Edukacja w lesie

Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi, znajdujący się na terenie Lasu Łagiewnickiego.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży kształcących się na różnych poziomach nauczania – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, studenci uczelni wyższych, jak również inne grupy zorganizowane, a ich tematyka jest dostosowana do pory roku, wieku i możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone są głównie na terenie Lasu  Łagiewnickiego na specjalnie w tym celu przygotowanych ścieżkach dydaktycznych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną – tablice edukacyjne, ławki, wiaty, zadaszenia. W trakcie zajęć dzieci i młodzież zdobywają wiedzę z zakresu flory i fauny leśnej, siedlisk przyrodniczych, procesów i zjawisk zachodzących w świecie przyrody oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą położenie Lasu Łagiewnickiego w bliskim sąsiedztwie tak dużej aglomeracji miejskiej, jaką jest Łódź. Podczas warsztatów, uczestnicy pracują na kartach pracy, które ułatwiają prowadzenie lekcji w terenie. Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje zeszyty edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne, służące usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy.

Celem naszych zajęć jest zainteresowanie dzieci i młodzieży światem przyrody, ponieważ tylko praca wynikająca z zainteresowania przynosi oczekiwane i pozytywne rezultaty, związane z kształtowaniem właściwych postaw proekologicznych i budowaniu świadomości ekologicznej przyszłego pokolenia.

Zajęcia edukacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi prowadzone są bezpłatnie, codziennie od poniedziałku do piątku, w grupach od 10 do 30 osób. Na terenie ORDZ znajduje się Leśna Izba Edukacyjna „Ostoja”, w której istnieje możliwość zorganizowania stacjonarnych zajęć i krótkich prelekcji edukacyjnych.

ORDZ prowadzi również zajęcia edukacyjne w okresie ferii zimowych oraz w trakcie wakacji.

Czas trwania zajęć od 1,5 - 2 godzin zegarowych.

Osoba prowadząca: Ewelina Czyżykowska.

Zapisy na zajęcia rozpoczynają się z pierwszym dniem nowego semestru szkolnego (telefon, adres mailowy): 42 617 86 26, e.czyzykowska@zzm.lodz.pl

Półkolonie i ferie zimowe

Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży do udziału w warsztatach przyrodniczo – plastycznych organizowanych w okresie ferii zimowych oraz w trakcie wakacji. Czas trwania zajęć 2 h.

Proponowana tematyka:

- Leśne podchody

- Kartka z lasu

- Dokarmianie zwierzyny

- Budujemy skrzynki lęgowe

- Leśna koszulka

Ewelina Czyżykowska
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres mailowy: e.czyzykowska@zzm.lodz.pl

Kontakt