Parkowanie płatne

Abonament dla mieszkańców remontowanych ulic

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXVI/2596/24 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.01.2024 r., od 18.01.2024 r. osobom fizycznym i przedsiębiorcom spełniającym niżej wymienione warunki, wydawane są  3 miesięczne abonamenty parkingowe ze stawką 0 zł, obowiązujące w obszarze całej Strefy.

Maksymalnie dwa abonamenty parkingowe – każdy na jeden wskazany numer rejestracyjny, przysługują osobom oraz przedsiębiorcom, którzy według stanu na dzień 18.01.2024 r. spełniają niżej wymienione wymogi, z zastrzeżeniem, że na jeden lokal mieszkalny lub użytkowy przypadają maksymalnie dwa bezpłatne abonamenty parkingowe.

Z uprawnienia tego można skorzystać tylko raz.

1) Osoby fizyczne, na dzień 18.01.2024 r.:

- Zameldowane na pobyt stały lub czasowy w Łodzi pod jednym z adresów:

ul. Legionów od nr 1 do nr 88 włącznie,

ul. Nowomiejska od nr 1 do nr 12 włącznie 

pl. Wolności (wszystkie numery)

pl. Reymonta (wszystkie numery)

ul. Piotrkowska 286, 305, 307, 309

- rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w mieście Łodzi,

- korzystające z pojazdu na podstawie:

a) własności/współwłasności,

b) umowy leasingu,

c) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,

d) umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, którego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej jest najem lub dzierżawa pojazdów.”;

2) Przedsiębiorcy, na dzień 18.01.2024 r.:

- prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców

- posiadających tytuł prawny do lokalu użytkowego (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem) w Łodzi pod adresami:

ul. Legionów od nr 1 do nr 88 włącznie,

ul. Nowomiejska od nr 1 do nr 12 włącznie 

pl. Wolności (wszystkie numery)

- korzystające z pojazdu na podstawie:

a) własności/współwłasności,

b) umowy leasingu,

c) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu,

d) umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, którego przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej jest najem lub dzierżawa pojazdów.

Ww. abonamenty wydawane są wyłącznie w Punkcie Obsługi przy ul. Tuwima 36 w Łodzi, na podstawie pisemnego WNIOSKU oraz po weryfikacji dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków dla określonej grupy.

 Zmiany taryfikatora opłat i abonamentów parkingowych od 1 stycznia 2023 r.

Link do UCHWAŁY NR LXVIII/2023/22 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 listopada 2022 r. 

W związku z wyborem nowego operatora SPP – firmy Indigo Polska S.A. – od 1 października 2022 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

✔ Nowe parkomaty zaopatrzone w ekran dotykowy zamiast dotychczasowej klawiatury

✔ Nowy e-sklep z rozszerzoną ofertą e-abonamentów obejmującą:

  • roczny i kwartalny dla Podstrefy A;
  • roczny i kwartalny dla Podstrefy B;
  • miesięczny dla Podstrefy C;
  • dla mieszkańca Strefy,
  • dla pojazdów hybrydowych;
  • dla pojazdów pogotowi technicznych;
  • dla osób niepełnosprawnych;
  • dla posiadaczy miesięcznego biletu kolejowego lub MPK

✔ Zwiększona ilość aplikacji do płatności mobilnych:

✔ Uruchomiono nową Podstrefę D

obejmującą ul. Bałucki Rynek (jezdnia północna i południowa) oraz leżący między nimi odcinek ul. Łagiewnickiej.

 


Pełna podstawa prawna regulująca zasady funkcjonowania i korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi dostępna jest pod adresem:

Uchwała nr LX/1803/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r.


Kontakt