Parkowanie płatne

Zmiany w strefie płatnego parkowania od 1 marca 2019 r.

1 marca wejdą w życie nowe zasady w strefie płatnego parkowania i wymienione zostaną wszystkie parkomaty. W nowych urządzeniach będzie więcej funkcjonalności, a obsługa strefy będzie łatwiejsza.

Opłaty za parkowanie, abonamenty, czy kontrola strefy staną się w pełni cyfrowe. Abonamenty dla mieszkańców będą w cyfrowej formie. Będziemy również rozwijać ofertę sklepu internetowego, gdzie można zakupić abonamenty parkingowe, aby łatwo i prosto dokonać zakupu w domu, czy na smartfonie. Kontrolerzy dzięki nowemu systemowi i urządzeniom, sprawniej zweryfikują płatności i odczytają dane z chmury, do której spływać będą płatności
za parkowanie.

 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Strefy Płatnego Parkowania od 1 marca 2019 r.

Na podstawie uchwały nr LXXIX/2124/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14.11.2018 r.:

 1. Ulegnie zmianie sposób informowania o powstaniu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój:
 • w miejsce wkładanych dotychczas za wycieraczki pojazdów „wezwań” wysyłane będą listownie pisemne „raporty z przeprowadzenia kontroli” zawierające informacje o zdarzeniu wraz z fotografią pojazdu wykonaną podczas kontroli.
 1. Do obszaru objętego płatnym parkowaniem w ramach SPP włączone zostaną następujące ulice:
 • Miecznikowskiego,
 • Rostworowskiego,
 • parking po północnej stronie ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Wólczańskiej do al. Politechniki;
 1. Ulegną rozszerzeniu warunki przyznawania abonamentu dla mieszkańca SPP:
 • konieczność rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w Mieście Łodzi,
 • korzystanie z pojazdu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy zawartej z podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje lub wydzierżawia pojazdy;
 1. Termin na wniesienie opłaty dodatkowej lub złożenie pisma o wyjaśnienie powstania obowiązku wniesienia tejże opłaty zostanie wydłużony do 30 dni.
 2. Opłaty dodatkowe powstałe z powodu przekroczenia limitu opłaconego czasu parkowania do 30 minut uiszczone w ciągu 30 dni od daty kontroli obniżane będą z 50 zł do 40 zł. Opłaty dodatkowe powstałe z powodu nieopłacenia postoju lub przekroczenia limitu opłaconego czasu parkowania powyżej 30 minut nie będą obniżane bez względu na datę uiszczenia.
 1. Abonamenty będą wyłącznie w formie cyfrowej (weryfikowane elektronicznie podczas kontroli). Wersja papierowa zostanie zachowana wyłącznie dla abonamentów „na okaziciela” oraz dla osób niepełnosprawnych!
 2. Użytkownicy SPP będą mogli wnieść opłaty dodatkowe za nieopłacony postój również w parkomatach.

Pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania SPP dostępne są w treści uchwały.

Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi

Opłaty za postój

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.