Domy dziennego pobytu

  W Łodzi funkcjonuje 20 Domów Dziennego Pobytu (18 publicznych i 2 niepubliczne). Placówki te dysponują łącznie 930 miejscami. W ciągu roku rotacyjnie korzysta z nich około 1000 osób. Domy Dziennego Pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym niepodejmującym zatrudnienia, niepracującym emerytom i rencistom oraz niepracującym osobom niepełnosprawnym w organizacji czasu wolnego i aktywizacji społecznej poprzez: umożliwienie pobytu i wypoczynku na terenie Domu; zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych; uczestnictwo w zajęciach służących utrzymaniu sprawności psychofizycznej w zależności od potrzeb uczestników i możliwości Domu; zapewnienie całodziennego wyżywienia. Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Zasady odpłatności za pobyt uczestników w Domu określa Uchwała nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zmieniająca ją Uchwała nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r., która stanowi, m.in. że: opłatę za pobyt w Domu określa się na poziomie kosztów wyżywienia, odpowiadających kwocie stawki żywieniowej. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Kierownik Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi w porozumieniu z Administratorem Domu, w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy żywnościowe.

Domy dziennego pobytu Seniorów

Nazwa Adres Telefon
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, filia ul. Piotrkowska 121, Łódź 42 633 70 78
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Ćwiklińskiej 5a, Łódź 42 673 32 80
Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111, Łódź 42 639 95 81
Dom Dziennego Pobytu prowadzony przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul.Czarnieckiego 4, Łódź 42 657 10 33
Dom Na Zdrowiu, Spółdzielnia Socjalna - Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych ul. Sułkowskiego 60, Łódź 882 088 555
Domowa świetlica seniora ul.Targowa 33, Łódź 725 805 578
Kontakt