Mikrogranty dla seniorów

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW - EDYCJA 2019 

Konkurs finansowany z budżetu Miasta Łodzi zapewniający bezzwrotne wsparcie finansowe
dla  nieformalnych grup seniorskich oraz organizacji pozarządowych. 

 

To już III edycja konkursu finansowanego z budżetu Miasta Łodzi zapewniającego bezzwrotne wsparcie finansowe dla  nieformalnych grup seniorskich oraz organizacji pozarządowych. W 2018 roku 19 grup skorzystało z finansowania a liczba  odbiorców całego projektu wyniosła 1653 osoby. W 2019 roku dofinansowanie przyznano 17 grupom i organizacjom. Projekty będą realizowane na terenie Łodzi w okresie od lipca do listopada 2019.

Celem Programu Mikrogranty dla seniorów, edycja 2019 jest umożliwienie realizacji działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej, aktywizacji społecznej osób starszych promowania twórczości seniorów mieszkających w Łodzi.

Dzięki formule konkursu o dofinansowanie na realizację działań dedykowanych osobom 60+ mogły ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorów i międzypokoleniowe, czyli tzw. Grupy nieformalne. (Przez grupę nieformalną rozumiemy min. 5 osób, w tym co najmniej 2 pełnoletnie osoby mieszkające w Łodzi, z których przynajmniej jedna musi spełniać kryterium wieku 60+) . 

Obszary tematyczne: 
a) Promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej.
b) Podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwój wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
c) Działania służące aktywizacji oraz włączeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problem w poruszaniu się.
d) Szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej.
e) Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
f) Aktywność sportowo – rekreacyjna osób starszych.
g) Organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym.

Operator projektu - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS:

ul. Narutowicza 8/10 90-135 Łódź
tel. 42 207 73 39, 509 899 499
e-mail: opus@opus.org.pl

Informacje o konkursie na stronie Operatora projektu: opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow-2019-1713

LAUREACI KONKURSU MIKROGRANTY DLA SENIORÓW 2019

INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW - EDYCJA 2019

Kontakt