Mikrogranty dla seniorów

Mikrogranty dla Seniorów to konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe do 5 000 zł na realizację działań dedykowanych osobom 60+. Celem konkursu jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, aktywizacji społecznej osób starszych promowania twórczości seniorów mieszkających w Łodzi.

Dzięki formule konkursu o dofinansowanie projektów dla osób 60+ mogą ubiegać grupy seniorów i międzypokoleniowe, czyli tzw. grupy nieformalne (kluby seniora, grupy sąsiedzkie, grupy międzypokoleniowe, hobbyści, członkowie wspólnot mieszkańców itp.). Przez grupę nieformalną rozumiemy min. 5 osób, w tym co najmniej 2 pełnoletnie osoby mieszkające w Łodzi, z których przynajmniej jedna musi spełniać kryterium wieku 60+

Obszary tematyczne wspierane w ramach dofinansowania: 

  • promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
  • podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
  • działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;
  • szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
  • promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;
  • rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób starszych, jako alternatywy dla spożywania alkoholu;
  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

 

Kontakt