również możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:  tel. 42 638 47 30

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Ankieta zawierająca dane uczestników indywidualnych projektu
 3. Deklaracja udziału w projekcie
 4. Skala Barthel
 5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

WAŻNE !!!

Odbioru oraz złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie musi dokonywać osoba zainteresowana korzystaniem z opieki długoterminowej lub teleopieki.

 1. Odbioru opaski lub podpisania umowy o świadczenie opieki długoterminowej osoba zakwalifikowana do projektu musi dokonać osobiście. W uzasadnionych przypadkach, w jej zastępstwie powyższych czynności może dokonać osoba posiadająca notarialnie potwierdzone upoważnienie od osoby zainteresowanej.
 2. Jedna osoba może skorzystać z jednej z form opieki w ramach projektu Łódź – Miasto (Tele) Opieki

Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o. 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

                  Fundacja Wiosna – Jesień

                  Fenix PolandSp. z o.o.

         

Urząd Miasta Łodzi zobowiązuje się do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosi w związku z realizacją projektu żadnych kosztów finansowych.

Wartość projektu 5 218 780,50 zł

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne dla uczestników!

Rekrutacja do projektu Łódź – Miasto (Tele) Opieki ruszy w sierpniu od długoterminowej opieki domowej 2018. Rekrutacja do Teleopieki ruszy we wrześniu 2018.

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.