01| SPRAWDŹ, CZY DOKONANO JUŻ PRZEKSZTAŁCENIA

W wyszukiwarce umieszczono adresy, na których dokonano przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Wpisz w wyszukiwarkę nazwę ulicy i sprawdź czy nieruchomość która Cię interesuje jest już przekształcona.


Przekształcenia stan na 18.12.2020r.


02 | PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ - INFORMACJE

UWAGA!!!

Na mocy uchwały Nr XXXIV/1121/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r. przedłużony został do 2021 r. termin obowiązywania 60% bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty przekształceniowej jednorazowo.

 

Miasto Łódź nie wydało wszystkich zaświadczeń do końca 2019 r.  

Miasto sukcesywnie wydaje ZAŚWIADCZENIA o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Czy trzeba uregulować sprawy spadkowe, aby otrzymać zaświadczenia?

Zaświadczenia są kierowane do osób, które figurują w księdze wieczystej jako właściciele. Jeśli taka osoba nie żyje, a nie ma informacji o spadkobiercach, zaświadczenie zostanie wystawione na zmarłego. Jeśli jesteś spadkobiercą i posiadasz prawomocne postanowienie sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia (sporządzony przez notariusza), przekaż dokument do Urzędu, dostaniesz nowe zaświadczenie dla siebie.

 

W jaki sposób są doręczane zaświadczenia?

Pocztą.

 

Jaka będzie bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie w 2021 roku?

60%. W dniu 24 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę, w której wydłużyła okres obowiązywania 60% bonifikaty z tytułu przekształcenia również na 2021 rok. Uchwała weszła w życie 15 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Co zrobić, jeśli już otrzymałem zaświadczenie o przekształceniu i chcę skorzystać z bonifikaty?

 • wylicz samodzielnie opłatę jednorazową, przy wyliczeniu opłaty jednorazowej, odlicz opłatę za użytkowanie wieczyste, jeżeli już ją zapłaciłeś
 • opłata jednorazowa jest równa opłacie (netto) obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar jej wniesienia jednorazowo, pomnożonej przez liczbę lat do końca okresu pozostającego do spłaty. Jeżeli opłata jest opodatkowana podatkiem VAT, do wyliczonej kwoty należy doliczyć podatek VAT według stawki 22% lub 23%
 • wpłać wyliczoną opłatę na nr konta podany w zaświadczeniu
 • skorzystaj z dostępnych wzorów i wypełnij druk ZGŁOSZENIE FAKTU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ i wyślij pocztą na adres: Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub za pośrednictwem platformy e-puap albo złóż pismo w skrzynce (znajdującej się przy ul. Piotrkowskiej 110, ul. Zachodniej 47 lub al. Piłsudskiego 100)
 • złóż osobiście lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Jaki jest wymiar bonifikaty?

60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu;

20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w siódmym roku po przekształceniu;

10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w ósmym roku po przekształceniu.

Bonifikata od opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie przysługuje, o ile:

 • zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej zostanie złożone w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia,
 • opłata jednorazowa uwzględniająca tę bonifikatę zostanie wniesiona w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o jej wysokości.

Jak skorzystać z bonifikaty 99%?

Bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% udziela się, na wniosek, osobom wymienionym w art. 9a ustawy, będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób (wniosek do pobrania znajduje się poniżej w powiązanych plikach).

Jak skorzystać z bonifikaty w przypadku otrzymania zaświadczenia po 30 listopada 2019 r.?

Jeżeli otrzymasz zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. i chcesz skorzystać z  60% bonifikaty, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania zaświadczenia), a po wyliczeniu tej opłaty przez Miasto - 2 miesiące na jej zapłatę.

Czy mogę zapłacić opłatę jednorazową z bonifikatą przed otrzymaniem zaświadczenia?

Tak, jest taka możliwość. Aby z niej skorzystać:

 • wylicz samodzielnie opłatę jednorazową (opłata pomnożona przez 20 i obniżona o 60%), przy wyliczeniu opłaty jednorazowej, odlicz opłatę za użytkowanie wieczyste, jeżeli już ją zapłaciłeś
 • wpłać na konto nr 31 1560 0013 2026 0000 0068 0002, na które do tej pory wnosiłeś opłaty za użytkowanie wieczyste. W tytule wpisz adres nieruchomości i numer lokalu. Jeśli była aktualizacja przyjmij ostatnią, najwyższą opłatę
 • skorzystaj z dostępnych wzorów i wypełnij druk ZGŁOSZENIE FAKTU WNIESIENIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ (dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce PRZEKSZTAŁCENIE Z MOCY PRAWA lub w wyżej wymienionych punktach informacyjno-kancelaryjnych Urzędu Miasta Łodzi)
 • złóż osobiście lub wyślij pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Czy muszę powiadomić Urząd, że nabyłem nieruchomość?

Sprawdź w księdze wieczystej lub akcie notarialnym, jakie prawo do gruntu nabyłeś (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – wówczas przekształcenie Cię nie dotyczy, czy w dziale III księgi wieczystej jest wpisane roszczenie o roczną opłatę przekształceniową) i czy na pewno miałeś użytkowanie wieczyste. Jeśli tak – wystąp do Urzędu, otrzymasz nowe zaświadczenie dla siebie. Opłatę za przekształcenie będziesz wnosić przez okres kolejnych lat.

03 | INFORMACJA W JĘZYKU MIGOWYM

04 | JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ/ZACHOWAĆ W 2021 ROKU BONIFIKATĘ 60%?

 

złóż wniosek o bonifikatę
w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia

 

musisz mieć zapłacony:

podatek od nieruchomości,

opłatę za użytkowanie wieczyste,

opłatę za śmieci,

po 2019 r. roczną opłatę przekształceniową
(termin płatności za 2019 r. minął 29.02.2020 r., za 2020 r. minął 30.06.2020 r., za 2021 r. mija 31.03.2021 r.) 

 

złóż oświadczenie, że:

twoja nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe

nie prowadzisz w niej działalności gospodarczej

 

 

po otrzymaniu z Urzędu pisemnej informacji
o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą
zapłać wskazaną kwotę w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania tego pisma

 

Poniżej znajdziecie Państwo odesłanie do szczegółowej procedury przekształcenia z mocy prawa, wnioski i zgłoszenia do pobrania, możecie także zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami.

Informacji o przekształceniu z mocy prawa udziela Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Pasażu Schillera pod nr tel. 42 638 44 44. 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące przekształcenia z mocy prawa

Kontakt