Prawa jazdy i rejestracje pojazdów

Data ważności dokumentów

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI informuje, że:

 1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.2021.2095 (z późniejszymi zmianami), t.j.:
 2. a. w przypadku gdy ważność prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później

  b. terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Należy pamiętać, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres ten powinien zostać przeznaczony na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet

  c. z dniem 1 lipca 2023r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że osoby, których dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami wygasły w trakcie trwania stanu epidemii lub w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, a których termin ważności został administracyjnie przedłużony na mocy w/w ustawy - od dnia 1 lipca 2023r. powinny w ciągu 60 dni uzyskać nowy dokument uprawniający do kierowania pojazdami, pod rygorem ostatecznej utraty ważności dotychczasowego dokumentu.

  d. od dnia 1 lipca 2021 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu pandemii z powodu COVID-19, pojazdy zakupione na terytorium RP lub sprowadzone z UE podlegają odpowiednio zgłoszeniu nabycia, zbycia lub rejestracji w ciągu 60 dni od dnia dokonania transakcji lub sprowadzenia (art. 31ia ustawy). Od dnia 1 lipca 2023 r. właściciel pojazdu zarejestrowanego powinien w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy zawiadomić organ rejestrujący o jego zbyciu/nabycia.

  e. badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne
 3. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2023.201), wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego tj. od 1 lipca 2023 r.

Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji. W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Umawianie wizyt

Załatwienie sprawy związanej m.in. z zarejestrowaniem pojazdu, wymianą dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na zamieszczenie badania technicznego, odbiorem dowodu rejestracyjnego, wydaniem profilu kandydata na kierowcę, wydaniem wtórnika prawa jazdy, odbiorem prawa jazdy jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej:

wizyty.uml.lodz.pl

Na przedmiotowej stronie internetowej, obok nazw z grupami spraw widnieją odnośniki do BIP z informacją o zakresie spraw, których realizacja jest możliwa po rezerwacji wizyty w danej grupie wraz ze szczegółowym opisem procedury rozpatrzenia wniosku i wykazem niezbędnych dokumentów.

Odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych może nastąpić po uprzednim umówieniu terminu wizyty za pośrednictwem strony internetowej: wizyty.uml.lodz.pl (grupa E: odbiór dowodu rejestracyjnego, wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny; grupa T: odbiór prawa jazdy, zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane)

W Wydziale, po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną, realizowane są także sprawy dotyczące:

 1. ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców - nr tel. 42 638 58 21; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl
 2. stacji kontroli pojazdów i diagnostów samochodowych (osób posiadających uprawnienie do wykonywania badań technicznych) - nr tel. 42 638 58 13; adres e-mail: pjr@uml.lodz.pl

W innych sprawach realizowanych przez Wydział mieszkańcy mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytanie na adres e- mail: pjr@uml.lodz.pl lub telefonicznie: 42 638 44 44.


ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2023 r.

Kontakt