Projekty współfinansowane z funduszy unijnych w Łodzi


Przez 15 lat w Uni Europejskiej podpisaliśmy już prawie 300 umów na projekty o wartości 7,5 miliarda złotych.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej fundusze strukturalne, jako podstawowe instrumenty polityki UE wspierały władze samorządowe w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów rozwojowych. W okresie 2004-2019 miasto Łódź zrealizowało i realizuje projekty współfinansowanie ze środków unijnych w tym, w ramach Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Spójności (EFS). 

Łącznie Miasto podpisaliśmy prawie 300 umów na realizację projektów o wartości 7,5 miliarda złotych. Blisko 4 miliardy złotych z tej kwoty to unijne dofinansowanie. Najwięcej inwestycji zrealizowaliśmy z obszaru transportu i komunikacji.Aktualności

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 -2020

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało dokument pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 wraz z Listami sprawdzającymi dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Publikacja ma charakter informacyjny i edukacyjny. Poradnik skierowany jest do wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały ww. Wytyczne, a w szczególności dla beneficjentów oraz wnioskodawców.

Dokumenty dostępne na stronie Portalu Funduszy Europejskich (bezpośredni link).

***********************************************************************************************************************

Nieprawidłowości

Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ . Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl .

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

 

Co należy zgłaszać?

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowanych z perspektywy 2014-2020: tutaj

Kontakt