Kluby Seniora

Wykaz Klubów Seniora

Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Rada Osiedla Stary Widzew
ADRES: ul. Przędzalniana 22, 90-399 Łódź
TELEFON: 42 674 74 53, 602 860 579
E-MAIL: rada@ro-starywidzew.info
REJON: Widzew
Klub Seniora "Złota Jesień"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź Zespół Szkół Ogólnokształcących
TELEFON: 502 265 390
REJON: Widzew
Klub Seniora przy Klubie "Alternatywa"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stefana Batorego
ADRES: ul.Czernika 1/3
TELEFON: 506 420 030
REJON: Widzew
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, II Oddział Łódź - Widzew
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Zbiorcza 21, 92-328 Łódź
TELEFON: 42 676 07 49
REJON: Widzew
Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź- Widzew
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Miedzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność"
ADRES: ul. Zamenhofa 13, 90-510 Łódź
TELEFON: 42 637 44 95
REJON: Widzew
Klub Seniora "Pięćdziesiatka"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Młodziezowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES: ul. Milionowa 78, 92-334 Łódź
TELEFON: 42 672 33 03
E-MAIL: czarnestopy@op.pl
REJON: Widzew
Klub Seniora "Młodzi duchem"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Centrum Integracji, Międzypokoleniowej „HIPOKAMP”
ADRES: ul. Sopocka 3/5, 93-490 Łódź
TELEFON: 42 684 24 87, 604 579 886
E-MAIL: centrumzp2@poczta.onet.pl
REJON: Górna
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 "Podhalańska"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Podhalańska 1, 93-224 Łódź
TELEFON: 42 251 43 98
E-MAIL: romus@smdabrowa.lodz.pl
REJON: Górna
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Ośrodek Kultury "Górna"
ADRES: ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź
TELEFON: 42 684 66 47
E-MAIL: animatorzy@gorna.pl
REJON: Górna
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 "Ciołkowskiego"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Ciołkowskiego 11, 93-510 Łódź
TELEFON: 42 682 06 89
REJON: Górna
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spódzielnia Miedzkaniowa "Chojny"
ADRES: ul.Gościnna 8, 93-356 Łódź
TELEFON: 42 23 52 240
E-MAIL: klub2@chojny.lodz.pl
REJON: Górna
Łódzki Klub Seniorów Lotnictwa
ADRES: ul. Maczka 36,94-328 Łódź
TELEFON: 536 374 414
E-MAIL: lksl@free.ngo.pl
REJON: Górna
Klub Seniora „Relax”
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Dom Kultury „Relax"
ADRES: ul. Rydzowa 5, 91-211 Łódź
TELEFON: 42 613 08 80, 42 613 08 82
E-MAIL: kontakt@relaxdk.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora "Zdrówko"
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1
ADRES: ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź
TELEFON: 42 655 06 00
E-MAIL: czp1.lodz@domkultury.com.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Władysława Jagiełły
ADRES: ul. Łagiewnicka 118 d, 91-471 Łódź
TELEFON: 42 656 97 56
E-MAIL: sekretariat@smjagiello.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Ośrodek Kultury "Lutnia"
ADRES: ul. Łanowa 14, 91-103 Łódź
TELEFON: 42 652 62 27
E-MAIL: lutnia@teosat.pl
REJON: Bałuty
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ADRES: ul. Limanowskiego 123a, 91-340 Łódź
TELEFON: 42 651 62 09
REJON: Bałuty
Koło Emerytów i Rencistów Pracowników Oświaty Łódź - Bałuty
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Miedzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność"
ADRES: ul. Sędziowska 18, 304 Łódź
TELEFON: 42 654 41 49
REJON: Bałuty
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Koło nr 12 "Tatarak"
ADRES: ul. Tatarakowa 11, 91-495 Łódź
TELEFON: 662 247 085
E-MAIL: grazynazybert@op.pl
REJON: Bałuty
Klub Seniora
JEDNOSTKA PROWADZĄCA: Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES: ul. Narutowicza 137, 90-141 Łódź
TELEFON: 603 688 141
E-MAIL: janina.tropisz@onet.pl
REJON: Śródmiescie
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.