Panel obywatelski - realizacja rekomendacji

A16 | Opracowanie koncepcji (obejmującej m.in. warunki formalno-techniczne) wdrażającej rozwiązanie "rotterdamskie" czyli umożliwiającej mieszkańcom demontowanie fragmentu nawierzchni chodników (np. na szerokości 1 płyty chodnikowej od budynku i/lub 1 płyty pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem jezdni) w celu stworzenia powierzchni do nasadzeń niskiej roślinności lub pnączy.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych propozycji miejsc do wprowadzenia rozwiazań rotterdamskich !

C6 | Przeprowadzenie pilotażowego programu dot. ogrodów społecznych w Łodzi, w ramach którego zostanie stworzony ogród społeczny.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, a.kajszczak@uml.lodz.pl
WWW:
A13 | Wprowadzenie żywopłotów jako formy oddzielenia ulicy od chodnika, zazielenienie ekranów dźwiękochłonnych przy ulicach (bluszcz, winobluszcz itp..) z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW:
KOMENTARZ: Posadzono 100 m2 żywopłotu wzdłuż Al. Unii, na wysokości Parku im. Piłsudskiego / Aquaparku Fala
A20 | Ograniczenie koszenia pasów zieleni do niezbędnego minimum np. regularne koszenie tylko tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo ruchu lub konserwacja istniejących nasadzeń zieleni ozdobnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:
A19 | Tworzenie łąk kwietnych. Tam gdzie to możliwe i zasadne (np. z uwagi na kosztowność i obecną funkcjonalność) zastępowanie trawników łąkami kwietnymi. Oznakowanie łąk kwietnych tablicami informacyjnymi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW:
A21 | Wzmocnienie nadzoru nad utrzymaniem miejskich terenów zieleni przez służby miejskie oraz wzmocnienie współpracy komórek i jednostek Miasta odpowiedzialnych za zieleń ze Strażą Miejską. Przeprowadzenie szkoleń dla strażników miejskich dot. nadzoru nad zielenią miejską.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW:
A25 | Większa dbałość o jakość nasadzeń zastępczych, tak by nowo posadzone drzewo było odpowiedniej jakości oraz by po nasadzeniu miało zapewnioną należytą opiekę. W szczególnych przypadkach rozważenie przesadzenia drzewa jako alternatywy dla wycinki.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KONTAKT: sekretariat@zzm.lodz.pl
WWW:
https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/?tx_edgelegalacts_legalacts%5BlegalAct%5D=56997&tx_edgelegalacts_legalacts%5Baction%5D=show&tx_edgelegalacts_legalacts%5Bcontroller%5D=LegalAct|||
B6 | Organizacja otwartych spotkań i wydarzeń osiedlowych z akcjami sadzenia drzew przez mieszkańców.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
WWW:
B13 | Zorganizowanie konkursu dotacyjnego na najlepszy projekt zagospodarowania terenu zieleni lub infrastruktury zielono-błękitnej.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW:
B16 Zacieśnienie współpracy Urzędu Miasta Łodzi ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie zieleni poprzez organizację wspólnych spotkań, promowanie programów dotacyjnych oraz wydzielanie miejsc na ogłoszenia miejskie.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
C1 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w obszarze ogrodów społecznych, w tym przygotowanie poradnika nt. tworzenia ogrodów społecznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:

C5 | Zapewnianie wsparcia eksperckiego, organizacyjnego i technicznego, w tym roślinności do nasadzeń, dla mieszkańców zainteresowanych utworzeniem ogrodu społecznego.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl
WWW:

