Dla Przewoźników

KOMÓRKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Zarząd Dróg i Transportu

Wydział Transportu Drogowego i Biletów

ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź

e-mail: przystanki@zdit.uml.lodz.pl

tel. 42 638 58 49, 42 272 67 46

Godziny urzędowania: pon., śr.- pt. 7:30-15:30, wt. 9.00-17.00

 

Informacje podstawowe:

 • Zgodę na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź oraz z Wielostanowiskowego Przystanku Autobusowego Łódź-Fabryczna Nr 2208 wydaje Zarząd Dróg i Transportu na wniosek Przewoźnika. Załącznik do zgody stanowi uzgodniony z ZDiT, projekt rozkładu jazdy.
 • Przewoźnik zobowiązany jest również do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera. W przypadku WPA Łódź-Fabryczna opłaty za zamieszczanie informacji nie są pobierane, jednakże wymagane jest zawarcie umowy.
 • Przed rozpoczęciem kursowania na WPA Łódź-Fabryczna przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia do ZDiT drogą mailową na adres: przystanki@zdit.uml.lodz.pl zatwierdzonego przez właściwy organ zezwolenia oraz rozkładu jazdy w celu przydzielenia stanowiska odjazdowego oraz uzgodnienia daty rozpoczęcia kursowania.
 • Zgoda na korzystanie ważna jest przez okres 3 miesięcy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia lub zaświadczenia na linię komunikacyjną przedłuża ważność zgody do dnia ważności zezwolenia lub zaświadczenia, pod warunkiem zachowania uzgodnionych przystanków komunikacyjnych w rozkładzie jazdy oraz dostarczenia do ZDiT zezwolenia lub zaświadczenia w tym terminie.
 • Za korzystanie z WPA Łódź-Fabryczna pobierane są opłaty.

 

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków oraz z WPA Łódź-Fabryczna Nr 2208:

Aby uzyskać zgodę na korzystanie z przystanków należy złożyć wniosek o korzystanie z przystanków do Zarządu Dróg i Transportu.

 

Do wniosku o korzystanie z przystanków należy dołączyć:

 1. wykaz przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków;
 2. wykaz taboru, którym wykonywany będzie przewóz (numer rejestracyjny, ilość wszystkich miejsc, długość pojazdu);
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Miasta Łodzi;
 4. trasę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Łodzi.

Umowa na zamieszczanie rozkładów jazdy na przystankach:

Przewoźnik jest obowiązany do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera i ponoszenia opłat z tym związanych.

Stawka jednostkowa za wywieszenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym przystanku komunikacyjnym wynosi 12,20 zł brutto. W przypadku WPA Łódź-Fabryczna opłaty za zamieszczanie informacji nie są pobierane, jednakże wymagane jest zawarcie umowy.

 

Opłaty za korzystanie z przystanków:

Za korzystanie z przystanków w tym również z WPA Łódź-Fabryczna, pobierana jest opłata. Opłata za korzystanie z przystanków naliczana jest na podstawie informacji o taborze oraz zatwierdzonego przez właściwy organ - rozkładu jazdy.

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:

 • 0,04 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą;
 • 0,05 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.

Opłata za korzystanie z przystanków jest opłatą administracyjną i płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty (nie faktury), wystawionego przez ZDiT.

 

Poczekalnia dla kierowców WPA Łódź-Fabryczna:

Na terenie WPA Łódź-Fabryczna znajduje się poczekalnia dla kierowców czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy. Za korzystanie z poczekalni opłaty nie są pobierane.

Prośbę o udostępnienie poczekalni wraz z podaniem liczby kierowców, którzy będą korzystać z pomieszczenia (bez wskazywania danych osobowych) należy przesłać na adres elektroniczny Zarządu Dróg i Transportu: przystanki@zdit.uml.lodz.pl.

Korzystający z poczekalni zobowiązani są do zapoznania z Regulaminem korzystania z poczekalni dla kierowców na WPA Łódź-Fabryczna i stosowania się do jego zasad.

Zasady i warunki korzystania z przystanków i z WPA Łódź-Fabryczna:

 • "Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/585/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmieniona uchwałą uchwałami Nr XXXVII/977/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r., oraz Nr II/48/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2018 r. oraz Nr XL/1805/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r."
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/303/15 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź ( Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 3015), zmieniona uchwałą Nr XXXVI/949/16 z dnia 19 października 2016 r.
  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 4574)
 • Zarządzenie Nr 4158/VIII/2020 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź.
 • Zarządzenie Nr 29/20 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczekalni dla kierowców na WPA Łódź-Fabryczna.

 

 

Kontakt