Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Dróg i Transportu posiada na sprzedaż materiał pochodzący z rozbiórek, pozyskany w ramach robót drogowych prowadzonych na terenie miasta Łodzi.         

Przedmiotem sprzedaży jest kamień polny. Niniejszy kamień jest materiałem zanieczyszczonym o różnym rozmiarze.

Cena oferowanego materiału to 60 zł netto za tonę.

Dane kontaktowe:

Zarząd Dróg i Transportu

Tel: (42) 638 49 59 email: zdit@zdit.uml.lodz.pl


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Dróg i Transportu posiada na sprzedaż materiał pochodzący z rozbiórek, pozyskany w ramach robót drogowych prowadzonych na terenie miasta Łodzi.         

Przedmiotem sprzedaży jest kostka granitowa i bazaltowa. Niniejsza kostka zanieczyszczona jest betonem oraz bitumem.

Cena oferowanego materiału to 200 zł netto za tonę.

Dane kontaktowe:

Zarząd Dróg i Transportu

Tel: (42) 638 49 59 email: zdit@zdit.uml.lodz.pl

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2014 r., znak: RŚVI.7032.2.2014.KK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2016 r., znak: RŚVI.7033.2.2016.KK nakładającej na Prezydenta Miasta Łodzi obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko, w związku z eksploatacją drogi - ulicy Zgierskiej w Łodzi na odcinku od północnej granicy miasta Łodzi do skrzyżowania ulicy Zgierskiej z ulicą Świtezianki w Łodzi w następującym zakresie:

  • wykreślenie w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 4 działek o numerach ewidencyjnych: 65, 1/38, 62, 63/1, 241, 94/2, 125, 129/10, 129/3, 92/59, 84/5, 33/11, 33/9, 11;
  • wykreślenie w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 5 działek o numerach ewidencyjnych: 146/2, 145/4, 144/4, 1/65, 56/3, 56/1, 80/2, 1/20, 1/21, 1/55;
  • zmiana w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 5 numeru ewidencyjnego działki z 171/37 na 171/36.

oraz

o wydaniu postanowienia o zawieszeniu na wniosek strony postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 2 września 2014 r., znak: RŚVI.7032.2.2014.KK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 11 lipca 2016 r., znak: RŚVI.7033.2.2016.KK nakładającej na Prezydenta Miasta Łodzi obowiązek ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko, w związku z eksploatacją drogi - ulicy Zgierskiej w Łodzi na odcinku od północnej granicy miasta Łodzi do skrzyżowania ulicy Zgierskiej z ulicą Świtezianki w Łodzi w następującym zakresie:

  • wykreślenie w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 4 działek o numerach ewidencyjnych: 65, 1/38, 62, 63/1, 241, 94/2, 125, 129/10, 129/3, 92/59, 84/5, 33/11, 33/9, 11;
  • wykreślenie w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 5 działek o numerach ewidencyjnych: 146/2, 145/4, 144/4, 1/65, 56/3, 56/1, 80/2, 1/20, 1/21, 1/55;
  • zmiana w tabeli określającej czynności zmierzające do ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko zawartej w pkt II ww. decyzji, w Lp. 5 numeru ewidencyjnego działki z 171/37 na 171/36.

AKTA SPRAWY DO POBRANIA


Informujemy, że w związku z § 2 zarządzenia Nr 2834/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi zostało opublikowane.

Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl, oraz wykaz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi (załącznik Nr 2)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.


Kontakt