Bezpłatna pomoc prawna

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Porady udzielane są przez adwokatów i  radców prawnych wyznaczonych  odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką, Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz przez organizacje pozarządowe.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (poprzez złożenie stosownego oświadczenia).

Osoby uprawnione otrzymają pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa za wyjątkiem spraw związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej. W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy otrzymają wsparcie w  samodzielnym rozwiązaniu problemu:

 • W Urzędzie Miasta Łodzi, pod numerem tel. (42) 638 44 44 można umówić się na wizytę do dowolnego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego. Istnieje możliwość umówienia wizyty w miejscu zamieszkania w przypadku osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.
 • Online https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-i-porady/

Porady udzielane są także w Studenckim Punkcie Informacji Prawnej-  Klinika Prawna – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ( ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź. pok. 0.27, parter, bud. B tel. (42) 635-46-32 ) w okresie od połowy października 2021 roku. W zakresie pomocy świadczonej przez Klinikę Prawną, studenci udzielają porad osobom niezamożnym, których nie stać na korzystanie z opłatnej pomocy prawnej.

Więcej na: https://www.wpia.uni.lodz.pl/klinika

NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE

W  wielu przypadku  konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej im umowy i ich rola sprowadza się  wyłącznie do podpisania umowy w przedstawionym kształcie lub jej odrzucenia w całości. Sytuacje takie spotykane są najczęściej w  umowach przedstawianych przez deweloperów, zakłady ubezpieczeń, banki, operatorów telefonicznych, biura podróży, dostawców gazu i energii elektrycznej itp. Powoduje to sytuacje w których przedsiębiorca narzuca w umowie konsumentowi klauzule, które nie będą dla niego korzystne. Dlatego obowiązujące przepisy prawa stanowią, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Za niedozwolone klauzule umowne  nie można niestety uznać postanowień określających główne świadczenia stron np.  cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, istnieje jednak szereg innych postanowień np. dotyczących braku możliwości odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania albo obowiązku naliczenia konsumentowi kar umownych, które w sposób niekorzystny kształtują sytuację osoby fizycznej.

KIEDY I GDZIE MOGĘ DOCHODZIĆ SWOICH PRAW

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa są nieprzestrzegane, jesteś w konflikcie, w którym nie możesz dojść do porozumienia z drugą stroną, a także gdy wynika to z przepisów prawa, możesz zwrócić się do sądu.

W zależności od rodzaju sprawy będzie to określony wydział sądu rejonowego lub sądu okręgowego  a w ich ramach, różne wydziały.

 • Wydział cywilny - rozpatruje sprawy z zakresu prawa cywilnego, np. dotyczące umów cywilnych, najmu, stwierdzenia nabycia i ustalenia spadku oraz jego podziału.
 • Wydział karny - rozpatruje sprawy z zakresu prawa karnego, zajmuje się orzekaniem w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczeń, przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych.
 • Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych - rozpatruje sprawy z zakresu prawa pracy, np. nieuzasadnione zwolnienie z pracy, nieprzestrzegania kodeksu pracy, zaniżanie wynagrodzenia.
 • Wydział rodzinny i nieletnich - rozpatruje sprawy związane z alimentami, funkcjonowaniem rodziny oraz popełnianiem czynów zabronionych przez nieletnich.
 • Wydział ksiąg wieczystych – rozpatruje sprawy związane z tworzeniem ksiąg wieczystych, wpisów w księgach i ustanawianiem hipotek nieruchomości.
 • Wydział gospodarczy - rozpatruje sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prowadzi rejestry handlowe, rozpatruje spory pomiędzy przedsiębiorcami.
 • Sądy rejonowe - są sądami pierwszej instancji i najniższymi w hierarchii wymiaru sprawiedliwości. Rozpatrują wszystkie sprawy z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla sądów okręgowych.
 • Sądy okręgowe - są sądami drugiej instancji. Rozpatrują środki zaskarżenia od orzeczeń wydawanych przez sądy rejonowe, rozstrzygają także w pierwszej instancji w niektórych sprawach cywilnych i karnych (np. sprawy rozwodowe, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę praw autorskich, o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,00 zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz zbrodnie lub występki określone w kodeksie postępowania karnego.

Sąd ma obowiązek zbadania pod względem właściwości rzeczowej, miejscowej  i umownej sprawy kształtowanej  według przedstawionych mu dokumentów lub na podstawie przepisów prawa a w przypadku uznania swojej niewłaściwości , przekazuje sprawę właściwemu sądowi. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.

PISMA DO SĄDU – JAK? GDZIE?

Wszelkie pisma i dokumenty, np. pozwy, wnioski, składasz w biurze podawczym sądu lub za pośrednictwem operatora pocztowego- Poczty Polskiej, wówczas istotne jest by przesyłka została nadana przesyłką poleconą z potwierdzeniem nadania

SĄDY REJONOWE:

 1. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia –al. Kościuszki 107/109, tel. 42 664 09 00;obejmuje swoim działaniem obszar Śródmieścia, Polesia i Bałut a w zakresie wydziału gospodarczego - sprawy gospodarcze  rozpoznawane są z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu,
 2. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzew - obejmuje swoim działaniem obszar Widzewa i Górnej. Wszelkie pisma i dokumenty kierowane do niniejszego sądu należy składać w biurze podawczym przy al. Piłsudskiego 143, tel. 42 677 46 00.

SĄD OKRĘGOWY:

 1. Dąbrowskiego 5,
  tel. 42 677 89 00
Kontakt