Ogłoszenia


Informujemy, że w związku z § 2 zarządzenia Nr 2834/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi zostało opublikowane.

 

Treść zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl, oraz wykaz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi (załącznik Nr 2)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.


Kontakt