Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

UWAGA WAŻNE

W związku ze stwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi, począwszy od 30.10.2020 r. Biuro wstrzymało przyjmowanie interesantów.

Porady w sprawach konsumenckich udzielane są przez pracowników Biura wyłącznie telefonicznie: pod numerami telefonów 42 638-46-57, 42 638-46-58, 42 638-54-45, albo e-mailowo: pod adresem mrk@uml.lodz.pl. Pod numerem telefonu 42 638-46-56 (sekretariat) można natomiast uzyskać informacje dotyczące bieżącej sytuacji w Biurze, zasad składnia wniosków, stanu prowadzonej sprawy, możliwości osobistego kontaktu z Biurem itp. 

 

Zalecamy, aby konsumenci, których sprawy są już prowadzone przez Biuro kontaktowali się bezpośrednio z pracownikami prowadzącymi sprawy - imiona i nazwiska pracowników wraz z numerami telefonu i adresami e-mail podane są w każdym piśmie Biura, jakie było wysłane w danej sprawie do konsumenta. W razie wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod nr 42 638-46-56 (sekretariat).

 

UWAGA: W przypadku przesyłania do Biura Rzecznika Konsumentów drogą e-mailową jakichkolwiek dokumentów, zalecanym sposobem postępowania jest zabezpieczenie dokumentacji hasłem i jednocześnie przekazanie pracownikowi Biura Rzecznika innym kanałem komunikacji (najlepiej telefonicznie pod nr 42 638 46 56) hasła dostępu.

 

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku możliwy jest do pobrania ze strony internetowej UMŁ, z zakładki https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rzecznicy-i-pelnomocnicy/miejski-rzecznik-konsumentow-w-lodzi/. Wnioski te należy kierować do Biura Rzecznika:

 

- składając poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu w następujących lokalizacjach: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, Al. Piłsudskiego 100,

 

- drogą pocztową,

 

- albo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP).

 

Informujemy, że niezależnie od Biura Rzecznika Konsumentów w Łodzi pomoc prawną konsumentom świadczy Ogólnopolska Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, a za pośrednictwem Internetu Konsumenckie Centrum E-porad - w celu uzyskania tam pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Można także korzystać z portalu https://e-konsument.com/, który automatycznie generuje poradę prawną. Pomoc prawna jest bezpłatna.


 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

DANE ADRESOWE BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)

90-430 Łódź


Konsumencie! Poznaj swoje prawa!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z 8 krótkimi filmami przygotowanymi w ramach wygranego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, finansowanego ze środków UOKiK. Projekt miał na celu stworzenie ośmiu krótkich filmów edukacyjnych, które wyjaśniać będą najczęstsze problemy natury konsumenckiej, m.in.:

 • różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją;
 • sposób skutecznego składania reklamacji z tytułu rękojmi w sklepie stacjonarnym;
 • uprawnienia przysługujące konsumentom z tytułu zakupów przez Internet (zawierając umowę na odległość);
 • uprawnienia przysługujące konsumentom w razie uszkodzenia przesyłki kurierskiej;
 • schemat zachowania się przedsiębiorcy - oszusta, który podszywając się za dotychczasowego dostawcę energii/usług telekomunikacyjnych, w rzeczywistości namawia do podpisania umowy ze sobą (tj. nowym dostawcą usług);
 • uprawnienia konsumenta w sytuacji opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu;
 • okoliczności związane z dozwoloną działalnością firmy windykacyjnej;

Projekt powstał wskutek współpracy Stowarzyszenia AQUILA z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filmiki dostępne są na stronie internetowej: www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w/videos

FILMY EDUKACYJNE

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z filmami przygotowanymi przez Fundację Konsumentów, dotyczącymi sprzedaży internetowej biletów wstępu na imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe. Filmy te znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.konsumenci.org (linki do filmów poniżej).

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-do-opery-zachowaj-czujnosc,,,355,1,10.html

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-na-mecz-zachowaj-czujnosc,,,354,1,10.html

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi przypomina również o filmach edukacyjnych, zrealizowanych przez Stowarzyszenie "Aquila". Filmy te dotyczą zakupów tradycyjnych oraz internetowych (link poniżej).

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/filmy/

 

 


Seniorze Uważaj !!! - Zakupy na pokazach, umowy o usługi medyczne

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o podjęcie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie. 

Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w Biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc prawna jest bezpłatna.

ZASADY PRZYJMOWANIA KONSUMENTÓW

Biuro Rzecznika jest czynne:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Biuro obsługuje konsumentów codziennie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Porady prawne udzielane są na parterze budynku.

PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

Biuro Rzecznika udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00,

pod numerami telefonów: 42 638-46-81 i 42 638-46-82 (w sprawach dot. reklamacji towarów, np obuwia)

 

Sekretariat Biura - 42 638-46-56

Pracownicy prowadzący sprawy: 42 638-46-57, 42 638-46-58, 42 638-54-45.W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych

Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 290-89-16

(opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Kontakt