C7 | Stworzenie programu mikrodotacji na aranżacje podwórek skierowanego do grup nieformalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Wydział Kształtowania Środowiska
KONTAKT: a.pietrzak@uml.lodz.pl, p.gawryszczak@uml.lodz.pl
WWW:
A9 | Przygotowanie wzorcowej koncepcji zagospodarowania zielenią podwórek kamienicznych, wykorzystującej m.in rozwiązania znane z ogrodów kieszonkowych czy zielone ściany. Wdrożenie koncepcji w formie pilotażu na kliku typowych podwórkach kamienicznych.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Architekta Miasta, Wydział Kształtowania Środowiska
WWW:
KOMENTARZ: Wydział Kształtowania Środowiska realizuje program dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na zadania służące ochronie przyrody polegające na urządzaniu terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi. Dotacje celowe udzielane będą na: 1) nasadzenie roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe/bulwiaste) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia (palikowanie, korowanie, rozłożenie agrowłókniny); 2) założenie trawników i/lub łąk kwietnych „Przestrzenie Miejskie” – konkurs pod takim hasłem ogłosiło Biuro Architekta Miasta w październiku 2022 r. Celem było zaprojektowanie miejsc, w których łodzianie będą mogli spędzać wolny czas. Ważnym elementem było uwzględnienie w projekcie historycznego charakteru Łodzi i przedstawienie go w nowoczesny sposób. – Zadaniem autorów była poprawa jakości przestrzeni publicznych, takich jak: podwórka miejskie, parki kieszonkowe, ale również zagospodarowanie ścian szczytowych, coraz bardziej oczekiwanych w miejskich przestrzeniach jako ściany zielone.
C10 Wprowadzenie projektowania partycypacyjnego przestrzeni publicznych w Łodzi, w ramach którego mieszkańcy będą mieć wpływ na uzgodnienia architektoniczne zieleni oraz możliwość angażowania się w wybrane elementy realizacji projektu.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Biuro Aktywności Miejskiej
WWW:
A5 | Budowa schronień dla zwierząt (np. hoteli dla owadów, miejsc przyjaznych jeżom) z uwzględnieniem warunków technicznych i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Łodzi.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
KOMENTARZ: w listopadzie 2020 r. zamontowano na terenie Parku Źródła Olechówki 15 szt. budek lęgowych dla ptaków typu A oraz 15 szt. budek lęgowych dla ptaków typu B. W 2021 r. na Bulwarze nad Łódką ustawiono i zawieszono domki dla owadów - 3 szt., zawieszono budki lęgowe dla ptaków - 6 szt. W 2021 r. na terenie Parku przy ul. Leczniczej zawieszono domki dla owadów – 3 szt. oraz ustawiono domki dla jeży – 3 szt., a na terenie Parku im. J. Dąbrowskiego zawieszono domki dla owadów – 3 szt. oraz ustawiono domki dla jeży – 3 szt. W listopadzie 2022 r. przy ul. Szpitalnej rozmieszczono: hotele dla owadów - 3 szt., budki lęgowe dla jerzyków - 5 szt., budki lęgowe dla małych ptaków np. sikorek - 5 szt., karmniki dla ptaków - 5 szt., poidła dla ptaków - 3 szt. W 2022 r. przy ul. Pienistej ustawiono hotele dla owadów - 3 szt. i domki dla jeży - 3 szt. oraz posadzono rośliny pożyteczne. W 2022 r. na skwerku przy ul. Zyndrama i Rokitny zostały zawieszone 3 hotele dla owadów na drzewach, do tego posadzono łącznie 25 szt. krzewów wabiących owady (budleje Dawida o zróżnicowanych kolorach kwiatów).
A10 | Zazielenianie przystanków komunikacji miejskiej należących do Miasta: tworzenie "zielonych dachów", obsadzanie przystanków zielenią pnącą, w miarę możliwości technicznych. Uwzględnianie takich rozwiązań przy nowych inwestycjach i remontach infrastruktury. Zachęcanie innych właścicieli przystanków do implementacji takich rozwiązań.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Dróg i Transportu
WWW:
A17 | Tworzenie ażurowych parkingów sprzyjających rozwojowi zieleni w miejscach spełniających określone warunki techniczne.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
WWW:
A18 | Zwiększanie w centrum miasta powierzchni wodochłonnych lub biologicznie czynnych m.in. poprzez stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych (np. kostki/kratki) lub tworzenie nasadzeń zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Miejska Pracownia Urbanistyczna
KOMENTARZ: Rozwiązania wypracowane przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistycznej obejmują: a) wskazanie w planach miejscowych ulic, które powinny być kształtowane ze zwiększonym udziałem zieleni. Realizację takiego zamierzenia planistycznego zapewnić ma ustalony wymóg zachowania minimalnej, ustalonej zapisami planu powierzchni biologicznie czynnej (dla terenu drogi publicznej) oraz cyt.: „nakaz zagospodarowania co najmniej połowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w formie zieleni średniowysokiej”. Aktualnie procedowanymi projektami, w których zastosowano opisane rozwiązanie są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tzw. „Ogrodów Sukienniczych” (tereny pomiędzy ulicami Narutowicza i Północną), b) wskazanie w obrębie wyznaczonych w planach miejscowych terenów budowlanych, miejsc (w formie wyznaczonej strefy zwiększonego udziału terenu biologicznie czynnego), które powinny mieć zapewniony wysoki udział terenu biologicznie czynnego. Rozwiązanie to ma zastosowanie wówczas, kiedy nie ma możliwości albo potrzeby wydzielenia terenu o odrębnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Wymogi określone w ww. strefie obejmują m.in.: minimalną powierzchnię strefy, jaka ma być urządzona jako teren biologicznie czynny, zakaz lokalizacji budynków. Aktualnie procedowanymi projektami, w których zastosowano opisane rozwiązanie są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tzw. „Ogrodów Sukienniczych” (tereny pomiędzy ulicami Narutowicza i Północną).
B21 | Przekazywanie darmowych roślin dla mieszkańców i przedsiębiorców wyróżniających się zaangażowaniem i wdrażaniem wzorowych rozwiązań w zakresie zieleni.
STAN REALIZACJI: zrealizowane
JEDNOSTKA WIODĄCA: Zarząd Zieleni Miejskiej
WWW:
KOMENTARZ: Przekazanie przez Ogród Botaniczny Fundacji Lions Club Łódź - Ladies krzewy iglaste (cyprysiki, jałowce, żywotniki) oraz liściaste (tawuły, forsycje, hortensje, krzewuszki, pęcherznice) do obsadzenia terenu wokół Hospicjum przy ul. Pojezierskiej.
Kontakt