Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Link do strony elektronicznego systemu naboru

TERMIN ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

24 KWIETNIA 2023 R. - 23 MAJA 2023 R. DO GODZINY 12.00

HTTPS://NABÓR.PCSS.PL/LODZ

komunikat prasowy

Dziś tj. 24 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, która odbywa się elektronicznie. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata logują się do systemu pod adresem: nabor.pcss.pl/lodz

Kandydaci mogą logować się w systemie do 23 maja 2023 r. do godz. 12.00. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane, co oznacza, że kandydat nie weźmie udziału w rekrutacji podstawowej, a jedynie w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.

W elektronicznym systemie naboru należy wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
a następnie:

  • wydrukować i podpisany przez rodziców/ prawnych opiekunów zanieść osobiście wraz z załącznikami do szkoły pierwszego wyboru,

lub

  • podpisać elektronicznie przez rodziców/prawnych opiekunów i wysłać wraz
    z załącznikami za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.

Kandydaci mogą wybierać dowolną liczbę szkół i oddziałów - nie ma żadnych ograniczeń. Wniosek składany jest do szkoły pierwszego wyboru.

W dniach 4 - 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00, po otrzymaniu zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, kandydaci będą mieli możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów, tzn. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły.

Od 6 lipca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 14 lipca do godz. 12.00.

W dniach 14 lipca – 20 lipca 2023 r. rodzice/prawni opiekunowie kandydata dokonują potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, poprzez dostarczenie do tej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00.

21 lipca 2023 r.  kurator oświaty opublikuje informacje o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatów, którzy nie dostaną się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół rozpocznie się 21 lipca i potrwa do 26 lipca 2023 r.

Na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce Edukacja-nabór znajduje się link do systemu rekrutacyjnego, informator o szkołach średnich prowadzonych przez samorząd oraz liczby punktów, które były potrzebne, aby dostać się do szkoły średniej w poprzednim roku szkolnym.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, w tym terminarz rekrutacji, dostępne będą na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zgodnie z uchwałą Nr LXVIII/2017/22 w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 wniosek o przyjęcie do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Łódź, dla absolwentów szkół podstawowych można składać do dowolnej liczby szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Informacje o łódzkich szkołach ponadpodstawowych

Kontakt