Konsultacje społeczne

Aktualnie prowadzone konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne koncepcji przebudowy ul. Harcerskiej w Łodzi

ZARZĄDZENIE Nr 480/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 07 marca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji przebudowy
ul. Harcerskiej w Łodzi.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), § 4 pkt 2, § 8, § 15 i § 17 ust. 1 Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi, stanowiących załącznik do uchwały Nr XX/786/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1636), zmienionej uchwałą Nr XXXI/1033/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5757)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami miasta Łodzi konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Harcerskiej w Łodzi, zwanych dalej konsultacjami, w terminie i formach określonych w ogłoszeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedmiotem konsultacji są koncepcje przebudowy ul. Harcerskiej w Łodzi, opisane w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 14 marca do dnia 1 kwietnia 2022 r. w trybie i sposobach określonych w zarządzeniu i ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

Pełna treść zarządzenia

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyników konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Harcerskiej w Łodzi

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Harcerskiej w Łodzi

Zbiorcze podsumowanie oddanych głosów

 

Kontakt