Zajęcie pasa, zezwolenia, uzgodnienia

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dziennik Ustaw z 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 poz. 497), umieszczanie wszelkiego rodzaju plakatów i haseł wyborczych wymaga zgody właściciela terenu.

W świetle ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) materiały wyborcze stanowią reklamę. Umieszczenie reklamy w pasie drogowym może odbywać się wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej. W pierwszej kolejności należy uzgodnić (w drodze decyzji) z zarządcą drogi lokalizację reklamy (zgodnie z art. 39 ww. ustawy), a następie wystąpić z wnioskiem i uzyskać decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 ww. ustawy za zajęcie pasa drogowego naliczana jest opłata, natomiast w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, zgodnie z art. 40 ust. 12 naliczana jest opłata w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Zajęcie pasa

Kontakt