• do 7.000 zł brutto na zmianę ogrzewania na gazowe lub elektryczne w lokalach w nieruchomościach wielorodzinnych
 • do 50.000 zł brutto na podłączenie do sieci cieplnej lub gazowej nieruchomości wielorodzinnych / wspólnotowych, prywatnych

Zakończył się etap składania wniosków

Zakończył się etap składania wniosków na dofinansowanie w roku 2020. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Piłsudskiego 100;

tel.: 42 638 46 92 / 42 638 47 48 / 42 638 47 16 / 42 638 47 11

Podstawowe informacje

 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie:

1) kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania w przypadku indywidualnych źródeł ogrzewania

2) kosztów budowy węzła cieplnego oraz podłączenia do sieci ciepłoniczej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji;

3) kosztów podłączenia do sieci gazowej, z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji

4) kosztów zmiany ogrzewania na elektryczne.

 1. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łodzi.
 2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 3. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
 4. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, po jego zakończeniu

Dotacje mogą być udzielone:

1) podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

 1. osobom fizycznym,
 2. wspólnotom mieszkaniowym,
 3. osobom prawnym,
 4. przedsiębiorcom

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – realizującym przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa budynkach położonych w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Aktualności

Artyści w walce ze smogiem. Przeczytaj komiks „Paneuropa versus Smog”

informacja: https://ec.europa.eu/

Tematem komiksu jest walka z zanieczyszczeniem powietrza – smog to obecnie jeden z głównych problemów w wielu regionach Polski, gdzie znaczna część domów nadal ogrzewana jest piecami węglowymi.... więcej

Fot. Straż Miejska w Łodzi

Łódź walczy ze smogiem. Ekopatrol Straży Miejskiej przeprowadza kontrole pieców

Tomasz Walczak / BRP

Łódzcy strażnicy miejscy z Ekopatrolu przeprowadzają kontrole, dotyczące tego, czym w sezonie grzewczym łodzianie palą w piecach. Od września tego roku strażnicy mogą karać również za brak deklaracji... więcej

fot. Archiwum UMŁ

Łódź walczy ze smogiem. Jak przebiega likwidacja pieców - kopciuchów w mieście?

BRP

Podsumowanie miejskiego programu dotacji na wymianę starych pieców na ekologiczne. więcej

Kontakt