Usuwanie pojazdów

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi odholowuje pojazdy tylko na podstawie dyspozycji wydanych przez uprawnione do tego podmioty np. straż miejską, policję lub osoby dowodzące akcją ratowniczą. Pojazdy są usuwane na podstawie art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Parking strzeżony dla pojazdów usuwany w trybie art. 50a lub art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi zlokalizowany jest przy
ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi. Parking strzeżony czynny jest całodobowo. Numer telefonu na parking strzeżony:  695-774-418 (czynny całodobowo).

Pojazd został usunięty. Co dalej?

Odholowanie pojazdu odbyło się na podstawie jednego z dwóch artykułów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Pojazdy usunięte w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel powiadamiany jest o tym pisemnie przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia (straż miejska, policja). W celu odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego należy zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu (Straż Miejska w Łodzi, Komenda Miejska Policji w  Łodzi itp.) po zezwolenie na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane przepisami).

Następnie z zezwoleniem na odbiór pojazdu należy udać się na parking strzeżony zlokalizowany przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi i odebrać pojazd.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym można uzyskać w Zarządzie Dróg i Transportu w Wydziale Usuwania Pojazdów w dni robocze (w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 7.30-15.30, natomiast we wtorki w godz. 9:00-17:00) pod numerami telefonów:

 • 42 272 65 35
 • 42 272 65 80
 • 42 272 67 20

Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu jest zobowiązany uiścić opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a jej wysokość jest określona w uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w konkretnym roku. Wysokość należności zostanie również wskazana w dokumencie przesłanym do właściciela pojazdu.

W związku z wygaśnięciem z dniem 13.09.2019 r., na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2018 roku (sygn. akt K 6/17), przepisów art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w zakresie w jakim odnoszą się do uzależnienia wydania pojazdu od uiszczenia opłaty) przy odbiorze pojazdu nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)

Wysokość opłat na rok 2024 określa Uchwała nr  LXXXII/2490/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta łodzi w 2024 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 9700):

Rodzaj pojazdu

  Stawka za
usunięcie pojazdu

Stawka za każdą dobę
przechowywania pojazdu

 Rower lub motorower

166,00 zł

32,00 zł

Motocykl

324,00 zł

43,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 

697,00 zł

60,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 

871,00 zł

79,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

1230,00 zł

112,00 zł

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1813,00 zł

199,00 zł

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

2205,00 zł

290,00 zł

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

166,00 zł

32,00 zł

Wpłaty można dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi:

Bank Pekao S.A. nr: 66 1240 1037 1111 0011 0911 2821

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDU: MARKA, MODEL ORAZ NR REJESTRACYJNY LUB NUMER DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU”

Należność z tytułu usunięcia pojazdu należy wpłacać tylko w sposób wskazany powyżej. Uwaga! Opłat nie dokonuje się na parkingu strzeżonym.

Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy, nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent Miasta Łodzi wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ustalone i nałożone na właściciela, wszystkich współwłaścicieli i użytkowników w decyzji administracyjnej.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nieodebranych w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji usunięcia pojazdu można uzyskać w Zarządzie Dróg i Transportu w Wydziale Usuwania Pojazdów w dni robocze (w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 7.30-15.30, natomiast we wtorki w godz. 9:00-17:00) pod numerem telefonu:

 • 42 272 65 80
 • 42 272 65 35

Odstąpienie od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a)

W sytuacji, gdy w trakcie procedury usuwania pojazdu na miejscu interwencji zjawi się osoba kierująca pojazdem, możliwe jest odstąpienie od dalszych czynności związanych z holowaniem.

2. Pojazdy usunięte w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dyspozycję usunięcia pojazdu wydają uprawnione do tego podmioty – straż miejska lub policja.

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez Zarząd Dróg i Transportu. Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Informację telefoniczną w sprawach pojazdów usuniętych w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym można uzyskać w Zarządzie Dróg i Transportu w Wydziale Usuwania Pojazdów w dni robocze (w poniedziałki oraz od środy do piątku w godz. 7.30-15.30, natomiast we wtorki w godz. 9:00-17:00) pod numerami telefonów:

 • 42 638 58 39
 • 42 272 64 44
 • 42 272 65 35

Dodatkowo informację o usunięciu pojazdu i miejscu jego przechowywania udziela również Straż Miejska w Łodzi (tel. 986 – całodobowo) oraz ochrona parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Pilskiej 2-4 w Łodzi (tel. 695-774-418 – całodobowo).

Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie na parkingu:

 • dokumentu tożsamości;
 • dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji);
 • potwierdzenie opłacenia kosztów usunięcia przedmiotowego pojazdu.

Właściciel/posiadacz pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu. Informacja o wysokości kosztów będzie wskazana w zawiadomieniu o usunięciu pojazdu wysłanym do właściciela. Można ją również uzyskać telefonicznie dzwoniąc do Zarządu Dróg i Transportu – Wydział Usuwania Pojazdów lub bezpośrednio na parking strzeżony zlokalizowany przy ul. Pilskiej 2-4w Łodzi (na podane powyżej numery telefonów).

Wpłaty można dokonać na wskazany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi:

Bank Pekao S.A. nr: 47 1240 1037 1111 0011 0911 2775

w tytule przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie „USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDU: MARKA, MODEL ORAZ NR REJESTRACYJNY LUB NUMER DYSPOZYCJI USUNIĘCIA POJAZDU”

Należność z tytułu usunięcia pojazdu należy wpłacać tylko w sposób wskazany powyżej. Uwaga! Opłat nie dokonuje się na parkingu strzeżonym.

Skutki nieodebrania pojazdu:

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy Miasta Łodzi z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego.

3. Odwołania

 1. Zastrzeżenia dotyczące zasadności usunięcia pojazdu powinny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały – Straż Miejska lub Policja.
  • Straż Miejska w Łodzi
   ul. Wólczańska 121/123, 90-521 Łódź
   tel. 42 250 22 01; 42 630 93 29
  • Komenda Miejska Policji w Łodzi
   ul. Sienkiewicza 28/30, 90-114 Łódź
   tel. 47 841 10 91
 2. Zastrzeżenia dotyczące innych spraw związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów należy kierować do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi:
  • Mailowo na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl (korespondencja mailowa powinna zawierać: imię i nazwisko nadawcy oraz jego dokładny adres. Mail nie może zawierać żadnych treści obraźliwych, wulgarnych, zniesławiających, itp., a jego forma, brzmienie i treść winna mieścić się w ogólnie przyjętych zasadach kultury i dobrego wychowania, a także wyraźnie wskazywać podnoszone kwestie/zarzuty). Maile anonimowe oraz niespełniające któregokolwiek z powyższych warunków pozostaną bez odpowiedzi.
  • Pisemnie na adres: Zarządu Dróg i Transportu, ul. Tuwima 36, 90-002 Łódź.
  • Za pośrednictwem skrzynki ePuap Zarządu Dróg i Transportu:
   /39uj2iyk9g/SkrytkaESP

Podstawa prawna

Art. 130a. ustawy Prawo o ruchu drogowym

[Usunięcie pojazdu z drogi. Przepadek pojazdu. Koszty usunięcia]

 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

 1. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 1. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

 Zezwolenie na odbiór pojazdu jest konieczne we wszystkich przypadkach określonych w  art. 130a ust. 1.

Art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
 2. Pojazd usunięty w trybie określonym w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy.
Kontakt