Bilety i taryfy

Wprowadzeniu nowej organizacji systemu transportu publicznego w Łodzi towarzyszą również ważne zmiany w systemie opłat za korzystanie z łódzkiej komunikacji zbiorowej. Zmianie ulegnie m.in. wygląd biletów, wprowadzone zostaną tańsze migawki dla seniorów i dzieci. Będziemy również testować system opłat tylko  za przejechany dystans (przystanki).

Ze względu na liczne remonty i inwestycje drogowe:

 • na biletach 20-minutowych można podróżować 40 minut,
 • na 40-minutowych godzinę.

Wydłużone czasy biletów będą obowiązywać co najmniej do 31 grudnia 2019 r.


W Łodzi na jednym bilecie można podróżować zarówno autobusem, tramwajem jak i pociągami. Wspólne honorowanie biletów daje wygodę i oszczędności wszystkim pasażerom. Sprawdź sam i podróżuj po mieście na jednym bilecie, czym tylko chcesz. 

Wspólne honorowanie biletów to oferta skierowana zarówno do pasażerów komunikacji miejskiej, jak również pasażerów pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.

Jeśli mamy bilet czasowy lub okresowy z którego korzystamy w MPK, również możemy podróżować bez żadnych dodatkowych opłat pociągami ŁKA i Przewozów Regionalnych na terenie Łodzi. Graniczne stacje kolejowe to Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów i Łódź Lublinek.

W pociągach honorowane są wszystkie bilety dostępne w komunikacji miejskiej, czyli bilety 20, 40 i 60 minutowe, dobowe, oraz bilety okresowe (migawki). Możemy dowolnie podróżować komunikacją miejską, czy koleją po Łodzi. W przypadku biletów czasowych nasza podróż musi być w czasie trwania ważności biletu.

Jeśli mamy bilet kolejowy, również możemy skorzystać z komunikacji miejskiej bez kupowaniu dodatkowych biletów. Wystarczy, że posiadamy 20, 40 lub 60 minutowy kolejowy bilet strefowy. Honorowane są również bilety miesięczne ŁKA i PR, oraz bilety kwartalne ŁKA. W przypadku biletów czasowych, tak samo jak w komunikacji miejskiej, liczy się czas ważności biletu.

 

 

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.