Mikrogranty dla seniorów

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW

 

Konkurs „Mikrogranty dla Seniorów” realizowany jest dzięki finansowaniu z Budżetu Miasta Łodzi.

Celem głównym Konkursu w ramach “Mikrograntu dla seniorów” jest zwiększenie liczby podejmowanych przez mieszkańców i lokalne organizacje pozarządowe inicjatyw
w formie projektów mikrograntowych w okresie październik-listopad 2018.

Informacje o konkursie na stronie Operatora: http://opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow/

Projekty będą obejmować:

 • działania realizowane na terenie Miasta Łodzi, skierowane do mieszkańców Łodzi w wieku 60+,
 • promowanie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,
 • aktywizowanie społeczne starszych mieszkańców Miasta Łodzi.


Zakres projektów:

 • promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 • szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
 • aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;
 • aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;
 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.


Czas realizacji działań w ramach programu: 15.10.2018- 30.11.2018.


O jakie mikrogranty można aplikować?

 • 1 000,00 zł – 8 000,00 zł – organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 1 000,00 zł – 3 000,00 zł – grupy nieformalne.


Dla kogo jest konkurs?

Udział w konkursie mogły wziąć:

 • łódzkie grupy i organizacje które działają na rzecz osób starszych na terenie Łodzi,
 • organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • grupy nieformalne za pośrednictwem lokalnych organizacji „patronów”.

WAŻNE DATY:

15.10.2018- 30.11.2018 – realizacja działań dofinansowanych w ramach konkursu „Mikrogranty dla seniorów”

9.10.2018 – publikacja listy laureatów konkursu na stronie Operatora: http://opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow/

4-5.10.2018 – komisyjna ocena merytoryczna prezentacji ( II etap oceny) – spotkania z wnioskodawcami.

28.09-2.10.2018 – ocena formalna i merytoryczna fiszek projektowych, zakończona opublikowaniem na stronie operatora listy rankingowej wniosków dopuszczonych do II etapu  

17.09.2018 – 28.09.2018 - nabór wniosków. W trakcie naboru Operator zapraszał do skorzystania z doradztwa dotyczącego przygotowania ofert i obowiązujących procedur. 

24.09.2018 - Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora oraz nieformalnych grup senioralnych chcących ubiegać się o dofinansowanie dla swoich inicjatyw/ projektów. W programie:

 

- przybliżenie celu i założeń konkursu, zakresu projektów możliwych do realizacji

- omówienie warunków, jakie muszą spełnić wnioskodawcy

- procedura oceny wniosków, czyli na co zwrócić uwagę planując projekt

- jak realizować projekty: aspekty prawne i finansowe

- dyskusja.

Konkurs "Mikrogranty dla seniorów" realizowany jest dzięki finansowaniu finansowaniu z Budżetu Miasta Łodzi. 

Operatorem projektu jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, które zostało wyłonione na Operatora zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9053/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2018 r.  

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.