Spadek

SPADEK

Co robić w przypadku otrzymania spadku?

Jeżeli ktoś z Twoich bliskich, np. małżonek, dziecko, ojciec, babcia, zmarł i pozostawił po sobie majątek, powinieneś złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego (właściwego ze względu na miejsce ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy. ), wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po tej osobie.  Udział w spadku określony jest w przepisach prawa- kodeksie cywilnym lub wynika z testamentu jeżeli został sporządzony.

Przyjmując spadek w ten sposób odpowiadasz za ewentualne długi spadkodawcy całym swoim majątkiem bez ograniczenia odpowiedzialności.

Jeżeli nie wiesz czy spadkodawca miał długi bądź nie masz wiedzy dotyczącej wysokości jego długów, możesz przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

  • W ten sposób możesz ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania spadkowe tylko do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku (tj. do wysokości dziedziczonych środków finansowych, akcji i obligacji, praw własności i współwłasności).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje na trzy sposoby:

  1. Poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przed sądem, bądź notariuszem w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiesz się o śmierci spadkodawcy,
  2. Z mocy prawa w przypadku osób niepełnoletnich,
  3. Z mocy prawa wobec tych spadkodawców, którzy nie złożyli oświadczenia, jeżeli przynajmniej jeden ze spadkobierców przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli osoba zmarła pozostawiła po sobie długi, możesz odrzucić spadek poprzez złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem w formie ustnej lub pisemnej.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone, podobnie jak w przypadku przyjęciu spadku, w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia, w którym dowiedziałeś/dowiedziałaś się o śmierci spadkodawcy.

Ustalona pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa ( tzw. Intercyza) nie wpływa na sposób dziedziczenia  ustawowego przez małżonka pozostającego przy życiu.

Brak oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Kontakt