Wsparcie dla osób niesamodzielnych

NABÓR DO PROJEKTU ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY W DN. 17.06.2019 R.

Projekt Łódź – Miasto (Tele) Opieki został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Okres realizacji: 01.05.2018 - 28.09.2020

W 2018 r. w Łodzi rozpoczął się pilotażowy program opieki długoterminowej nad osobami starszymi i chorymi realizowany przez HRP Care Sp. z o.o. w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi, Fundacją Wiosna-Jesień oraz Fenix Poland Sp. z o.o.

Projekt przewidywał dwie formy wsparcia - długoterminową opiekę domową oraz teleopiekę. Pierwsza forma opieki nad osobami starszymi i chorymi, to długoterminowa opieka w domu. Oferuje ona nie tylko wsparcie pielęgniarskie, ale również dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa oraz opiekunów towarzyszących. Będą oni spędzać czas z osobami niesamodzielnymi, wtedy gdy faktyczny opiekun musi np. załatwić ważne sprawy. Z tej formy opieki, obejmującej również weekendy, rocznie będzie mogło skorzystać 20 osób.

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Projekt zakładał objęcie w ciągu ok. 2 lat opieką długoterminową domową 40 osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych. Wsparcie w postaci wizyt: pielęgniarki, opiekunów towarzyszących, dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty będzie świadczone dla osób najbardziej potrzebujących.

Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców Miasta Łodzi. Osoby będące w kolejce do Domów Dziennego Pobytu będą dodatkowo punktowane w procesie rekrutacji.

Wsparcie otrzymały osoby, które ze względu na wiek i stopień niesamodzielności wymagają stałej opieki.

Osoba niesamodzielna zakwalifikowana do projektu objęta została przez okres około 12 miesięcy następującym wsparciem:

 1. Pielęgniarską opieką długoterminową – 4 wizyty tygodniowo
 2. Wsparcie opiekunów w zakresie funkcji towarzyszących –2 wizyty tygodniowo
 3. Opieka i prowadzenie dietetyka, w zakresie diety osoby niesamodzielnej – 2 wizyty
  w miesiącu
 4. Zabiegi rehabilitacyjne, w tym opieka rehabilitacyjna, zapobieganie odleżynom, przykurczom – 4 wizyty w miesiącu
 5. Wsparcie psychologiczne, na rzecz osoby niesamodzielnej i opiekunów – 1 wizyta
  w miesiącu

Kto mógł skorzystać z projektu ? Osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • osoba w wieku 60+,
 • mieszkaniec miasta Łodzi ,
 • osoba niesamodzielna, która otrzyma mniej niż 60 punktów w skali Barthel ,
 • osoba, która nigdy nie skorzystała ze wsparcia podobnego typu ,
 • osoba względem których nie jest świadczona opieka długoterminowa domowa w ramach NFZ

Dodatkowo pierwszeństwo w projekcie miały osoby, które:

 1. Oświadczą, iż prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe
 2. Przedłożą zaświadczenie o zamieszkiwaniu wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo
 3. Przedłożą dokumentację medyczną o odbytym leczeniu szpitalnym w ostatnich 6 miesiącach
 4. przedłożą zaświadczenie, iż oczekują na długoterminową opiekę w DPS powyżej 6 miesięcy
 5. Uzyskają wynik w skali Barthel poniżej 40 punktów
 6. Oświadczą, iż otrzymują dochody poniżej min. socjalnego

 WAŻNE  INFORMACJE:

 Nabór do projektu został zakończony w dn. 17.06.2019 r.


Lider projektu jest firma HRP Care Sp. z o.o. 

Partnerzy: Urząd Miasta Łodzi

                Fundacja Wiosna – Jesień

                Fenix Poland Sp. z o.o.

         

Urząd Miasta Łodzi zobowiązany był do zrekrutowania mieszkańców Łodzi do ww. działań w projekcie. UMŁ nie ponosił w związku z realizacją projektu żadnych kosztów finansowych.

Wartość projektu: 5 218 780,50 zł

Wsparcie świadczone w ramach projektu było całkowicie bezpłatne dla uczestników!

ODDZIAŁ DS. POLITYKI SENIORALNEJ I ZDROWOTNEJ - KONTAKT

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.: 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Kontakt