Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Dostęp do dokumentacji zgromadzonej w ramach postępowań
 o udzielenie zamówień publicznych

Dostęp do danych zgromadzanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga złożenia wniosku.

W związku z ograniczeniem zasady jawności  wprowadzonym w art. 18 ust. 3-6 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), w razie wątpliwości Zarząd Dróg i Transportu przed udostępnieniem dokumentacji będzie weryfikował uprawnienia osoby wnioskującej o dostęp do pełnej dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga

Dostęp do danych, o których mowa w art. 10 RODO* (dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), możliwy jest w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, jest ograniczony do upływu terminu na wniesienie środków ochrony prawnej (art. 18 ust. 6 PZP).

 Zasada jawności w stosunku do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO* (dane dot. m.in. pochodzenia rasowego, etnicznego, przynależności do związków zawodowych itd.) jest wyłączona (art. 74 ust. 4 PZP).

Ponadto jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, Zarząd Dróg i Transportu
w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, może nie ujawniać:

  1. danych osobowych gdy dostawy lub usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów,
  2. wysokości wynagrodzenia w przypadku udzielania zamówienia z wolnej ręki w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, gdy dostawy lub usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,

o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.8)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Kontakt