Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

DANE ADRESOWE BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna)

90-430 Łódź


WAŻNE !!!

Szanowni Państwo!

W związku z zagrożeniem, jakie niesie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawach, w których niezbędny jest kontakt osobisty, należy umówić indywidualne spotkanie pod nr telefonu 42 638 46 56 lub pisząc na e-mail: mrk@uml.lodz.pl.

Ponadto:

 1. Konsumenci obsługiwani są przez pracowników Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów telefonicznie pod nr 42 638 46 56. Pod tym numerem udzielane są porady prawne oraz bieżące informacje.
 1. W sprawach już prowadzonych przez Biuro Rzecznika można kontaktować się z Biurem Rzecznika Konsumentów telefonicznie pod nr 42 638 46 56, albo e-mailowo. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres pracownika Biura Rzecznika, który prowadzi sprawę (imię i nazwisko pracownika prowadzącego sprawę i jego adres e-mailowy są podane w dotychczasowych pismach wysłanych z Biura Rzecznika do konsumenta).
 2. UWAGA: W przypadku przesyłania do Biura Rzecznika Konsumentów drogą e-mailową jakichkolwiek dokumentów, zalecanym sposobem postępowania jest zabezpieczenie dokumentacji hasłem i jednocześnie przekazanie pracownikowi Biura Rzecznika innym kanałem komunikacji (najlepiej telefonicznie pod nr 42 638 46 56) hasła dostępu.
 3. Biuro Rzecznika nie podejmuje interwencji na podstawie wniosków przesyłanych e-mailem. Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku możliwy jest do pobrania ze strony internetowej UMŁ, z zakładki https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rzecznicy-i-pelnomocnicy/miejski-rzecznik-konsumentow-w-lodzi/. Wnioski te należy kierować do Biura Rzecznika:

             - składając poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściach do Urzędu w następujących lokalizacjach: ul. Piotrkowska 110, ul. Zachodnia 47, Al. Piłsudskiego 100.

             - drogą pocztową,

             - albo poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

Informuję, że niezależnie od Biura Rzecznika Konsumentów w Łodzi pomoc prawną konsumentom świadczy Ogólnopolska Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16, a za pośrednictwem Internetu Konsumenckie Centrum E-porad - w celu uzyskania tam pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Można także korzystać z portalu https://e-konsument.com/, który automatycznie generuje poradę prawną. Pomoc prawna jest bezpłatna.

Konsumencie! Poznaj swoje prawa!

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z 8 krótkimi filmami przygotowanymi w ramach wygranego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, finansowanego ze środków UOKiK. Projekt miał na celu stworzenie ośmiu krótkich filmów edukacyjnych, które wyjaśniać będą najczęstsze problemy natury konsumenckiej, m.in.:

 • różnicę pomiędzy rękojmią a gwarancją;
 • sposób skutecznego składania reklamacji z tytułu rękojmi w sklepie stacjonarnym;
 • uprawnienia przysługujące konsumentom z tytułu zakupów przez Internet (zawierając umowę na odległość);
 • uprawnienia przysługujące konsumentom w razie uszkodzenia przesyłki kurierskiej;
 • schemat zachowania się przedsiębiorcy - oszusta, który podszywając się za dotychczasowego dostawcę energii/usług telekomunikacyjnych, w rzeczywistości namawia do podpisania umowy ze sobą (tj. nowym dostawcą usług);
 • uprawnienia konsumenta w sytuacji opóźnionego lotu lub zagubionego bagażu;
 • okoliczności związane z dozwoloną działalnością firmy windykacyjnej;

Projekt powstał wskutek współpracy Stowarzyszenia AQUILA z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Filmiki dostępne są na stronie internetowej: www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w/videos

FILMY EDUKACYJNE

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi serdecznie zaprasza do zapoznania się z filmami przygotowanymi przez Fundację Konsumentów, dotyczącymi sprzedaży internetowej biletów wstępu na imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe. Filmy te znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.konsumenci.org (linki do filmów poniżej).

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-do-opery-zachowaj-czujnosc,,,355,1,10.html

http://www.konsumenci.org/aktualnosci,kupujesz-online-bilet-na-mecz-zachowaj-czujnosc,,,354,1,10.html

 

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi przypomina również o filmach edukacyjnych, zrealizowanych przez Stowarzyszenie "Aquila". Filmy te dotyczą zakupów tradycyjnych oraz internetowych (link poniżej).

https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/filmy/

 

 


Ważna informacja dla klientów Energetycznego Centrum S.A.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami konsumentów kierowanymi do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów związanych z upadłością Energetycznego Centrum w załączeniu zamieszczamy odpowiedź syndyka na wystąpienie Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Prosimy wszystkich zainteresowanych konsumentów o  postępowanie zgodnie  z wytycznymi zawartymi w tym piśmie.

W tej sprawie konsumenci mogą szukać pomocy również w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej: bip.uml.lodz.pl, zakładka „nieodpłatna pomoc prawna”, oraz w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

 

Syndyk Masy Upadłości Energetycznego Centrum S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, że:

 1. postanowieniem z dnia 03 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1933/18 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Energetycznego Centrum S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa (KRS: 0000353502)
  , wyznaczając jednocześnie sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie prowadzone pod sygnaturą akt: X GUp 1078/18.

 1. Postanowieniem, o którym mowa w pkt 1 powyżej Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe wskazać trzeba, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym
w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu należy dokonać na piśmie w dwóch egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: X GUp 1078/18, na adres:    

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnychCzerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz SSR Kamila Wasilewska


Seniorze Uważaj !!! - Zakupy na pokazach, umowy o usługi medyczne

Informujemy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

 

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539


ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o podjęcie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie. 

Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w Biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc prawna jest bezpłatna.

ZASADY PRZYJMOWANIA KONSUMENTÓW

Biuro Rzecznika jest czynne:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Biuro obsługuje konsumentów codziennie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty. Porady prawne udzielane są na parterze budynku.

PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

Biuro Rzecznika udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie:

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
 • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00,

pod numerami telefonów: 42 638-46-81 i 42 638-46-82 (w sprawach dot. reklamacji towarów, np obuwia)

 

Sekretariat Biura - 42 638-46-56

Pracownicy prowadzący sprawy: 42 638-46-57, 42 638-46-58, 42 638-54-45.W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych

Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 290-89-16

(opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Kontakt