Dzierżawa

Dzierżawy UMŁ - rejestr

(Termin przetargu: 01.04.2020 r.) bł. Wincentego Kadłubka 33
powierzchnia użytkowa: 7378
proponowana stawka czynszu: 22000
opis:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły wraz z terenem towarzyszącym. Część nieruchomości podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem szkoły o powierzchni zabudowy 1 502 m2 i powierzchni użytkowej 3 059 m2. Kubatura budynku wynosi 14 568 m3. Główny budynek wg kartoteki budynków jest trzykondygnacyjny. Rozkład pomieszczeń jest typowy dla placówek szkolnych – dwie klatki schodowe połączone długimi korytarzami z pokojami i pracowniami szkolnymi usytuowanymi po obu stronach korytarzy. Na parterze budynku znajduje się kuchnia i stołówka szkolna z której jest dostęp do piwnicy. Kondygnacja podziemna o obniżonej wysokości znajduje się jedynie pod częścią południową budynku. Główny budynek szkoły jest połączony parterowym łącznikiem z salą gimnastyczną oraz szatniami. Od strony ulicy bł. Wincentego Kadłubka znajduje się główne wejście do budynku (parterowy przedsionek). Pozostałe wejścia do budynku znajdują się w elewacjach północnej i południowej oraz poprzez parterowy łącznik pomiędzy salą gimnastyczna a głównym budynkiem. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i sieć telefoniczną. Część okien została wymieniona na wykonane z PCV, obiekt nie został poddany termomodernizacji, prace naprawcze na dachu zostały przeprowadzone jedynie punktowo. Na pozostałej części nieruchomości znajduje się asfaltowe boisko szkolne oraz tereny zielone. Miejsca postojowe wyznaczone są przy głównym wejściu do szkoły od strony ul bł. Wincentego Kadłubka. Od strony elewacji frontowej teren nie jest ogrodzony, pozostała część nieruchomości jest wygrodzona (płot uległ zniszczeniu – brak części przęseł, siatki oraz bramy i furtek), natomiast od strony ul. Ejsmonda wydzielona jest ogrodzeniem część terenu pełniąca funkcję parkingu. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi dzierżawa części działki numer 215/12 obręb G-17, nie jest sprzeczna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi.

Zgodnie z opinią Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. na terenie działki 215/12 znajduje się przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 40 PE i DN 65 stal. Najbliżej zlokalizowana infrastrukturą jest gazociąg niskiego ciśnienia DN150 stal w ul. bł. Wincentego Kadłubka Według danych Veolia Energia Łódź S. A. na działce numer 215/12 znajdują się czynne preizolowane sieci ciepłownicze 2xDn150 mm, 2xDn125 mm, i 2xDn65 mm wykonane w 2004 r. wraz z komorą ciepłowniczą oraz czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn50 mm wykonane w 2004 roku zasilające budynek szkoły. Strefa oddziaływania dla przyłącza oraz sieci mierzona od skraju rurociągów wynosi 2,0 m. Zgodnie z opinią PGE Dystrybucja S. A. na terenie przeznaczonym do wydzierżawienia znajdują się dwie linie kablowe niskiego napięcia (nN) oraz złącze kablowe nN należąca do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). Wadium wynosi 22 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia: dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej; pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98 Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

(Termin przetargu: 01.04.2020 r.) Michała Ossowskiego 23
powierzchnia użytkowa: 377
proponowana stawka czynszu: 34
opis:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym. Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem gospodarczym o bardzo złym stanie technicznym. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków rodzaj naniesienia wg Klasyfikacji Środków Trwałych stanowi pozostałe budynki niemieszkalne, o powierzchni zabudowy 22 m2, o jednej kondygnacji nadziemnej. Dzierżawca zobowiązany będzie do usunięcia niesienia znajdującego się na nieruchomości, na własny koszt, z uwagi na jego zły stan techniczny. Pozostałą powierzchnie nieruchomości stanowi teren zielony. Nieruchomość jest ogrodzona. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi przyjęte Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje przedmiotowe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote). Wadium wynosi 102,00 zł (słownie: sto dwa złote). Postąpienie wynosi nie mniej niż 2,00 zł (słownie: dwa złote). Czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.

Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia: dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie pisemnej; pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. 

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98 Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 451. tel. (42) 638-47-98. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza
powierzchnia użytkowa: 404
proponowana stawka czynszu: 1 950,00
opis:

Przetarg na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicach Michała Ossowskiego 7 i Zygmunta Lorenza bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-7, jako działka numer 210/10 i część działki numer 210/31, o łącznej powierzchni 404 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033062/6, przeprowadza się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Nieruchomość podlegająca wydzierżawieniu zabudowana jest budynkiem pawilonu handlowo – usługowym z 1974 r. o powierzchni zabudowy 214 m2. Budynek ten jest wg kartoteki budynków parterowy (zgodnie z danymi zawartymi w książce obiektu budowlanego, posiada on kondygnację podziemną). Kubatura budynku wg danych z książki obiektu wynosi 636 m3. Obiekt został wzniesiony metodą tradycyjną – ściany oraz fundamenty wykonane w konstrukcji murowanej, dach płaski – stropodach. Od strony ulicy Michała Ossowskiego znajduje się główne wejście do budynku (przeszklone drzwi) oraz witryny sklepowe. Wejście na zaplecze budynku oraz trzy okna piwniczne w studzience betonowej (poniżej poziomu gruntu – dwa zabezpieczone kratą stalową, jedno pokrywą z okładziną z blachy stalowej) znajdują się po wschodniej stronie budynku. Wszystkie okna w budynku są okratowane. Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Część działki nr 210/31 i 210/10 utwardzona betonowymi płytami chodnikowymi (od strony ul. Ossowskiego) oraz kostką betonową. Teren nie jest ogrodzony.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego, dla części nieruchomości zabudowanej wynosi: 1 950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) netto. Do miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium wynosi: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Postąpienie wynosi nie mniej niż: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). Ustalony w wyniku przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

1. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.

2. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.

3. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

4. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.

5. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 7 października 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.


Kontakt