Koordynacja

Komitet Sterujący i Zespół ds. elektromobilności i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w mieście Łodzi

Do zadań Komitetu i należy m.in.:

  • inicjowanie, monitorowanie procesów zmierzających do rozwoju infrastruktury związanej z elektromobilnością.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

  • prowadzenie bieżącej współpracy komórek organizacyjnych UMŁ i jednostek miejskich na rzecz rozwoju elektromobilności, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności.

Koordynacją działań na rzecz elektromobilności w UMŁ oraz organizacją prac Komitetu i Zespołu zajmuje się Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_5757.pdf

Kontakt