Kształcenie specjalne

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

System oświaty obejmuje kształcenie uczniów niepełnosprawnych w:

  1. przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach specjalnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  2. szkołach podstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi,
  3. szkołach ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz trzyletnich specjalnych szkołach przysposabiających do pracy.

Dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania kształcenie specjalne prowadzone jest w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach  socjoterapii.

Podstawą do korzystania z oferty kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Orzeczenia te, na wniosek rodziców, wydają zespoły orzekające funkcjonujące w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Do kształcenia specjalnego wymagane jest skierowanie, które wystawiane jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy Prawo oświatowe: starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia odpowiednią formę kształcenia.

Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego (stanowiący załącznik) rodzice/opiekunowi prawni dziecka składają w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2b piętro II, pok. 204, 205, 206.

Do pobrania

Kontakt