Finansowanie edukacji kulturalnej

Do realizacji założeń programowych i celów Programu, które wymagają finansowania, wydzielono w budżecie Urzędu Miasta Łodzi środki finansowe, które zgodnie z zadaniami będą wydatkowane między innymi na konkursy grantowe, dotacje celowe, projekty partnerskie, granty ze wsparciem tutorskim, szkolenia, nagrody dla animatorów, organizację forów, zadania związane z badaniami i procesem ewaluacji.

Działania podejmowane w ramach Programu zostały zaplanowane na lata 2019-2021. Wydatki na Program będą ponoszone w trybie rocznym w ramach środków uchwalonych w budżecie Miasta Łodzi. W 2019 r. na realizację Programu środki zostały zaplanowane w Wydziale Kultury w dziale 921, rozdziale 92195, w zadaniu pn. edukacja kulturalna z przeznaczeniem na:

  • dotacje celowe z zakresu edukacji kulturalnej dla miejskich instytucji kultury;
  • dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu edukacji kulturalnej w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych;
  • zlecanie usług z zakresu edukacji kulturalnej;
  • zlecanie zadań związanych z promocją Programu i działań z zakresu edukacji.

W przypadku złożenia wniosków stypendialnych, ofert na dofinansowanie inicjatyw  stowarzyszeń i fundacji czy zgłoszenia do nagrody zasłużonego działacza kultury, wpisujących się w działania Programu, zakłada się możliwość wykorzystania środków z innych zadań Wydziału Kultury w 2019 r., zaplanowanych w dziale 921, rozdziale 92195, do których m.in. należą:

  • dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji – dotacje na realizacje zadań publicznych z zakresu edukacji kulturalnej w trybie pozakonkursowym dla organizacji pozarządowych;
  • stypendia – stypendia dla artystów, animatorów i edukatorów;
  • nagrody dla zasłużonych działaczy kultury – przyznawanie nagród finansowych.

W planie na kolejne lata zakłada się finansowanie m.in.: konferencji branżowych, konwentów, wdrażanie programu wyposażania pracowni twórczych, oraz zwiększanie wsparcia istniejących już programów.

Przewiduje się także możliwość dofinansowywania działań z zakresu edukacji kulturalnej przez inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych na konkretne projekty.

Kontakt