Załatw sprawę

Szanowni Państwo,

w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wszelkie dokumenty, oraz wnioski, prosimy składać drogą elektroniczną na adres zdit@zdit.uml.lodz.pl,

Nie dotyczy to wniosków:

  • o zajęcie pasa drogowego
  • o uzgodnienie lokalizacji / przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w pasie drogowym drogi publicznej/ na terenie drogi wewnętrznej
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej/terenie drogi wewnętrznej obiektu budowlanego, reklamy lub elementu obiektu budowlanego
  • o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej lub dojazdu z drogi wewnętrznej.

Te wnioski można składać listownie na adres Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź lub osobiście w godzinach pracy ZDiT w sposób określony poniżej (w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja”, ustawionej na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi, obok stanowiska ochrony, II wejście).

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych przy ul. Piotrkowskiej 175 obsługująca Zarząd Dróg i Transportu nie prowadzi osobistej obsługi interesantów. Dokumenty należy składać w godzinach pracy ZDiT w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja” lub w jasnym kontenerze oznaczonym napisem "Faktury". Oba pojemniki są ustawione na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi obok stanowiska ochrony (II wejście). 

Punkt obsługi biletów specjalnych i abonamentów parkingowych przy ul. Piotrkowskiej 175 został czasowo zamknięty od 22 października 2020 r. Abonamenty parkingowe będą wydawane na podstawie kopii dokumentów przesłanych drogą mailową (zdit@zdit.uml.lodz.pl), za pośrednictwem platformy EPUAP lub złożonych osobiście w godzinach pracy ZDiT w sposób określony powyżej (w czarnej szafce oznaczonej napisem „Korespondencja”, ustawionej na parterze budynku przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi, obok stanowiska ochrony, II wejście).

Natomiast wydawanie biletów specjalnych możliwe jest wyłącznie w punkcie MPK-Łódź przy ul. Tramwajowej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00.

Skrzynka ePuap Zarządu Dróg i Transportu:
/39uj2iyk9g/skrytka
/39uj2iyk9g/SkrytkaESP

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA*

*z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964)

Bezpośrednia obsługa interesantów jest możliwa wyłącznie w odniesieniu do zdań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, po uprzednim umówieniu spotkania. Kontakt do wydziałów znajdą Państwo w zakładce Zarząd Dróg i Transportu - Kontakt na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/

Komunikacja miejska

Utrzymanie dróg

Parkowanie

Zezwolenia i Uzgodnienia

Zgodnie z decyzją Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej przygotowaliśmy procedurę, dzięki której osoby handlujące przy cmentarzach otrzymają zwrot poniesionych opłat. 

Zarząd Dróg i Transportu zawiadamia, iż na podstawie art. 155 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz w związku z § 1 punkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.10.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, istnieje możliwość uchylenia lub zmiany wydanych decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody na zajęcie pasa drogowego w celu handlu kwiatami i zniczami w rejonie łódzkich cmentarzy, a w następstwie tego, zwrotu należności wniesionych tytułem wydanych decyzji za okres 31.10.-02.11.2020 r.

W tym celu należy uzupełnić, podpisać oraz wysłać na adres Zarządu Dróg i Transportu oświadczenie, którego treść można znaleźć poniżej, o ile strona nie zajmowała pasa drogowego w dniach 31.10.-02.11.2020 r.

Decyzja zostanie uchylona jeżeli okres zezwolenia w całości mieścił się w terminie 31.10.-02.11.2020 r.

Decyzja zostanie zmieniona jeżeli okres zezwolenia wykracza poza termin 31.10.-02.11.2020 r.

Oświadczenie należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, złożyć osobiście w siedzibie ZDiT (do specjalnej urny) lub wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Wnioski złożone poprzez e-mail będą skutkowały wezwaniem do uzupełnienia braków w postaci podpisu własnoręcznego lub elektronicznego.

Jeżeli została wysłana już do ZDiT informacja, to nie należy podejmować dodatkowych czynności związanych z opisanym wyżej oświadczeniem.

Umowy cywilne na wykorzystanie terenów dróg wewnętrznych zostaną rozwiązane przez zarządcę drogi.

Wzór oświadczenia do pobrania

Transport osób i rzeczy

Kontakt